Проекти

НАСТОЯЩИ ПРОЕКТИ:

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Училищната програми „Твоят час” е разработена  и утвърждена  от директора на гимназията въз основа на идентифицираните интереси и обучителни затруднения на учениците, определени чрез механизма за идентифициране на извънкласните дейности. Сформирани са 18 групи в две направления:  за преодоляване на обучителни затруднения  – 6  групи и по интереси – 12 групи.

I.Извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения.

 1. И аз мога – ръководител Даниела Димитрова Живкова
 2. Млад европеец – ръководител Добрина Стоянова Нейчева
 3. Стъпка по стъпка с немски език – ръководител Зланина Тодорова Панайотова
 4. Английски език – път към нови приятелства – ръководител Милена Йорданова Сталева
 5. Учене на немски – забавно и приятно – ръководител Надя Пенева Николова
 6. На езиков пост – ръководител Янина Йосифова Славова

II. Извънкласни дейности по интереси

 1. Обучение по AUTO cad – ръководител Албена Миткова Колева
 2. Фотошоп- научи по-вече – ръководител Боряна Згурова Митева
 3. Първи стъпки в електрониката – ръководител Весела Петрова Райкова
 4. Оптоелектроника – ръководител Диана Стефнова Илиева
 5. Сексуално и репродуктивно здраве – ръководител Даниела Цакова Русева
 6. Уеб дизайн – ръководител Иванка Желева Янкова
 7. Седмото изкуство в полза на обучението по английски език – ръководител Мая Стефанова Христова
 8. По стъпките на Питагор – ръководител Надежда Добрева Йорданова
 9. Математиката – вратата към моя успех – ръководител Румяна Иванова Георгиева
 10. На ти с тока – ръководител Румяна Христова Момчилова
 11. Връзка между отделните етноси и общества от миналото до наши дни – ръководител Светозар Георгиев Люцканов
 12. Финансова грамотност – ръководител Татяна Иванова Ботева


Проект „Дуално обучение в Професионална гимназия  по механоелектротехника и електроника“

Проектът „Дуално обучение в ПГ по механоелектротехника и електроника, в гр.Бургас се изпълнява по силата на Споразумението за Тематичен фонд „Швейцарска подкрепа за въвеждане приниципите на дуалното образование в българската образователна система” и е съфинансиран с подкрепата на Конфедерация Швейцария чрез Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Гимназията  е водещ партньор по проекта, а  партньори от страна на работодателите са: „ЕВН  България Електроразпределение “ ЕАД, „Спартак“ АД – Бургас, „Сатурн 2“  ООД -Бургас,  „Дамвент“  ООД – Бургас, „Пристанище Бургас“  ЕАД – Бургас.
Проекта се реализира съвместно с Министерството на образованието и науката с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика, и Министерството на икономиката.
Целта на проекта е постигане подобряването на качеството на професионалното образование и улесняване на достъпа до практическо обучение чрез:

 • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда;
 • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за теоретично и практическо обучение по професии и специалности от професии;
 • Подобряване на връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда;
 • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО;
 • Повишаване на   квалификацията   на   обучаващите   в   системата   на   ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите- партньори.

Продължителността на Проекта, както е предвидено в споразумението за проектни дейности между гимназията, Швейцарския офис за сътрудничество в Република България  и Министерството на образованието и науката е 2 години,  не по-късно от 30 юни 2019 г.
На учениците от ПГМЕЕ им се предоставя достъп до дуално образование, включително практическо обучение. Деветнадесет ученици, от 11- ти клас, по специалност „Електрообзавеждане на производството”, през учебната 2016/2017 г., ще осъществяват практическо обучение в партньорите по проекта въз основа на Трудов договор при условията на чл. 230 от Кодекса на Труда.
Инж. Албена Миткова Колева е учител-методик по професионално образование на учениците, който да представлява училището  пред партньорите и  следи за цялостното изпълнение на практическото обучение на учениците в реални условия. Учителят-методик е отговорен за съответствието между практическото обучение извършвано от партньорите и утвърдените учебен план и учебна програма за дуално образование по съответната професия.

НП ” Осигуряване на съвременна образователна среда” , модул “Модернизиране на системата на професионалното образование”

Основни цели на проекта са: Актуализиране и модернизация на оборудването в учебните работилници на ПГМЕЕ в съответствие със съвременното ниво на развитие на техниката и технологиите с цел повишаване на качеството и обхвата на придобитите знания и умения; повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда, осъществяване на реална връзка на пазара на труда – професионално образование – работодател; активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии; повишаване на квалификацията на обучаващите; повишаване на относителния дял на реализираните в професията, завършващи ученици от специалността Автотранспортна техника и Ел.обзавеждане на транспортна техника.
Партньор по проекта е „Спекта Ауто” ООД,  който сигурява условия за провеждане на практическо обучение  в реална работна среда на ученици от единадесети и дванадесети клас от специалност „Автотранспортна техника” и „Електрообзавеждане на транспортна техника“. „Спекта Ауто” ООД съфинансира съвметната дейност при осъществяване на проекта.
Дейности по проекта са: доставка  и монтаж на техника и оборудване за  учебните работилници на ПГМЕЕ в съответствие със съвременното ниво на развитие на техниката и технологиите; обучение на учениците в новооборудваната учебна работилница;  доставка на лек учебен автомобил;  осъществяване на реална връзка – ученик – работодател;  провеждане на изнесена производствена практика и учебна практика на учениците от специалност АТТ  и Ел.обзавеждане на транспортна техника в сервизната база на Спекта Ауто.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”

 Националната програма „Ученически олиимпиади и състезания” е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователни потребности.

Основната цел е да се предостави още една възможност за откриване, развитие и изява на заложбите на учениците, които имат склонност към по-задълбочено изучаване на техническото чертане и приложението версиите на приложно програмния продукт – AutoCAD при изготвяне на конструктивна документация. Чрез директно финансово стимулиране се поощряват тези учители, да участват по-активно в подготовката на изявени ученици. Средствата по проекта се използват за обогатяване на материалната база при работа в групите. Участието и доброто представяне в олимпиадите е възможност за създаване на връзки и запознанства в цялата страна, както на участниците така и на техните ръководителите.

Всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по различен начин в зависимост от индивидуалните му възможности и интереси. За осигуряването на оптималното му развитие е необходимо да се отчита динамиката в развитието на способностите за изучаване на отделните учебни предмети и на тази основа да се поставят допълнителни цели на обучение и развитие, свързани с коригиране на пропуски в знанията или с компенсиране на недостига от учебно време за развитие на талантите.  Създаване на условия за изява на тези  учениците и подготовката им за участие в олимпиади.

Години наред учениците от ПГММЕ гр. Бургас заемат призови места при участието си на национални олимпиади. Професионалните компетенции по учебния предмет техническо чертане се формират в две посоки – чрез усвояване на специфични понятия, регламентирани принципи и правила, както и чрез развитие на пространствето мислене. Голямата по обем и разнообразна по съдържание научна информация, както и изискванията за изграждане на практически умения за за скициране и чертане, налагат да се търсят извънкласни форми на обучения. За тази цел в гимназията са създадени две школи:

 1. ТEХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ  – Мариана Бакърджиева
 2. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ С AUTOCAD–  Милена Даскалова


Национална програма за младежта (2016-2020)  „ ДОБРОВОЛЦИ – СПОРТ И ПРИРОДА“

Проектът „Доброволци – спорт и природа“ ще се изпълни от сдружение с нестопанска цел „Зелена Странджа“ в партньорство с Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в гр. Бургас и кметството в гр. Ахтопол. В рамките на 3 месеца 20 младежи от училището ще бъдат обучени в детайли за работа като доброволци и ще се включат на практика в 3 реални събития със спортна и екологична насоченост. Благодарение на проекта преките участници в него, а и не само те ще разберат и оценят същността на призванието доброволец. Също така младежите ще бъдат въвлечени в среда на активноспортуващи и загрижени за природата хора, което ще се отрази благоприятно за изграждането им като осъзнати и активни личности.
Преки бенефициенти по проекта са младежите от ПГМЕЕ – гр. Бургас, които ще участват във всички негови дейности – 20 на брой. Те ще бъдат обучени като доброволци и ще изпълнят или подпомогнат реални спортни и екологични инициативи. Обучението на доброволците ще се проведе с цел промяна на нагласа и идеология за безкористна съпричастност или желание да помогнеш на обществото, в което живееш.
Обща цел на проекта е насърчаване и популяризиране на доброволчеството сред учениците от ПГМЕЕ – гр. Бургас чрез включването им в реални доброволчески инициативи в сферата на спорта, туризма и опазването на околната среда.
Специфични цели на проекта са участие на младежите от ПГМЕЕ – гр. Бургас в доброволчески инициативи и провеждане на мероприятия, свързани с развитието на спорта и опазването на околната среда.

ПГМЕЕ, програмата „Афлатун“ и предприемачество

 АФЛАТУН (AFLATOUN) е програма за социално и финансово образование, която е създадена в Индия.  През 2003 г. един от членовете на екипа на програмата,  г-жа Жеру, се премества в Холандия и през 2005 г. Създава Aflatoun Child Savings International (Афлатун – Международно детско спестяване).
Така програмата  навлиза и в Европа.
От тази учебна година ПГМЕЕ партнира на „Афлатун“ и „Интегра“- България, която разпостранява и координира рисъединяването на учениците към финансовото ограмотяване. Формата, под коята се извършва това партньорство е Клуб „Финансова Гранмотност“ към проекта на МОН „Твоят час“. ПГМЕЕ прие предизвикателството да работи по програмата с учениците, които са заинтересовани да управляват по-добре своите лични  финанси, да се научат правилно да спестяват и да харчат. Ние повярвахме  в концепцията за овластяване на учениците, които мечтаят за по-добър свят.

В края на програмата придобиват ключови житейски умения за бъдещото си социално и финансово благополучие, които се базират на личните им качества, умения и самоинициатива!
Учениците усвояват практически умения по СОЦИАЛНО И ФИНАНСОВО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Учейки за света и осъзнавайки, че те са в състояние да постигнат нещо сами или заедно в живота си!

Оперативна  програма “Наука и образование за интелигентен растеж”

BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас“.

Постигането на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етническите малцинства в община Бургас е основната цел на проекта. Водещ партньор е община Бургас. В реализирането му са включени шест основни училища и три професионални гимназии, в които интегрирано ще се обучават ученици от етническите малцинства. Продължителността на проекта е 36 месеца. Предвидените дейности включват допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал, подобряване на образователната среда, съхраняване и развиване на културната идентичност, осигуряване на психологическа подкрепа, кариерно консултиране и професионално ориентиране за продължаване на образованието в гимназиален етап. Важна част от проекта е и работата с родителите, за доброто взаимодействие с които ще партнира неправителствената организация “Областен ромски съюз”. От съществено значение за успешната интеграция и социализация на учениците от етническите малцинства е и активната работа за преодоляването на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход. В резултат от изпълнението на проекта се очаква намаляване на отпадналите от системата ученици, увеличаване на учениците, продължаващи образованието си в гимназиален етап, увеличаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система ученици от етническите малцинства. В мерките по образователна интеграция се включат 746 ученици от етническите малцинства, като 700 от тях се очаква да бъдат трайно интегрирани.

По проекта ще се осигурят допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила. В сформираните  клубове “Краезнание” и „Спорт ще бъдат включени най – малко по 12 ученици, застрашени от отпадане от училище от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила. Клубовете ще работят както в учебно, така и по време на ваканции. Ръководители на клубовете са: Клуб „Краезнание“ – Дарина Фильовска; Клуб „Спорт“  – Марчо Водев

В подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на  средно образование се сформира клуб „Бъдеща професия” . В гимназията ще бъде създадена занималня за самоподготовка на учениците. Ръководител на  Клуб  “Бъдеща професия-заваряване” е Иванка Иванова


ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d блогъра харесват това: