Настоящи проекти

Иновативен проект: „ Стъпка по стъпка, година по година, реален резултат“

През учебната 2022/2023 година всички паралелки от 9 клас в ПГМЕЕ продължават обучението си по чужд език , съгласно  заложените параметри в иновативния проект „ Стъпка по стъпка, година по година – реален резултат“, чрез въвеждане на нов и усъвършенстван модел на организацията на учебния процес по немски и английски език.

С решение № 601 от 17 август 2022 г.  Министерският съвет на Република България прие Списък на иновативните училища в България за учебната 2022/2023 година.

ПГМЕЕ е в списъка под номер 45 и е одобрена със своето предложение за разширяване на обхвата на иновацията чрез повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Целта на разширението на иновативния  ни проект е изграждане на подобрен модел на управление на системата  на обучение в ПГМЕЕ. Чрез него всички ученици ще бъдат въвлечени по-ефективно  в учебния процес. За постигането на тази цел  поставихме акцент върху професионалното развитие на педагогическите екипи, посредством квалификацията на  педагогическите специалисти в различни аспекти: умения за формиране на критично и аналитично мислене, ефективни практики за  преподаване и учене, подобряване на лидерски и преподавателски практики и др.

В изпълнение на етап 2 от реализирането на иновативния проект на ПГМЕЕ „Стъпка по стъпка, година по година – реален резултат”, е направена промяна в учебния план на всички паралелки от 9 клас за учебната 2022/2023 година, която се изразява с увеличаване на часовете по  изучаваните в 9 клас чужди езици. Изготвени са Учебни програми, разработени специално за часовете по чужд език английски и немски с разширено изучаване от 8 клас, съобразно изискванията и целите на иновативен проект „Стъпка по стъпка, година по година – реален резултат“  в ПГМЕЕ в сила от 2022/2023 учебна година.

Учебното съдържание в учебните програми се разработва по различен начин, в съответствие с темпото на усвояване на учебния материал, динамиката на работа и спецификата на целевата група.

Академичният напредък и нагласите на учениците за учене се проследяват периодично чрез система за събиране и анализиране на данни, възоснова на които  се набелязват мерки за подобряване качеството на преподаване и учене.

Училища за пример”

От 2021 г.  ПГМЕЕ е част от лидерска  двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи  „Училища за пример“ на „Заедно в час“, в сътрудничество с фондация „Америка за България“.
Програма „Училища за пример” цели да подкрепи учители, преподаващи в публични училища в България в разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик.
ПРОГРАМАТА е двугодишна и е насочена към професионална квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти, работещи в училище. ПРОГРАМАТА се състои от две неразделни части: курс „Лидерство в училище“ и курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване (“Избираем курс“). Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска програма. 

Проект „Да споделим успеха“ 

Поредна година ПГМЕЕ работи по  вътрешно училищен проект „Да споделим успеха“. Участници са ученици, учители, външни участници, в т.ч. и родители, работодатели. Първоначалната идея бе при индикиран положителен резултат да бъде продължен и дори да се превърне в постоянна дейност на ПГМЕЕ, което на практика се реализира.

Основна цел на проекта е да приобщи бивши и настоящи възпитаници на нашето училище в създаването на мрежа, чрез която да се споделят постижения, успехи, трудности, идеи и други; да се популяризират професиите сред учениците в гимназиален етап и да се повиши мотивацията за учене и усвояване на професионални компетентности.

Дейностите по проекта са: сформиране на екип за работа по проекта, определяне на цели на проекта, създаване на база данни със списъци на бивши възпитаници, с добра професионална реализация.  След което се провеждат предварителни срещи с наши бивши ученици /партньори по проекта/, с цел обсъждане на идеята и дневния ред на срещата с учениците. Организацията на срещите е по специалности, съобразявайки се със специалността на гостите.

Предвижда се  водене  на постоянна рубрика в сайта на училището, която ще отразява и споделя актуална информация от проведените срещи с външни партньори.

Очакваните резултати от реализирането на проекта са:

Създаване на неформална и модерна извънкласна форма на работа, която да съдейства за мотивацията на ученицте да усвояват професията, за която се подготвят .

–  Развитие  и възпитаване на устойчив интерес към изучаваната  специалност .

– Съхраняване и поддържане на установените  традиции във възпитаване на приобщеност   и принадлежност към ПГМЕЕ .

– Създаване на трайни връзки и партньорство между училището ни и бившите възпитаници .

– Съхраняване, поддържане и обогатяване на традициите .

– Създаване на функциониращи връзки и съвместни прояви, които да продължат и след приключване на проекта.

Екип за реализиране на проекта:

Координатор на проекта: Н.Н.

Членове на екипа: М.Щ. и М.С.


ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИЩА ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.

От 30.10.2020 г. ПГМЕЕ-Бургас е Училище посланик на Европейския парламент и стартира работата си в тази програма. Тя е насочена към ученици от средни и професионални училища. Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред. Програмата е тригодишна, като участващите училища ще бъдат оценявани веднъж годишно на място или от разстояние.

Старши посланици за нашата гимназия са г-жа Д. К. и г-жа Г. Д., които чрез  подбор определиха младши посланиците – 14 ученика от осми, девети и десети клас. Концепцията развита от тях, която спечели членовете на журито и направи ПГМЕЕ част от програмата, е на територията на ПГМЕЕ  да бъде създаден Механо парламент, представляващ умален модел на Европейския парламент. Младшите посланици, чрез гласуване, ще изберат председател на парламента. Ще бъдат създадени постоянни комисии, всяка една от които ще отговаря за определена област и ще изпълнява присъщите дейности на реалните комисии. При изпълнението на дейностите по програмата ще се назначават делегации, които са отговорни за реализирането на дейностите. Основна отговорност на комисиите ще бъде популяризирането на Европейския парламент, неговите структури и гражданските и човешки права на хората сред всички ученици, първо на училищно, а след това и на регионално ниво.

ПРОГРАМА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ / ЕNVIRONMENT PROTECTION AND CLIMATE CHANGE PROGRAMME

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника е неформален партньор от Община Бургас по проект „ Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ , приоритетна ос „Кръгова икономика и управление на ресурсите“.

В проекта участват общо девет образователни институции от Община Бургас- детски градини, основни училища и профилирани гимназии. Заинтересовани страни са учениците, техните учители и родители. Със създаването на откритите класни те ще имат възможност да са по-близо до природата , ще пренесат обучението в различна физическа среда.

Заложено е изграждане на мрежа от клубове, в които под ръководството на учителите ще се получат знания и умения в областта на екологичното образование. Участието на партньорите ще допринесе за изграждане на положителен имидж  на образователните институции.

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Обща информация за проекта

На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца.

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
 • Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Линк към проекта


Проект  BG05M2OP001-2.014-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение”

От учебната 2020-2021 г. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника работи по проект  „Подкрепа за дуалната система на обучение” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Продължителността на проекта е 36 месеца, със срок на изпълнение от 03.02.2020 г.  до  31.10.2023 г.

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.

Изпълнението на проекта ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда.

Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап ще се осигурява подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване” в партниращото предприятие. Част от дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения на наставниците от предприятията-партньори. По този начин се обхващат в цялостен план различни компоненти, свързани с качеството на професионалното образование, включително учебно съдържание, образователна среда в училищата, добре подготвени и мотивирани педагогически специалисти. Създаването на условия за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за учениците по време на образователния процес ще намали социалния фактор като причина за тяхното отпадане от училище, а това е много важна национална политика, която ще бъде подкрепена чрез проекта. Проектът предвижда организиране и провеждане на информационни кампании, допринасящи за популяризиране и развитие на дуалната система на обучение.

Проект „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда” с № BG05M2OP001-3.017-0050 

ПГМЕЕ е партньор по  проект „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда” с № BG05M2OP001-3.017-0050 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,по процедура Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна сред BG05M2OP001-3.017. Координатор на проекта е Фондация „Астика”.

Проектът има за цел да повиши професионалните компетентности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.

Целева група на проекта са: 245 учители, директори на училища и детски градини, други педагогически специалисти, и 5 образователни медиатори, от партниращите училища и детски градини.

Проектът се осъществява от фондация „Астика“ в партньорство с: ДГ „Вълшебство“ и ДГ „Яна Лъскова“ – гр. Карнобат; ОУ „Христо Ботев“- с. Трояново; ОУ „Светлина“- с. Тополица, СУ „Христо Ботев“- гр. Сунгурларе; Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас, СУ „Христо Ботев“- гр. Камено, ОУ „Христо Ботев“ – с. Лозарево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с. Манолич, ОУ „Отец Паисий“ – с. Съединение

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Негови специфични цели са:

 1. Разработване и прилагане на стратегии, програми и планове за квалификация на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда на десет образователни институции (детски градини и училища) от област Бургас;
 2. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда, с оглед повишаване на техните компетенции за равнопоставено участие на ученици и повишаване на мотивацията за учене, подкрепа на културната идентичност на децата и учениците; създаване на подходящ социално-педагогически климат в съответното училище или детска градина.

Обучавана институция: ПГМЕЕ гр. Бургас

Тема на обучението: Мотивация на педагогическите специалисти за приобщаване на деца и ученици, обучавани в мултикултурна среда – иновативни, интерактивни и дигитални методи
Място на провеждане Старозагорски минерални бани
Период на провеждане 10,11,12 юни 2022
Начален и краен час 09:00- 19:00
Наименование на обучителната организация “Евротур МК” ЕООД
Брой на педагогическите специалисти , заявили желание за участие  30

Обучавана институция: ПГМЕЕ гр. Бургас

Тема на обучението: Мотивация на педагогическите специалисти за приобщаване на деца и ученици, обучавани в мултикултурна среда – иновативни, интерактивни и дигитални методи
Място на провеждане Старозагорски минерални бани
Период на провеждане 3,4,5 юли 2022
Начален и краен час 09:00- 19:00
Наименование на обучителната организация “Евротур МК” ЕООД
Брой на педагогическите специалисти , заявили желание за участие  30

Проект № BG05M2OP001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, съгласно Заповед № РД 09-1006 /27.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката е включена за участие в изпълнението на  по проект № BG05M2OP001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.

Основни дейности, в които гимназията ще вземе участие са: Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогическите специалисти и учениците за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“, включваща закупуване на преносими технически устройства  и Дейност 3 „Обучение на педагогическите специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда“, включваща провеждане на краткосрочни обучения за усъвършенстване на уменията на педагогическите специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда, в т.ч. за подобряване уменията им за работа с електронни образователни платформи.

CB005.2.23.053 „Съвместни инициативи за екологично образование в трансграничния район“

Водещ партньор по проекта е Национална асоциация „Българско Черноморие“. Проекта се изпълнява съвместно с турска неправителствена организация „ Сдружение природен спортен клуб Одрин“ и се финансира от ЕС чрез програма Интеррег –ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Дейности по проекта са разработване на насоки за екологично образование в Странджа планина, провеждане на конференция „Странджа-съкровище за опазване  и открити уроци. Ученици от осми, девети и десети от ПГМЕЕ ще вземат участие в откритите  уроци, подготвени от екипа на проекта и в тясно сътрудничество с учители. Целта на тези уроци е ангажиране на учениците в опазване на околната среда, разширяване и обогатяване  на знанията им за опазване на околната среда и насърчаване на устойчив екотуризъм.

Проект “Еразъм+”

I, II, III, IV, V, VI, VIII ПРОЕКТ – приключили

VII ПРОЕКТ:  Проект № 2020-1-BG01-КА101-078640  “Формиране на умения за използване на иновативни методи в преподаването – Future now”

През учебната 2020/2021 г.  ПГМЕЕ стартира  проект „Еразъм+“ Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2020-1-BG01-KA101-078640 на тема „Формиране на умения за използване на иновативни методи в преподаването“.
Проекта е с продължителност 12 месеца и стартира  на 01.10.2020 г. В проекта ще вземат участие 12 учители от  ПГМЕЕ Бургас. Те ще участват в четири квалификационни курса по трима във всеки курс. Всеки курс ще е с продължителност 10 дни. Обучението на учителите ще се осъществи в  в  гр. Барселона, Испания. След приключване на обучението те ще представят иновативни уроци и ще внедряват наученото в практиката.

IX ПРОЕКТ: „Digistories“

През учебната 2020/2021 г.  ПГМЕЕ стартира  проект „Еразъм+“ Ключова дейност 2: „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Партньорства за училищен обмен” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2020-1-RO01-KA229-079782_4 на тема „Digistories“.
Проекта е с продължителност 24 месеца и стартира  на 01.09.2020 г . Участници в проекта са екипи учители и ученици от Румъния, България, Турция, Испания, Италия и Ирландия. Обхваща шест училища, 30 учители и 3  00 ученици, които да се включат в дейностите.
Идеята на проекта е свързана с философията на приобщаващото образование и учене през целия живот, като поставя акцент върху работата с  проблеми, които са общи за младежите  в Европа, а именно липса на достатъчна мотивация  и/или обезкураженост в процеса на учене.
Целите на проекта са насочени и към обогатяване и разнообразяване на инструментариума от методи, които да допринесат за повишаване на резултатите и постигане на стандартите и целите, заложени в стратегията „Европа 2020“.

X ПРОЕКТ: Проект „Еразъм +“ -КА2 – BoostClass 2.0

Проектът e с продължителност 24 месеца. Стартира  на 1 октомври 2020 г. и приключва до   30 септември 2022 г.  Партньори на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника  по проекта са центрове и училища от четири държави: Румъния, Испания, Италия и България.

Целева група: Възрастни учители / възпитатели и ученици. Целта на проекта е електронно обучение на възрастни. В този контекст ще бъде постигнато:

– Подобряване на уменията на учителите в използването на модалността на електронното обучение чрез идентифициране на нови среди и учебни програми за обучение, технически и организационни промени.

– Идентифициране на ефективен педагогически подход за преодоляване на проблема, свързан с ниските компетенции в ИКТ на възрастни учащи.

– Ефективно ще се внедри интеграцията на нови технологии за възрастни

– Ще се подобри сътрудничество между учителите и училищата чрез обмен на опит, добри практики за подобряване на използването на технологии в училище за възрастни.

– Ще бъде създадена рамка за интегриране на нови технологии в образованието за възрастни чрез обучение.

БЮЛЕТИН NO. 1/2021

БЮЛЕТИН NO. 2/2021

Електронен курс на обучение

XI ПРОЕКТ: „Усъвършенстване на професионалните умения чрез практическо обучение”

От началото на учебната 2022/2023 г. ПГМЕЕ стартира изпълнението на дейности по  проект „Еразъм+“ Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2022-1-BG01-KA122-VET-000074518 на тема „Усъвършенстване на професионалните умения чрез практическо обучение”

Проекта е с продължителност 18 месеца и стартира  на 01.09.2022 г . Проектът е насочен към ученици от 10 и 11 клас от специалности „Електрообзавеждане на производството”, „Микропроцесорна техника”, „Компютърни мрежи” и „Мехатроника”.

Училищният проект предвижда провеждане на две международни мобилности в рамките на по 10 работни дни за всяка от двете държави Испания и Португалия за по 15 ученици за всяка мобилност за периода април – октомври 2023 г.  За първата мобилност по проекта /в края на учебната 2022-2023 год./ в гр. Фаро, Португалия ще участват ученици от специалностите: Мехатроника, Електрообзавеждане на производството, Микропроцесорна техника и Компютърни мрежи. За втората мобилност по проекта /в началото на учебната 2023-2024 год./ в гр. Малага, Испания ще участват ученици от специалностите: Електрообзавеждане на производството, Микропроцесорна техника и Компютърни мрежи.

Цели на проекта:

 • подобряването качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение и работа в реална работна среда на учениците.
 • повишаване интереса към професионалното образование.
 • осигуряване по-добри възможности за практика в реална работна среда.
 • Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание – повишаване на интереса на учениците към практическата реализация на знанията и уменията, акцентиране върху ученето „чрез работа“ и учене чрез преживяване.
 • Развиване на езиковите компетенции на учениците за свободно използване на английски език и технически английски език.
 • Изграждане на основни трудови навици у учениците.
 • Подобряване на учебните планове по практика в ПГМЕЕ чрез подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.

XII ПРОЕКТ: № 2022-1-FR01-KA220-SCH-000087997  под името „ Stop Bullying”- Стоп на тормоза

През месец ноември  2022 година ПГМЕЕ, гр.Бургас подписа нов договор за проект по програма „Еразъм + “, № 2022-1-FR01-KA220-SCH-000087997  под името „ Stop Bullying”- Стоп на тормоза.  Участници в проекта са екипи от шест училища – Румъния, България, Турция, Канарски острови, Франция и  Португалия. В дейностите по проекта ще вземат участие 30 учители и 200 ученици.

Целите на проекта са насочени  към обогатяване и разнообразяване на инструментариума от методи, които ще допринесат за повишаване на резултатите и постигане на стандартите и целите, заложени в стратегията „Европа 2021-2030 г.“. Проектът се фокусира върху проблемите на толерантността и тормоза, както и върху някои от основните културни аспекти на Европа.

Конкретните цели, които си поставяме с този проект са, развитие на уменията на участниците да идентифицират тормоза, да говорят открито за насилието,  и да се справят успешно с него. Всичко това е съчетано с  изследователски проучвания, насърчаване на критично мислене и  усъвършенстване  на междукултурния диалог и общуването. Учителите в този проект ще обогатят  своята практика с иновативни методи за преподаване, събразени с психологическите особености на учениците.

Идеята на проекта е свързана с философията на приобщаващото образование и учене през целия живот, като се поставя акцент върху   проблеми, които са общи за младежите  в  цяла Европа, а именно   тормоза в училищата и  извън тях.

Основните целеви групи са ученици  и учители, но обхватът от дейности се разпростира и върху други групи участници – родители, местни общности, политици, организации за борба с тормоза,  партньорски центрове и училища, медии, и широк кръг от заинтересовани лица.

Методологията обхваща организиране на семинари, формални и неформални учебни часове, изследвания, анализи и  проекти. Приемащите училища ще демонстрират как културното образование може да бъде интегрирано в учебната програма на всеки един предмет. По време на всяка мобилност учениците  ще обсъждат, сравняват и анализират   сходствата  и различията между своите училища по отношение на проблемите на тормоза.


„Микро и проектно базирано обучение за преподаване на кръгова икономика и екологична осведоменост в професионалните гимназии“

От 2022 г. ПГМЕЕ е асоцииран партньор  в проект Микро и проектно базирано обучение за преподаване на кръгова икономика и екологична осведоменост в професионалните гимназии“ (“Micro- and project-based learning programme for Teaching ciRcular Economy and Ecological awareness in VET”) (No. 2021-1-LT01-KA220-VET-000034724). Проектът е разработен в рамките на програма Erasmus+ KA2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, координиран е от VšĮ “eMundus” (Saulės g. 22-17, Kaunas, LT-51364). Проектът е финансиран от Европейската Комисия.

В рамките на проекта ще се включат двама преподаватели и 40 ученици, които  ще допринесат за постигането на очакваните по проекта резултати и ще участва в следните проектни дейности:

 • Включване в проучвания и споделяне относно дейности/проекти/предизвикателства, свързани с образование за устойчиво развитие и/или кръгова икономика с които е ангажирана организацията. Например добри практики/проекти в сферата, различни предизвикателства, въпроси за решаване и др.
 • Споделяне на проектните резултати (проучване, методически материал, други).
 • Учителите и учениците ще се включат в тестване на проектните резултати
 • Участие в оценката на проектните резултати
 • Участие в едно обучение по образование за устойчиво развитие, зелена и кръгова икономика
 • Споделяне на опит с други преподаватели
 • Преглед на методическия материал, тестването му  на практика (в клас) и обратна връзка към координатора
 • Разпространяване на проектната идея и резултати
 • Участие в използването на резултатите от проекта и процесите на устойчивост (насърчаване на използването на проектните резултати).

БЮЛЕТИН NO. 1/2021

БЮЛЕТИН NO. 2/2021

Електронен курс на обучение


Участие по Национални програми на МОН

1. Национална програма “Без свободен час”, модул “Без свободен час в училище”С помощта на тази програма се възстановяват средствата за възнаграждения на заместващи учители за болнични, които са сметка на работодателя.

2. “Оптимизация на вътрешната структура на персонала”

3. “Отново заедно”

4. ” Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти”

5. ” Заедно в изкуствата и в спорта”  – По модул 1 “Изкуства е сформирана една група с 10 участника “Поставяне на сценични задачи”. По модул 2 “Спорт” са сформирани три отбора: Баскетбол 8-10 клас с 14 участника; Волейбол 8-10 клас  с 14 участника и Волейбол 11-12 клас с 14 участника

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”

За поредна година Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника участва по Националната програма „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади и състезания“, която е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователни потребности.

Основната цел е да се предостави още една възможност за откриване, развитие и изява на заложбите на учениците, които имат склонност към по-задълбочено изучаване на техническото чертане и приложението версиите на приложно програмния продукт – AutoCAD при изготвяне на конструктивна документация. Чрез директно финансово стимулиране се поощрят тези учители, да участват по-активно в подготовката на изявени ученици. Средствата по проекта се използват за обогатяване на материалната база при работа в групите. Участието и доброто представяне в олимпиадите е възможност за създаване на връзки и запознанства в цялата страна, както на участниците така и на техните ръководителите.

Години наред учениците от ПГММЕ гр. Бургас заемат призови места при участието си на национални олимпиади. Професионалните компетенции по учебния предмет техническо чертане се формират в две посоки – чрез усвояване на специфични понятия, регламентирани принципи и правила, както и чрез развитие на пространствето мислене. Голямата по обем и разнообразна по съдържание научна информация, както и изискванията за изграждане на практически умения за за скициране и чертане, налагат да се търсят извънкласни форми на обучения. За тази цел в гимназията са създадена школа, в рамките на всяка по две  групи: ТEХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ с ръководители  инж. М.Д. и Н.Б.

НП „Иновации в действие“

За четвърта поредна година, като иновативно училище ПГМЕЕ е партньор по НП „Иновации в действие“.

През учебната 2022/2023 година, ПГМЕЕ има съвместно участие в Програмата със следните партньорски училища:

 1. Свищовска професионална гимназия Алеко Константинов – гр. Свищов/иновативно училище/
 2. Професионална гимназия по кожени изделия и текстил Д-р Иван Богоров – гр. Пловдив /неиновативно/
 3. Професионална гимназия по транспорт – гр. Русе /неиновативно/

Планираните дейности са по мобилност 1 на Програмата  за споделяне на добри иновативни практики и ще се реализират през  м.април и м.юни 2023 г.

В тях ще вземат участие ученици от 8-11 клас и преподаватели от всички партньорски гимназии.


ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ