Графици

II срок – 2022/2023 учебна година

График за провеждане на класни работи през втори срок на учебната 2022/2023 г., утвърден със Заповед № РД-07-127/20.02.2023г. на директора на ПГМЕЕ

График за консултациите на класните ръководители с родителите през втори срок на учебната 2022/2023 г., утвърден със Заповед № РД-07-1252/20.02.2023 г. на директора на ПГМЕЕ

График за консултации по учебни предмети през втори срок на учебната 2022/2023 г., утвърден със Заповед № РД-07-1253/20.02.2023г. на директора на ПГМЕЕ

График за консултации за допълнително обучение по учебни предмети през втори срок на учебната 2022/2023 г., утвърден със Заповед № РД-07-1254/20.02.2023г. на директора на ПГМЕЕ

График за провеждане на контролни м. февруари – втори срок на учебната 2022/2023 г., утвърден със Заповед № РД-07-1245/17.02.2023г. на директора на ПГМЕЕ


I срок – 2022/2023 учебна година

График за провеждане на класни работи през първи срок на учебната 2022/2023 г., утвърден със Заповед № РД-07-127/28.09.2022 г. на директора на ПГМЕЕ

График за консултациите на класните ръководители с родителите през първи срок на учебната 2022/2023 г., утвърден със Заповед № РД-07-130/28.09.2022 г. на директора на ПГМЕЕ

График за допълнителни консултации по учебни предмети през първи срок на учебната 2022/2023 г., утвърден със Заповед № РД-07-129/28.09.2022 г. на директора на ПГМЕЕ