Графици

II срок – 2021/2022 учебна година

График за провеждане на класните работи, утвърден със Заповед № РД-07-942/14.02.2022г. на директора на ПГМЕЕ

График за консултации по учебни предмети, утвърден със Заповед № РД-07-961/18.02.2022г. на директора на ПГМЕЕ

График за провеждане на консултации на класните ръководители с родителите, утвърден със Заповед № РД-07-962/18.02.2022г. на директора на ПГМЕЕ 

I срок – 2021/2022 учебна година

График за провеждане на класните работи Утвърден със Заповед № РД-07-119/28.09.2021 г. на Директора на ПГМЕЕ

График за консултации по учебни предмети Утвърден със Заповед № РД-07-117/28.09.2021 г. на Директора на ПГМЕЕ

График за провеждане на консултации на класните ръководители с родителите Утвърден със Заповед № РД-07-118/28.09.2021 г. на Директора на ПГМЕЕ