Ковид-19

Заповед N РД09-4982/14.12.2021г. на МОН

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа съгласно приложението

Заповед NРД-07-557/14.12.2021г. на Директора на ПГМЕЕ за ротационно обучение

Заповед NРД-07-547/09.12.2021г. на Директора на ПГМЕЕ за ротационно обучение

Заповед NРД-07-516/06.12.2021г. на Директора на ПГМЕЕ за ротационно обучение


Заповед NРД-07-428/01.12.2021г. на Директора на ПГМЕЕ за ротационно обучение

Заповед NРД09-4756/30.11.2021г. на МОН – Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа съгласно приложението.

Приложение към Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г.

Препоръки за организиране на дейности в условията на епидемична обстановка – писмо от МОН

Заповед № РД -07- 2544 /14.09.2021г. на Директора на ПГМЕЕ

План за действие и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка  през учебната 2021/2022г.