Настоящи проекти

Проект „Да споделим успеха“

От тази учебна година в ПГМЕЕ стартира нов вътрешноучилищен проект „Да споделим успеха“. Участници са ученици, учители, външни участници, в т.ч. и родители, работодатели. Идеята е при индикиран положителен резултат да бъде продължен и дори да се превърне в постоянна дейност на ПГМЕЕ. 

Основна цел на проекта е да приобщи бивши и настоящи възпитаници на нашето училище в създаването на мрежа, чрез която да се споделят постижения, успехи, трудности, идеи и други; да се популяризират професиите сред учениците в гимназиален етап и да се повиши мотивацията за учене и усвояване на професионални компетентности.

Дейностите по проекта са: сформиране на екип за работа по проекта, определяне на цели на проекта, създаване на база данни със списъци на бивши възпитаници, с добра професионална реализация.  След което се провеждат предварителни срещи с наши бивши ученици /партньори по проекта/, с цел обсъждане на идеята и дневния ред на срещата с учениците. Организацията на срещите е по специалности, съобразявайки се със специалността на гостите.

Предвижда се  водене  на постоянна рубрика в сайта на училището, която ще отразява и споделя актуална информация от проведените срещи с външни партньори.

Очакваните резултати от реализирането на проекта са:

Създаване на неформална и модерна извънкласна форма на работа, която да съдейства за мотивацията на ученицте да усвояват професията, за която се подготвят .

–  Развитие  и възпитаване на устойчив интерес към изучаваната  специалност .

– Съхраняване и поддържане на установените  традиции във възпитаване на приобщеност   и принадлежност към ПГМЕЕ .

– Създаване на трайни връзки и партньорство между училището ни и бившите възпитаници .

– Съхраняване, поддържане и обогатяване на традициите .

– Създаване на функциониращи връзки и съвместни прояви, които да продължат и след приключване на проекта.

Екип за реализиране на проекта:

Координатор на проекта: инж. Мариана Бакърджиева

Членове на екипа: Надя Пенева Николова

                                   инж. Албена Колева

                                   инж. Татяна Ботева


p1

Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб, както и да бъде повишен броя на учениците, които да се адаптират към нуждите на пазара на труда:

 1. Подкрепа за практическото обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.
 2. Подкрепа за формирането на предприемачески знания и умения, на предприемаческа култура, възприемането на предприемачеството като възможност за бъдеща реализация и професионална кариера.
 3. Подкрепа за начални професионални умения и компетентности за работа в екип и формиране на бизнес умения и лидерство, като и ориентация в реализацията след завършване на образованието по избрана професия.
 4. Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
 5. Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
 6. Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
 7. Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование чрез повишаване качеството на ПОО.
 8. Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите.

Целевата група са 43 ученици от 5 специалности: „Автотранспортна техника“, „Електрообзавеждане на промишлени предприятия“, „Микропроцесорна техника“, „Компютърни мрежи“, „ Електрообзавеждане на автотранспортната техника“. Сключени са договори с 8 фирми-партньори, които осигуряват реални работни места и наставници за практическото обучение на учениците по професията. Съвместно с тях са разработени програми и план-графици за провеждането на отделните практики.

До края на 2018 година успешно  завършилите ученици, провели по 240-часова практика в реална работна среда, ще  получат по 300 лева от бюджета на проекта.

Проект “Еразъм+”

I ПРОЕКТ:

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника  е партньор в международен проект по  програма  „Еразъм +“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор  „Училищно образование“   на Европейския съюз –  Център за развитие на човешките ресурси по Договор 2017-1-PL01-KA219-038664_3 на тема “New Paths in Math –innovative methods in math for engineering students”.

В проекта участват професионални гимназии от пет държави – Полша, Португалия, Кипър, Италия и България. Водеща организация  е Гимназия по електроника в гр. Варшава, Полша.  Срокът за изпълнение е 25 месеца, като стартът бе даден  на 01.11.2017 година. Проектът касае представяне, прилагане и анализиране на нови иновативни методи  при изучаването на математиката в професионалните училища,  във връзка с професионалните предмети, изучавани в тях. Учениците от ПГМЕЕ, участници в проекта, ще имат възможността да посетят училищата в  изброените държави и  заедно със своите връстници по интересен и нетрадиционен начин да обогатят своите познания, да създадат нови приятелства и натрупат незабравими впечатления.

II ПРОЕКТ:                                         

Проект 2018-1-BG01-KA102-047490

Усвояване на ключови компетентности и умения по специалности Промишлена електроника и Електрообзавеждане на производството чрез практика в реална среда – SkillsEquip”

За втори път ПГМЕЕ беше одобрена за финансиране по програма Еразъм +.  13 ученици от 11 клас – специалност „Електрообзавеждане на производството“ от ПГМЕЕ ще  бъдат изпратени на двуседмична работна практика в Tripolar – Electricidade e Telecomunicações, S.A., Брага и 13 ученици от 11 клас от специалност „Промишлена електроника“ от ПГМЕЕ – на двуседмична работна практика в Aquafer Lda., Барселос. Професионалният опит и капацитета на двете фирми ще гарантират успешното изпълнение на настоящия проект, като ще се осигури необходимата материална, техническа и експертна база за качествено провеждане на професионалната практика по специалностите:  „Електрообзавеждане на производството“ и „Промишлена електроника“. Всичко това ще доведе до обмен на знания и професионален опит, изучаване на чужди езици . Практиката в реална среда е една от стъпките за повишаване качеството на процеса на обучение. Професионалната подготовка в учебния план развива общите технически компетенции на учениците, докато динамиката на пазара на труда изисква подготовката на кадри с по-тясна специализация. Работата в Tripolar и Aquafer ще спомогне именно за това, разширявайки мирогледа на учениците чрез работа в мултинационална среда. Това ще направи учениците по-конкурентноспособни на пазара на труда, ще доведе до задоволяване на нуждата от квалифицирани кадри в региона.

III ПРОЕКТ: 

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника  е партньор в международен проект по  програма  „Еразъм +“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор  „Училищно образование“   на Европейския съюз –  Център за развитие на човешките ресурси по Договор 2018-1-FR01-KA229-047717_6 на тема “6!nnovations Young Europeans Search”.

В проекта участват гимназии от шест държави – Франция, Белгия, Кипър, Германия, Испания и България с подкрепата на депутати от Европейския парламент. Водеща организация  Професионална гимназия “Свети Доминик”  гр. Валреас, Франция.  Срокът за изпълнение е 24 месеца, като проекта стартира на 01.09.2018 година. Учениците, участващи в проекта  ще търсят нови идеи и иновации по следните шест теми: Ранно детство; Комуникация;  Туризъм и културно наследство; Затруднения; Околна среда и  Нови технологии. Учениците от ПГМЕЕ, участници в проекта ще изучават четири теми по проекта съвместно със своите връстници от две държави. В резултат на изследвания и проучвания те  ще третират темите в нашия град и в ежедневието ни, както и тяхното развитие до 2050 година. В края на проекта учениците ще създадат филм за избрани шест иновации, който ще бъде презентиран пред Европейския парламент в Брюксел. Учениците не само ще завършат курс по гражданско образование, но ще натрупат оригинални и незабравими преживявания.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”   2017/2018 учебна година

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Училищната програми „Твоят час” е разработена  и утвърждена  от директора на гимназията въз основа на идентифицираните интереси и обучителни затруднения на учениците, определени чрез механизма за идентифициране на извънкласните дейности.

Сформирани са 21 групи в две направления:  за преодоляване на обучителни затруднения  – 6  групи и по интереси – 15 групи.

I.    Извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения:

 1. Основи на електрониката –  ръководител Диана Стефанова Илиева
 2. Генетика –  ръководител  Даниела Цакова Русева
 3. Математиката – стъпка по стъпка – ръководител Галина Минчева Стайкова- Русева
 4. Ставаме все по-добри по английски език – ръководител Милена Йорданова Сталева
 5. Немски език –стъпка по стъпка – ръководител Надя Пенева Николова
 6. Искам да знам повече – ръководител Пепа Димитрова Марчева

II.    Извънкласни дейности по интереси:

 1. Обучение по AUTO cad – ръководител Албена Миткова Колева
 2. С++ – научи повече – ръководител Боряна Згурова Митева
 3. Аз и мрежата – ръководител Весела Петрова Райкова
 4. Опознай България – ръководител Дарина Петкова Фильовска
 5. Сексуално и репродуктивно здраве – ръководител Даниела Цакова Русева
 6. Да говоря английски с лекота – ръководител Добрина Стоянова Нейчева
 7. Архимед – ръководител Даниела Димитрова Живкова
 8. Физическа подготовка и самозащита – ръководител Иво Любомиров Авуски
 9. Английски език – стъпка напред – ръководител Милена Йорданова Сталева
 10. В света на математиката – ръководител Надежда Добрева Йорданова
 11. Ток – на старт – ръководител Недялка Александрова Колева
 12. Личностно развитие, релаксация и медитация – ръководител Росица Георгиева Павлова
 13. Английски език – прозорец към света – ръководител Стефка Стоянова Чавдарова
 14. Финансова Лаборатория – ръководител Татяна Иванова Ботева
 15. Никола Тесла – Христина Тодорова Христова

Eлектронната платформа за обществен мониторинг по проект “Твоят час”Проект „Дуално обучение в Професионална гимназия  по механоелектротехника и електроника“

Проектът „Дуално обучение в ПГ по механоелектротехника и електроника, в гр.Бургас се изпълнява по силата на Споразумението за Тематичен фонд „Швейцарска подкрепа за въвеждане приниципите на дуалното образование в българската образователна система” и е съфинансиран с подкрепата на Конфедерация Швейцария чрез Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Гимназията  е водещ партньор по проекта, а  партньори от страна на работодателите са: „ЕВН  България Електроразпределение “ ЕАД, „Спартак“ АД – Бургас, „Сатурн 2“  ООД -Бургас,  „Дамвент“  ООД – Бургас, „Пристанище Бургас“  ЕАД – Бургас.
Проекта се реализира съвместно с Министерството на образованието и науката с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика, и Министерството на икономиката.
Целта на проекта е постигане подобряването на качеството на професионалното образование и улесняване на достъпа до практическо обучение чрез:

 • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда;
 • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за теоретично и практическо обучение по професии и специалности от професии;
 • Подобряване на връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда;
 • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО;
 • Повишаване на   квалификацията   на   обучаващите   в   системата   на   ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите- партньори.

Продължителността на Проекта, както е предвидено в споразумението за проектни дейности между гимназията, Швейцарския офис за сътрудничество в Република България  и Министерството на образованието и науката е 2 години,  не по-късно от 30 юни 2019 г.
На учениците от ПГМЕЕ им се предоставя достъп до дуално образование, включително практическо обучение. Деветнадесет ученици, от 11- ти клас, по специалност „Електрообзавеждане на производството”, през учебната 2016/2017 г., ще осъществяват практическо обучение в партньорите по проекта въз основа на Трудов договор при условията на чл. 230 от Кодекса на Труда.
Инж. Албена Миткова Колева е учител-методик по професионално образование на учениците, който да представлява училището  пред партньорите и  следи за цялостното изпълнение на практическото обучение на учениците в реални условия. Учителят-методик е отговорен за съответствието между практическото обучение извършвано от партньорите и утвърдените учебен план и учебна програма за дуално образование по съответната професия.

Проект “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – Бургас е едно от училищата включено в обученията по проект “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР. Общата цел на проекта е повишаване капацитета на населението на национално ниво за действия при наводнения и последващи кризи, чрез създаване и развитие на необходимата инфраструктура и методологическа рамка за подготовка на населението на територията на Република България за защита и справяне с последствията при възникването на наводнения. Дейностите, в които ще вземат участие ученици от ПГМЕЕ са: теоретични занятия по тема: „Подготовка за действия при наводнения и последващи кризи”, водени от служители на ГДПБЗН на МВР, и двудневни обучения за само спасяване и действия преди пристигане на специализирани медицински екипи (центровете за спешна медицинска помощ) при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”

 Националната програма „Ученически олиимпиади и състезания” е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователни потребности.

Основната цел е да се предостави още една възможност за откриване, развитие и изява на заложбите на учениците, които имат склонност към по-задълбочено изучаване на техническото чертане и приложението версиите на приложно програмния продукт – AutoCAD при изготвяне на конструктивна документация. Чрез директно финансово стимулиране се поощрят тези учители, да участват по-активно в подготовката на изявени ученици. Средствата по проекта се използват за обогатяване на материалната база при работа в групите. Участието и доброто представяне в олимпиадите е възможност за създаване на връзки и запознанства в цялата страна, както на участниците така и на техните ръководителите.

Всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по различен начин в зависимост от индивидуалните му възможности и интереси. За осигуряването на оптималното му развитие е необходимо да се отчита динамиката в развитието на способностите за изучаване на отделните учебни предмети и на тази основа да се поставят допълнителни цели на обучение и развитие, свързани с коригиране на пропуски в знанията или с компенсиране на недостига от учебно време за развитие на талантите.  Създаване на условия за изява на тези  учениците и подготовката им за участие в олимпиади.

Години наред учениците от ПГММЕ гр. Бургас заемат призови места при участието си на национални олимпиади. Професионалните компетенции по учебния предмет техническо чертане се формират в две посоки – чрез усвояване на специфични понятия, регламентирани принципи и правила, както и чрез развитие на пространствето мислене. Голямата по обем и разнообразна по съдържание научна информация, както и изискванията за изграждане на практически умения за за скициране и чертане, налагат да се търсят извънкласни форми на обучения. За тази цел в гимназията са създадени две школи, в рамките на всяка по две групи:

 1. ТEХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ  – инж.Мариана Бакърджиева
 2. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ С AUTOCAD –  инж.Милена Даскалова


Национална програма за младежта (2016-2020)  „ ДОБРОВОЛЦИ – СПОРТ И ПРИРОДА“

Проектът „Доброволци – спорт и природа“ ще се изпълни от сдружение с нестопанска цел „Зелена Странджа“ в партньорство с Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в гр. Бургас и кметството в гр. Ахтопол. В рамките на 3 месеца 20 младежи от училището ще бъдат обучени в детайли за работа като доброволци и ще се включат на практика в 3 реални събития със спортна и екологична насоченост. Благодарение на проекта преките участници в него, а и не само те ще разберат и оценят същността на призванието доброволец. Също така младежите ще бъдат въвлечени в среда на активноспортуващи и загрижени за природата хора, което ще се отрази благоприятно за изграждането им като осъзнати и активни личности.
Преки бенефициенти по проекта са младежите от ПГМЕЕ – гр. Бургас, които ще участват във всички негови дейности – 20 на брой. Те ще бъдат обучени като доброволци и ще изпълнят или подпомогнат реални спортни и екологични инициативи. Обучението на доброволците ще се проведе с цел промяна на нагласа и идеология за безкористна съпричастност или желание да помогнеш на обществото, в което живееш.
Обща цел на проекта е насърчаване и популяризиране на доброволчеството сред учениците от ПГМЕЕ – гр. Бургас чрез включването им в реални доброволчески инициативи в сферата на спорта, туризма и опазването на околната среда.
Специфични цели на проекта са участие на младежите от ПГМЕЕ – гр. Бургас в доброволчески инициативи и провеждане на мероприятия, свързани с развитието на спорта и опазването на околната среда.

ПГМЕЕ, програмата „Афлатун“ и предприемачество

 АФЛАТУН (AFLATOUN) е програма за социално и финансово образование, която е създадена в Индия.  През 2003 г. един от членовете на екипа на програмата,  г-жа Жеру, се премества в Холандия и през 2005 г. Създава Aflatoun Child Savings International (Афлатун – Международно детско спестяване).
Така програмата  навлиза и в Европа.
От тази учебна година ПГМЕЕ партнира на „Афлатун“ и „Интегра“- България, която разпостранява и координира рисъединяването на учениците към финансовото ограмотяване. Формата, под коята се извършва това партньорство е Клуб „Финансова Гранмотност“ към проекта на МОН „Твоят час“. ПГМЕЕ прие предизвикателството да работи по програмата с учениците, които са заинтересовани да управляват по-добре своите лични  финанси, да се научат правилно да спестяват и да харчат. Ние повярвахме  в концепцията за овластяване на учениците, които мечтаят за по-добър свят.

В края на програмата придобиват ключови житейски умения за бъдещото си социално и финансово благополучие, които се базират на личните им качества, умения и самоинициатива!
Учениците усвояват практически умения по СОЦИАЛНО И ФИНАНСОВО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Учейки за света и осъзнавайки, че те са в състояние да постигнат нещо сами или заедно в живота си!

Оперативна  програма “Наука и образование за интелигентен растеж”

BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас“.

Постигането на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етническите малцинства в община Бургас е основната цел на проекта. Водещ партньор е община Бургас. В реализирането му са включени шест основни училища и три професионални гимназии, в които интегрирано ще се обучават ученици от етническите малцинства. Продължителността на проекта е 36 месеца. Предвидените дейности включват допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал, подобряване на образователната среда, съхраняване и развиване на културната идентичност, осигуряване на психологическа подкрепа, кариерно консултиране и професионално ориентиране за продължаване на образованието в гимназиален етап. Важна част от проекта е и работата с родителите, за доброто взаимодействие с които ще партнира неправителствената организация “Областен ромски съюз”. От съществено значение за успешната интеграция и социализация на учениците от етническите малцинства е и активната работа за преодоляването на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход. В резултат от изпълнението на проекта се очаква намаляване на отпадналите от системата ученици, увеличаване на учениците, продължаващи образованието си в гимназиален етап, увеличаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система ученици от етническите малцинства. В мерките по образователна интеграция се включат 746 ученици от етническите малцинства, като 700 от тях се очаква да бъдат трайно интегрирани.

По проекта ще се осигурят допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила. В сформираните  клубове “Краезнание” и „Спорт ще бъдат включени най – малко по 12 ученици, застрашени от отпадане от училище от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила. Клубовете ще работят както в учебно, така и по време на ваканции. Ръководители на клубовете са: Клуб „Краезнание“ – Дарина Фильовска; Клуб „Спорт“  – Марчо Водев

В подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на  средно образование се сформира клуб „Бъдеща професия” . В гимназията ще бъде създадена занималня за самоподготовка на учениците. Ръководител на  Клуб  “Бъдеща професия-заваряване” е Иванка Иванова

Експертни мнения по кръгла маса на тема “Ползите от образователната интеграция и приемането на различието”

Експертно мнение – проф. д-р Мария Алексиева, декан на ЦХН към БСУ

Експертно мнение – Митко Доков, Фондация “Областен ромски съюз”

АНКЕТА „Ползите от образователната интеграция и приемането на различието”


ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ 

 

%d блогъра харесват това: