Стипендии

Критерии за допускане до класиране, критерии и показатели за класиране за стипендии на учениците в дневна форма на обучение за I срок на учебната 2023/2024г.


Критерии за допускане до класиране, критерии и показатели за класиране за стипендии на учениците в дневна форма на обучение за I срок на учебната 2022/2023г.


Критерии за допускане до класиране, критерии и показатели за класиране за стипендии на учениците в дневна форма на обучение за I срок на учебната 2021/2022г.


Критерии за допускане до класиране, критерии и показатели за класиране за стипендии на учениците в дневна форма на обучение за II срок на учебната 2020/2021г.

Заповед №РД-07-608/11.01.2021г.


Критерии за допускане до класиране, критерии и показатели за класиране за стипендии на учениците в дневна форма на обучение за учебната 2020/2021г.


Критерии за допускане до класиране, критерии и показатели за класиране за стипендии на учениците в дневна форма на обучение /за II срок на учебната 2019/2020г./

Критерии за допускане до класиране, критерии и показатели за класиране за стипендии на учениците в дневна форма на обучение /за I срок на учебната 2019/2020г./

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6