Графици – изпитни сесии

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на срочни оценки – I срок на учебната 2022/2023г. на ученици в дневна форма на обучение