Графици

II срок – 2023/2024 учебна година

График за провеждане на класни работи през втори срок на учебната 2023/2024 г., утвърден със Заповед № РД-07-1611/19.02.2024г. на директора на ПГМЕЕ

График за консултациите на класните ръководители с родителите през втори срок на учебната 2023/2024г., утвърден със Заповед № РД-07-1614/19.02.2024г. на директора на ПГМЕЕ

График за консултации по учебни предмети през втори срок на учебната 2023/2024г., утвърден със Заповед № РД-07-1612/19.02.2024г. на директора на ПГМЕЕ

График за консултации за допълнително обучение по учебни предмети през втори срок на учебната 2023/2024г., утвърден със Заповед № РД-1613/19.02.2024г. на директора на ПГМЕЕ

Iсрок – 2023/2024 учебна година

График за провеждане на класни работи през първи срок на учебната 2023/2024 г., утвърден със Заповед № РД-07-85/26.09.2023г. на директора на ПГМЕЕ

График за консултациите на класните ръководители с родителите през първи срок на учебната 2023/2024г., утвърден със Заповед № РД-07-86/26.09.2023 г. на директора на ПГМЕЕ

График за консултации по учебни предмети през първи срок на учебната 2023/2024г., утвърден със Заповед № РД-07-87/26.09.2023г. на директора на ПГМЕЕ

График за консултации за допълнително обучение по учебни предмети през първи срок на учебната 2023/2024г., утвърден със Заповед № РД-07-88/26.09.2023г. на директора на ПГМЕЕ