Настоящи проекти

Проект „Да споделим успеха“

От миналата учебна  година в ПГМЕЕ стартира нов вътрешноучилищен проект „Да споделим успеха“. Участници са ученици, учители, външни участници, в т.ч. и родители, работодатели. Първоначалната идея бе при индикиран положителен резултат да бъде продължен и дори да се превърне в постоянна дейност на ПГМЕЕ, което на практика се реализира. 

Основна цел на проекта е да приобщи бивши и настоящи възпитаници на нашето училище в създаването на мрежа, чрез която да се споделят постижения, успехи, трудности, идеи и други; да се популяризират професиите сред учениците в гимназиален етап и да се повиши мотивацията за учене и усвояване на професионални компетентности.

Дейностите по проекта са: сформиране на екип за работа по проекта, определяне на цели на проекта, създаване на база данни със списъци на бивши възпитаници, с добра професионална реализация.  След което се провеждат предварителни срещи с наши бивши ученици /партньори по проекта/, с цел обсъждане на идеята и дневния ред на срещата с учениците. Организацията на срещите е по специалности, съобразявайки се със специалността на гостите.

Предвижда се  водене  на постоянна рубрика в сайта на училището, която ще отразява и споделя актуална информация от проведените срещи с външни партньори.

Очакваните резултати от реализирането на проекта са:

Създаване на неформална и модерна извънкласна форма на работа, която да съдейства за мотивацията на ученицте да усвояват професията, за която се подготвят .

–  Развитие  и възпитаване на устойчив интерес към изучаваната  специалност .

– Съхраняване и поддържане на установените  традиции във възпитаване на приобщеност   и принадлежност към ПГМЕЕ .

– Създаване на трайни връзки и партньорство между училището ни и бившите възпитаници .

– Съхраняване, поддържане и обогатяване на традициите .

– Създаване на функциониращи връзки и съвместни прояви, които да продължат и след приключване на проекта.

Екип за реализиране на проекта:

Координатор на проекта: инж. Мариана Бакърджиева

Членове на екипа: Надя Пенева Николова

                                   инж. Албена Колева

                                   инж. Татяна Ботева


Проект “Еразъм+”

I ПРОЕКТ:

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника  е партньор в международен проект по  програма  „Еразъм +“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор  „Училищно образование“   на Европейския съюз –  Център за развитие на човешките ресурси по Договор 2017-1-PL01-KA219-038664_3 на тема “New Paths in Math –innovative methods in math for engineering students”.

В проекта участват професионални гимназии от пет държави – Полша, Португалия, Кипър, Италия и България. Водеща организация  е Гимназия по електроника в гр. Варшава, Полша.  Срокът за изпълнение е 25 месеца, като стартът бе даден  на 01.11.2017 година. Проектът касае представяне, прилагане и анализиране на нови иновативни методи  при изучаването на математиката в професионалните училища,  във връзка с професионалните предмети, изучавани в тях. Учениците от ПГМЕЕ, участници в проекта, ще имат възможността да посетят училищата в  изброените държави и  заедно със своите връстници по интересен и нетрадиционен начин да обогатят своите познания, да създадат нови приятелства и натрупат незабравими впечатления.

II ПРОЕКТ:                                         

Проект 2018-1-BG01-KA102-047490

Усвояване на ключови компетентности и умения по специалности Промишлена електроника и Електрообзавеждане на производството чрез практика в реална среда – SkillsEquip”

За втори път ПГМЕЕ беше одобрена за финансиране по програма Еразъм +.  13 ученици от 11 клас – специалност „Електрообзавеждане на производството“ от ПГМЕЕ ще  бъдат изпратени на двуседмична работна практика в Tripolar – Electricidade e Telecomunicações, S.A., Брага и 13 ученици от 11 клас от специалност „Промишлена електроника“ от ПГМЕЕ – на двуседмична работна практика в Aquafer Lda., Барселос. Професионалният опит и капацитета на двете фирми ще гарантират успешното изпълнение на настоящия проект, като ще се осигури необходимата материална, техническа и експертна база за качествено провеждане на професионалната практика по специалностите:  „Електрообзавеждане на производството“ и „Промишлена електроника“. Всичко това ще доведе до обмен на знания и професионален опит, изучаване на чужди езици . Практиката в реална среда е една от стъпките за повишаване качеството на процеса на обучение. Професионалната подготовка в учебния план развива общите технически компетенции на учениците, докато динамиката на пазара на труда изисква подготовката на кадри с по-тясна специализация. Работата в Tripolar и Aquafer ще спомогне именно за това, разширявайки мирогледа на учениците чрез работа в мултинационална среда. Това ще направи учениците по-конкурентноспособни на пазара на труда, ще доведе до задоволяване на нуждата от квалифицирани кадри в региона.

III ПРОЕКТ: 

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника  е партньор в международен проект по  програма  „Еразъм +“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор  „Училищно образование“   на Европейския съюз –  Център за развитие на човешките ресурси по Договор 2018-1-FR01-KA229-047717_6 на тема “6!nnovations Young Europeans Search”.

В проекта участват гимназии от шест държави – Франция, Белгия, Кипър, Германия, Испания и България с подкрепата на депутати от Европейския парламент. Водеща организация  Професионална гимназия “Свети Доминик”  гр. Валреас, Франция.  Срокът за изпълнение е 24 месеца, като проекта стартира на 01.09.2018 година. Учениците, участващи в проекта  ще търсят нови идеи и иновации по следните шест теми: Ранно детство; Комуникация;  Туризъм и културно наследство; Затруднения; Околна среда и  Нови технологии. Учениците от ПГМЕЕ, участници в проекта ще изучават четири теми по проекта съвместно със своите връстници от две държави. В резултат на изследвания и проучвания те  ще третират темите в нашия град и в ежедневието ни, както и тяхното развитие до 2050 година. В края на проекта учениците ще създадат филм за избрани шест иновации, който ще бъде презентиран пред Европейския парламент в Брюксел. Учениците не само ще завършат курс по гражданско образование, но ще натрупат оригинални и незабравими преживявания.

IV ПРОЕКТ:  CAReer – Професионална практическа подготовка на ученици в областта на автотранспортната техника чрез стаж в реална работна среда в Германия

През учебната 2019/2020 год. ПГМЕЕ ще работи по проект„Еразъм+“ Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2019-1-BG01-KA102-061948 на тема „ Професионални практически умения в областта  на автотранспортната техника чрез стаж в реална работна среда“

В проекта ще участват общо 20 от 11 клас,  обучаващи се по специалност „Автотранспортна техника“. Те ще бъдат изпратени на двуседмична работна практика в Германия. 

Практиката в реална работна среда е една от стъпките за повишаване качеството на обучението. Основната цел на практиката е допълване на теоретичните познания на учениците, придобити в училище, с практически знания и умения изградени в реална работна среда. В процеса се очаква освен професионалните умения на учениците да бъдат развити и техните умения като креативност, критично мислене, предприемачески, комуникативни и езикови умения, толерантност, социални и между културни умения, сътрудничество (работа в екип), умения за събиране и обработване на информация и др. Това ще направи учениците по конкурентно способни на пазара на труда, ще доведе до задоволяване нуждата от квалифицирани кадри.  

V ПРОЕКТ: CYBERTRAIN – Усвояване на иновативни технологии в областта на дигиталния софтуер и киберсигурността

За целите на настоящия проект Европейски център за качество /ЕЦК/ се обединява в национален консорциум за мобилност с 3 държавни училища със засилено изучаване на компютърни науки, информационни системи и технологии – ПГМЕЕ Бургас, ПГЕЕ Сливен и ПГЕХТ Плевен. Всички членове поемат инициатива и ангажимент за съвместни действия по засилване на европейското сътрудничество и повишаване привлекателността на професионалното образование /ПОО/, насърчаване на ученическата мобилност, осигуряване на кадри с по-висока квалификация и осъществяване на триъгълника на знанието: връзката между образованието, технологиите и бизнеса. С осъществяването на двуседмична мобилност на 60 ученици и 6 придружаващи учители от трите гимназии в английска дигитална компания за надграждане на ключови знания и практически умения в областта на дигиталния софтуер и киберсигурността, ПГ ще постигнат адресираните общи цели, задоволявайки нуждата от: мобилност на участници от двете страни на образователния процес – ученици и преподаватели за осъществяване на транснационално обучение; засилване привлекателността на образованието за учащи и работодатели – обвързване на ПОО с бизнеса и трудовата заетост. За ПГМЕЕ, ПГЕЕ и ПГЕХТ мобилността на ученици ще има ключово значение за осигуряване на ПОО в съответствие със съвременните изисквания за знания и умения на личността, предоставяне на възможности за перспективна професия и добра професионална реализация на младите хора.


Участие по Национални програми на МОН

 

I.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”

 Националната програма „Ученически олиимпиади и състезания” е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователни потребности.

Основната цел е да се предостави още една възможност за откриване, развитие и изява на заложбите на учениците, които имат склонност към по-задълбочено изучаване на техническото чертане и приложението версиите на приложно програмния продукт – AutoCAD при изготвяне на конструктивна документация. Чрез директно финансово стимулиране се поощрят тези учители, да участват по-активно в подготовката на изявени ученици. Средствата по проекта се използват за обогатяване на материалната база при работа в групите. Участието и доброто представяне в олимпиадите е възможност за създаване на връзки и запознанства в цялата страна, както на участниците така и на техните ръководителите.

Всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по различен начин в зависимост от индивидуалните му възможности и интереси. За осигуряването на оптималното му развитие е необходимо да се отчита динамиката в развитието на способностите за изучаване на отделните учебни предмети и на тази основа да се поставят допълнителни цели на обучение и развитие, свързани с коригиране на пропуски в знанията или с компенсиране на недостига от учебно време за развитие на талантите.  Създаване на условия за изява на тези  учениците и подготовката им за участие в олимпиади.

Години наред учениците от ПГММЕ гр. Бургас заемат призови места при участието си на национални олимпиади. Професионалните компетенции по учебния предмет техническо чертане се формират в две посоки – чрез усвояване на специфични понятия, регламентирани принципи и правила, както и чрез развитие на пространствето мислене. Голямата по обем и разнообразна по съдържание научна информация, както и изискванията за изграждане на практически умения за за скициране и чертане, налагат да се търсят извънкласни форми на обучения. За тази цел в гимназията са създадени две школи, в рамките на всяка по две групи:

  1. ТEХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ  – инж.М. Б.
  2. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ С AUTOCAD –  инж.М. Д.

II. Национална програма “Без свободен час”, модул “Без свободен час в училище”

С помощта на тази програма се възстановяват средствата за възнаграждения на заместващи учители за болнични, които са сметка на работодателя.

III. Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”, Модул ” Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование”.

С помощта на тази програма се възстановяват средствата за обезщетения във връзка с пенсиониране на персонала и изплатен неизползван отпуск.

IV. Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул “Подобряване на експерименталната работа по природни науки”.

Със средства по тази програма се  закупени учебни средства и пособия по природните науки. 

V. Национална програма “ИКТ”

По тази програма Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника кандидатства и е класиран по следните направления: Закупуване на хардуерно оборудване; Средства за електронен дневник; Средства за интернет свързаност и Средства за доизграждане на  безжични локални мрежи.

VI. Национална програма „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Професионална гимназия участва и по двата модула: Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“ и Модул 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП“

По тази програма група учители и ученици от ПГ по електротехника и химични технологии, гр. Плевен и ПГ по електротехника и електроника, гр. Пловдив ще обменят иновационни практики с ПГМЕЕ.

Участието ще създаване на култура на иновациите в ПГМЕЕ, креативно мислене. Нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците и ще  създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.

VII. Национална програма „ИТ БИЗНЕСА ПРЕПОДАВА“

По тази Национална програма по Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ ще се проведе семинар в Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника от представител на технологична фирма. По Модул 2 „Включване на ИТ специалисти в учебния процес в училище“ ,  ИТ специалист ще се включи в учебния процес в ПГМЕЕ, а по Модул 3 „Учители в ИТ фирми“, учител от ПГМЕЕ ще се обучи в ИТ фирма. Това участие ще повишаването качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на информационните технологии и дигитализацията на професиите.


Национална програма за младежта (2016-2020)  „ ДОБРОВОЛЦИ – СПОРТ И ПРИРОДА“

Проектът „Доброволци – спорт и природа“ ще се изпълни от сдружение с нестопанска цел „Зелена Странджа“ в партньорство с Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в гр. Бургас и кметството в гр. Ахтопол. В рамките на 3 месеца 20 младежи от училището ще бъдат обучени в детайли за работа като доброволци и ще се включат на практика в 3 реални събития със спортна и екологична насоченост. Благодарение на проекта преките участници в него, а и не само те ще разберат и оценят същността на призванието доброволец. Също така младежите ще бъдат въвлечени в среда на активноспортуващи и загрижени за природата хора, което ще се отрази благоприятно за изграждането им като осъзнати и активни личности.
Преки бенефициенти по проекта са младежите от ПГМЕЕ – гр. Бургас, които ще участват във всички негови дейности – 20 на брой. Те ще бъдат обучени като доброволци и ще изпълнят или подпомогнат реални спортни и екологични инициативи. Обучението на доброволците ще се проведе с цел промяна на нагласа и идеология за безкористна съпричастност или желание да помогнеш на обществото, в което живееш.
Обща цел на проекта е насърчаване и популяризиране на доброволчеството сред учениците от ПГМЕЕ – гр. Бургас чрез включването им в реални доброволчески инициативи в сферата на спорта, туризма и опазването на околната среда.
Специфични цели на проекта са участие на младежите от ПГМЕЕ – гр. Бургас в доброволчески инициативи и провеждане на мероприятия, свързани с развитието на спорта и опазването на околната среда.


Проект „НАУЧИХ, ПОМИСЛИХ, ИЗБРАХ ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

 Целта на проекта е изграждане на училищна политика, продължаваща традициите в подкрепа на здравословния начин на живот, чрез придобиване на знания, умения и нагласи за живот без тютюнев дим и алкохол при учениците от 8-мите класове на ПГМЕЕ.

Проектът се реализира със съдействието на Община   Бургас. Срокът  на проекта е от май 2019 г.  до октомври 2019 г. В целевата група ще участват 161 ученици от осми/ девети клас на ПГМЕЕ разпределени от всички  паралелки. От тях 157 момчета и 4 момичета, които са на възраст между 14  и 15 години.

Проекта ще се реализира чрез училищна политика, която ще включва класна и извънкласна и извънучилищна дейност. Чрез използване на интерактивни методи в различните часове, учениците ще получат знания за влиянието върху алкохола и цигарите върху здравето. В часовете по философия – Провеждане на дебати на тема „Мотиви за посягане към първата цигара“. В часовете по предприемачество – Изработване на проекти на тема „Икономически проблеми свързани с тютюнопушенето и алкохола“. В часовете по химия – Провеждане семинар на тема „Вредните вещества в тютюна и алкохола‘‘. В часовете по биология – Изработване на проекти от всички осмокласници  на тема „Странични ефекти и последици от тютюнопушенето и алкохола върху човешкото здраве‘‘. В часовете по изобразително изкуство – Изработване на баджове „Каузата ме прави силен“ В часа на класа – представяне на мултимедийна презентация на тема „Вреда от цигари и алкохол‘‘. Провеждане на седмица под надслов: „Кауза – живот без тютюнев дим и алкохол‘‘ , включваща: Изложба на тема „Без тютюнев дим съм здрав и силен“ с изработени постери и колажи от всички 8-ми класове; Спортно състезание на тема „Помисли и избери – Спорт срещу тютюн и алкохол“; Познавателна игра „Научих, помислих, избрах – здравословния начин на живот“


ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ 

 

%d блогъра харесват това: