Проект „Еразъм +“ -КА2 – BoostClass 2.0

Електронният курс „BoostClass 2.0 за висококачествено преподаване в образованието за възрастни“ е проектиран въз основа на определянето на уменията и рамката на BoostClass 2.0 за интегриране на новите технологии в образованието за възрастни чрез проектно-базирано обучение. Той е насочен към насърчаване и ефективно прилагане на интеграцията на новите технологии в образованието за възрастни. Той възнамерява да предостави на учителите необходимите умения за подсилване на процеса на преподаване и обучение при прилагане на дистанционно обучение, за да се подобри качеството на преподаване.

Петнадесет учители от ПГМЕЕ бяха включени в курс на обучение, разработен в учебната среда на BoostClass 2.0 и в края на обучението бе получена обратна връзка от потребителите за бъдещото развитие на методологията. Обучението бе структурирано в 4 модула, както следва: 1. Как да преосмислим границите на класовете, като използваме потенциала на ИКТ. 2. Как да разработим и проектираме ефективна система за оценяване за дистанционно обучение. 3. Как да повишим мотивацията на възрастните учащи се чрез използването на технологии. 4. Как да се приложат ефективно комбинирани педагогически подходи като проектно- базирано обучение и епизоди на ситуирано обучение.

Съдържанието на курса за електронно обучение е обяснено чрез мултимедийни уроци, насоки, учебни сценарии и бележки от курса. Всичко това беше направено както на английски, така и на езиците на партньорите.