Седмично разписание

Седмично разписание за II учебен срок 2021/2022г.

I смяна – 8, 9, 10 клас
II смяна – 11, 12 клас

Д Н Е В Е Н  Р Е Ж И М
за учебната 2021/2022 година

Продължителност на учебния час – 40 минути

dnven_red