Настоящи проекти

Проект „Да споделим успеха“

От миналата учебна  година в ПГМЕЕ стартира нов вътрешноучилищен проект „Да споделим успеха“. Участници са ученици, учители, външни участници, в т.ч. и родители, работодатели. Първоначалната идея бе при индикиран положителен резултат да бъде продължен и дори да се превърне в постоянна дейност на ПГМЕЕ, което на практика се реализира.

Основна цел на проекта е да приобщи бивши и настоящи възпитаници на нашето училище в създаването на мрежа, чрез която да се споделят постижения, успехи, трудности, идеи и други; да се популяризират професиите сред учениците в гимназиален етап и да се повиши мотивацията за учене и усвояване на професионални компетентности.

Дейностите по проекта са: сформиране на екип за работа по проекта, определяне на цели на проекта, създаване на база данни със списъци на бивши възпитаници, с добра професионална реализация.  След което се провеждат предварителни срещи с наши бивши ученици /партньори по проекта/, с цел обсъждане на идеята и дневния ред на срещата с учениците. Организацията на срещите е по специалности, съобразявайки се със специалността на гостите.

Предвижда се  водене  на постоянна рубрика в сайта на училището, която ще отразява и споделя актуална информация от проведените срещи с външни партньори.

Очакваните резултати от реализирането на проекта са:

Създаване на неформална и модерна извънкласна форма на работа, която да съдейства за мотивацията на ученицте да усвояват професията, за която се подготвят .

–  Развитие  и възпитаване на устойчив интерес към изучаваната  специалност .

– Съхраняване и поддържане на установените  традиции във възпитаване на приобщеност   и принадлежност към ПГМЕЕ .

– Създаване на трайни връзки и партньорство между училището ни и бившите възпитаници .

– Съхраняване, поддържане и обогатяване на традициите .

– Създаване на функциониращи връзки и съвместни прояви, които да продължат и след приключване на проекта.

Екип за реализиране на проекта:

Координатор на проекта: Н.Н

Членове на екипа: Р.С и Г.П

Проект „Образование за утрешния ден“

От януари 2020 г. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника работи по дейност 6 „ Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности по ключови дигитални умения“  на  проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В гимназията е сформиран клуб „ Роботика“. Групата се състои от 20 ученика от десети, единадесети и дванадесети клас. Целта на дейността на клуба е придобиване знания по програмиране на Микро контролери  Atmel в среда Arduino.

Проект “Еразъм+”

I и II ПРОЕКТ – приключили

III ПРОЕКТ: 

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника  е партньор в международен проект по  програма  „Еразъм +“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор  „Училищно образование“   на Европейския съюз –  Център за развитие на човешките ресурси по Договор 2018-1-FR01-KA229-047717_6 на тема “6!nnovations Young Europeans Search”.

В проекта участват гимназии от пет държави – Франция, Кипър, Германия, Испания и България с подкрепата на депутати от Европейския парламент. Водеща организация  Професионална гимназия “Свети Доминик”  гр. Валреас, Франция.  Срокът за изпълнение е 30 месеца, като проекта стартира на 01.09.2018 година. Учениците, участващи в проекта  ще търсят нови идеи и иновации по следните шест теми: Ранно детство; Комуникация;  Туризъм и културно наследство; Затруднения; Околна среда и  Нови технологии. Учениците от ПГМЕЕ, участници в проекта ще изучават четири теми по проекта съвместно със своите връстници от две държави. В резултат на изследвания и проучвания те  ще третират темите в нашия град и в ежедневието ни, както и тяхното развитие до 2050 година. В края на проекта учениците ще създадат филм за избрани шест иновации, който ще бъде презентиран пред Европейския парламент в Брюксел. Учениците не само ще завършат курс по гражданско образование, но ще натрупат оригинални и незабравими преживявания.

IV ПРОЕКТ:  CAReer – Професионална практическа подготовка на ученици в областта на автотранспортната техника чрез стаж в реална работна среда в Германия

През учебната 2020/2021 г.  ПГМЕЕ продължава да  работи по проект „Еразъм+“ Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2019-1-BG01-KA102-061948 на тема „ Професионални практически умения в областта  на автотранспортната техника чрез стаж в реална работна среда“

Проекта е с продължителност 24 месеца и е стартирал на 01.06.2019 г. В проекта ще участват общо 20 от 11 клас,  обучаващи се по специалност „Автотранспортна техника“. Те ще бъдат изпратени на двуседмична работна практика в Германия.

Практиката в реална работна среда е една от стъпките за повишаване качеството на обучението. Основната цел на практиката е допълване на теоретичните познания на учениците, придобити в училище, с практически знания и умения изградени в реална работна среда. В процеса се очаква освен професионалните умения на учениците да бъдат развити и техните умения като креативност, критично мислене, предприемачески, комуникативни и езикови умения, толерантност, социални и между културни умения, сътрудничество (работа в екип), умения за събиране и обработване на информация и др. Това ще направи учениците по конкурентно способни на пазара на труда, ще доведе до задоволяване нуждата от квалифицирани кадри.

V ПРОЕКТ: CYBERTRAIN – Усвояване на иновативни технологии в областта на дигиталния софтуер и киберсигурността

През учебната 2020/2021 год. ПГМЕЕ работи по проект„Еразъм+“ Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2019-1-BG01-KA102-061986. Проекта е с продължителност 12 месеца.

За целите на настоящия проект Европейски център за качество /ЕЦК/ се обединява в национален консорциум за мобилност с 3 държавни училища със засилено изучаване на компютърни науки, информационни системи и технологии – ПГМЕЕ Бургас, ПГЕЕ Сливен и ПГЕХТ Плевен. Всички членове поемат инициатива и ангажимент за съвместни действия по засилване на европейското сътрудничество и повишаване привлекателността на професионалното образование /ПОО/, насърчаване на ученическата мобилност, осигуряване на кадри с по-висока квалификация и осъществяване на триъгълника на знанието: връзката между образованието, технологиите и бизнеса.
С осъществяването на двуседмична мобилност на 60 ученици и 6 придружаващи учители от трите гимназии в английска дигитална компания за надграждане на ключови знания и практически умения в областта на дигиталния софтуер и киберсигурността, ПГ ще постигнат адресираните общи цели, задоволявайки нуждата от: мобилност на участници от двете страни на образователния процес – ученици и преподаватели за осъществяване на транснационално обучение; засилване привлекателността на образованието за учащи и работодатели – обвързване на ПОО с бизнеса и трудовата заетост. За ПГМЕЕ, ПГЕЕ и ПГЕХТ мобилността на ученици ще има ключово значение за осигуряване на ПОО в съответствие със съвременните изисквания за знания и умения на личността, предоставяне на възможности за перспективна професия и добра професионална реализация на младите хора.

VI ПРОЕКТ:

Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2020-1-BG01-KA102-078331 на тема „ Мобилността – едно успешно начало за моята реализация“.

Проекта е с продължителност 15 месеца и стартира  на 01.10.2020 г. В проекта ще вземат участие 20 ученици от 11 клас на ПГМЕЕ Бургас от специалностите „Електрообзавеждане на производството“ и “Мехатроника”. Те ще обогатят знанията и подобрят уменията си благодарение на практиката в  гр. Виченца, Италия. Компаниите, които осигуряват учебната практика са: ITS MECCATRONICO, AUXEL, SAF S.p.A., ITIS Enrico Fermi , FENICE GREEN ENERGY PARK, IIS Silvio Ceccato, FAB LAB IT IS ROSSI , TELWIN S.p.A. Там учениците ще се запознават със съвременните средства за монтаж, диагностика, ремонт, регулиране и контрол на различни съоръжения и апаратура. Планираната мобилност не само ще надгради професионалната подготовка на учениците, но ще им даде и предимство за заетост след завършване.

VII ПРОЕКТ:

През учебната 2020/2021 г.  ПГМЕЕ стартира  проект „Еразъм+“ Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2020-1-BG01-KA101-078640 на тема „Формиране на умения за използване на иновативни методи в преподаването“.
Проекта е с продължителност 12 месеца и стартира  на 01.10.2020 г. В проекта ще вземат участие 12 учители от  ПГМЕЕ Бургас. Те ще участват в четири квалификационни курса по трима във всеки курс. Всеки курс ще е с продължителност 10 дни. Обучението на учителите ще се осъществи в  в  гр. Барселона, Испания. След приключване на обучението те ще представят иновативни уроци и ще внедряват наученото в практиката.

IX ПРОЕКТ:

През учебната 2020/2021 г.  ПГМЕЕ стартира  проект „Еразъм+“ Ключова дейност 2: „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Партньорства за училищен обмен” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2020-1-RO01-KA229-079782_4 на тема „Digistories“.
Проекта е с продължителност 24 месеца и стартира  на 01.09.2020 г . Участници в проекта са екипи учители и ученици от Румъния, България, Турция, Испания, Италия и Ирландия. Обхваща шест училища, 30 учители и 3  00 ученици, които да се включат в дейностите.
Идеята на проекта е свързана с философията на приобщаващото образование и учене през целия живот, като поставя акцент върху работата с  проблеми, които са общи за младежите  в Европа, а именно липса на достатъчна мотивация  и/или обезкураженост в процеса на учене.
Целите на проекта са насочени и към обогатяване и разнообразяване на инструментариума от методи, които да допринесат за повишаване на резултатите и постигане на стандартите и целите, заложени в стратегията „Европа 2020“.


Участие по Национални програми на МОН

I.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”

Националната програма „Ученически олиимпиади и състезания” е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователни потребности.

Основната цел е да се предостави още една възможност за откриване, развитие и изява на заложбите на учениците, които имат склонност към по-задълбочено изучаване на техническото чертане и приложението версиите на приложно програмния продукт – AutoCAD при изготвяне на конструктивна документация. Чрез директно финансово стимулиране се поощрят тези учители, да участват по-активно в подготовката на изявени ученици. Средствата по проекта се използват за обогатяване на материалната база при работа в групите. Участието и доброто представяне в олимпиадите е възможност за създаване на връзки и запознанства в цялата страна, както на участниците така и на техните ръководителите.

Всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по различен начин в зависимост от индивидуалните му възможности и интереси. За осигуряването на оптималното му развитие е необходимо да се отчита динамиката в развитието на способностите за изучаване на отделните учебни предмети и на тази основа да се поставят допълнителни цели на обучение и развитие, свързани с коригиране на пропуски в знанията или с компенсиране на недостига от учебно време за развитие на талантите.  Създаване на условия за изява на тези  учениците и подготовката им за участие в олимпиади.

Години наред учениците от ПГММЕ гр. Бургас заемат призови места при участието си на национални олимпиади. Професионалните компетенции по учебния предмет техническо чертане се формират в две посоки – чрез усвояване на специфични понятия, регламентирани принципи и правила, както и чрез развитие на пространствето мислене. Голямата по обем и разнообразна по съдържание научна информация, както и изискванията за изграждане на практически умения за за скициране и чертане, налагат да се търсят извънкласни форми на обучения. За тази цел в гимназията са създадени две школи, в рамките на всяка по две групи:

  1. ТEХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ  – инж.Я.П.
  2. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ С AUTOCAD –  инж.Я.П.

II. Национална програма “Без свободен час”, модул “Без свободен час в училище”

С помощта на тази програма се възстановяват средствата за възнаграждения на заместващи учители за болнични, които са сметка на работодателя.

III. Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”, Модул ” Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование”.

С помощта на тази програма се възстановяват средствата за обезщетения във връзка с пенсиониране на персонала и изплатен неизползван отпуск.


ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ 

%d блогъра харесват това: