Специалности

Специалности

Специалност "Мехатроника" иновативна в учебния си план и учебно съдържание.
Акцентите на нашия иновативен проект са:
1.         Разработване и провеждане на интегрирани уроци/бинарни и/или триизмерни/ по общообразователните и професионални предмети.Организацията на учебния процес трябва да следва конфигурацията на интегрираните учебни предмети:
-           Блок-часове
-           Изнесени часове/уроци/
-           Онлайн уроци с възможности за запис
-           Учебни тематични екскурзии и др.
2.         Въвеждане на двуезично ЧЕО/ немски и английски/
3.         Увеличение на хорариума по ИТ , с цел постигане на отлични дигитални компетентности.
4.         ПГМЕЕ възприема политиката за иновативност и качество в работата си, стъпвайки на  принципа за автономност, чрез разработка на нов учебен план и учебна програма по „Предприемачество и социална отговорност“ . Акцентите тук са: финансова грамотност, себепознание, целелеполагане, етика на характера, изграждане на взаимоотношения,управление на вътрешната мотивация, изграждане на емоционална интелигентност,планиране и самоорганизация.
Иновацията предполага активно партньорство с външни организации. 
Реализиране на предприемачески инициативи чрез създаване на симулативни игрови модели на конкуриращи се предприятия. 
5.         Професионална подготовка
В обучението по „Материали и заготовки“  ще се използват разработени електронни уроци. Предимствата на ИКТ в хода на урока: съвременност на учебния материал; нагледност и естетичност; възможност за разпечатки при задаване на индивидуална работа; обучение чрез практическа или игрова дейност; повишаване интереса на учениците; повишаване ефективността на обучение.

  1. Цел на обучението:

Мехатрониката  е съвременна област от науката и технологиите, посветена на създаване и функциониране на машини и системи с контролирано от компютър движение, което се основава на знания в областта на механиката, електрониката и микропроцесорната техника, информационните технологии и компютърното управление на движенията в машините и агрегатите.
Учениците придобиват знания и умения за: механични системи (механизми, устройства, машини и съоръжения); електронни системи (автоматизация и управление на технологични процеси);  информационни системи (компютърно програмиране и моделиране, CAD/CAM системи); пресмятане и конструиране на машинни елементи с общо и специално предназначение; интернет технологии и др.;

II.Практика и приложимост:

1.Подготовка, настройка и управление на машини и съоръжения;
2.Реализиране на съответни технологични операции и подбиране на режими на работа;
3.Електротехника и електроника;
4.Състояние на управляващи програми за машини с ЦПУ;
5. Информационна и системна техника;

III. Области на реализация:

Завършили специалност „Мехатроника”, могат да работят като:

  • специалисти във фирми свързана със интелигентни мехатронни системи във всички области на съвременното производство.
  • в машиностроителните фирми, свързани с автоматизацията и управлението на технологичните процеси;
  • специалисти по техническа диагностика на машини, уреди и апарати;
  • работят като програмисти на ММ с ЦПУ;

I. Цел на обучението
Овладяване на система от знания и умения за полупроводникови елементи и материали, електрически и електронни измервателни апарати, токозахранващи устройства,
усилватели, генератори, телевизионни устройства, цифрови електронни устройства, микропроцесори и електронноизчислителни машини.
II.Практическа приложимост:
1. Проучване, проектиране, разработване и внедряване на електронни прибори;
2. Извършване на разчети, изпълнение на монтажи, настроечни, експлоатационни и контролни операции на електронни прибори;
3. Диагностика и ремонт на аналогови електронни апаратури;
4. Диагностика и ремонт на микропроцесорни системи.
III. Реализация в производството на учениците:
1. Конструктор;
2. Технолог;
3. Настройчик;
4. Контрольор;
5. Приемчик.

I. Цел на обучението

Овладяване на система от знания и умения за изграждане и поддръжка на компютърни мрежи.

Ученикът получава пълния набор от знания за реализация в динамичния свят на информационните технологии.
II.Практика и приложимост:
1. Изграждане на компютърни мрежи
2. Администриране на компютърни мрежи
3. Създаване и администриране на WEB приложения
4. Асемблиране на компютърни системи.
III. Реализация в производството на учениците:
1. Мрежови администратори
2. Сервизни техници
3. WEB дизайнери

I. Цел на обучението

Овладяване на система от знания и умения за полупроводникови елементи и материали, електрически и електронни измервателни апарати, токозахранващи устройства,

усилватели, генератори, телевизионни устройства, цифрови електронни устройства, микропроцесори и електронноизчислителни машини.

II.Практическа приложимост:

1. Проучване, проектиране, разработване и внедряване на електронни прибори;

2. Извършване на разчети, изпълнение на монтажи, настроечни, експлоатационни и контролни операции на електронни прибори;

3. Диагностика и ремонт на аналогови електронни апаратури;

4. Диагностика и ремонт на микропроцесорни системи.

III. Реализация в производството на учениците:

1. Конструктор;

2. Технолог;

3. Настройчик;

4. Контрольор;

5. Приемчик.

I.Цел на обучението:
Овладяване на системи от знания и умения за ремонт и експлоатация на автомобили и кари, двигатели с вътрешно горене, ел. инсталация на автомобили и кари.
II.Практическа приложимост:
1.Разчитане на констукторско-технологична документация;
2.Конструиране на машиностроителни изделия;
3.Диагностика и ремонт на автомобили и кари, двигатели с вътрешно горене, ел.инсталация на автомобили и кари;
4.Работа с измервателни апарати и съоръжения, както и със специализирана апаратура за контрол на токсичността на изгорелите газове;
5.Управление на лек автомобил-курсът на обучение е безплатен;
6.Умения за икономическа оценка.
III.Реализация в производството на учениците
Завършилите специалността "Автомобили и кари" могат да работят като:
1.Автомонтьор;
2.Механик;
2.Водач на моторно превозно средство;
3.Чертожник;
5.Конструктор.

I.Цел на обучението:

Овладяване на система от знания и умения за конструиране, ремонт и експлоатация на електрически съоръжения, машини, апарати и уредби.

II.Практическа приложимост:

1.Проектиране, конструиране и разчитане на системи за управление и защита;

2.Практически умения за монтаж на силотокови ел.уредби;

3.Диагностика и ремонт на ел.машини,трансформатори,апарати за управление;

4.Умения за икономическа оценка.

III.Реализация в производството на учениците

Завършилите специалността "Ел. обзавеждане на промишлени предприятия" могат да работят като:

1.Електротехник в промишлено предприятие-монтаж,ремонт и поддръжка;

2.Проектант на ел.инсталации;

3.Конструктор;

4.Ел.техник в подстанции и електроцентрали,поддръжка на ел. обзавеждането.

I.Цел на обучението:
Овладяване на система от знания и умения за ремонт и експлоатация на възли и системи в ел.обзавеждането на съвременния автомобил
II.Практическа приложимост:
1.Разчитане на конструкторско-технологична документация;
2.Конструиране на всички ел.системи в автомобилостроенето;
3.Диагностика и ремонт на ел.инсталация на автомобили и кари, двигатели с вътрешно горене;
4.Работа с измервателни апарати и съоръжения;

5.Управление на лек автомобил - курсът на обучение е безплатен;

6.Умения за икономическа оценка
III.Реализация в производството на учениците
Завършилите специалността "Електрообзавеждане на транспортна техника" могат да работят като:
1.Електромеханик;
2.Водач на моторно превозно средство;
3.Конструктор;
4.Чертожник.

I. Цел на обучението : Овладяване на система от знания и умения за най-често използваните металообработващи машини, технологична екипировка, металорежещи инструменти, конструктивна и технологична документация, машиностроителни материали. Рисуване, цветознание, композиция и формообразуване. Умения за ръчно и компютърно проектиране на изделия от метал. Промишлена ергометрия. Промишлен дизайн. II. Практическа приложимост: 1. Разчитане на конструкторско – технологична документация; 2. Конструиране на машиностроителни изделия; 3. Съставяне и използване на технологическа документация за изработване на изделия; 4. Умения да работят на универсални металорежещи машини, да ги настройват и обслужват; 5. Умения за икономическа оценка; 6. Работа с контролно – измервателни инструменти; 7. Рисуване и цветознание; 8. Композиция и формообразуване; 9. Ергономично проектиране; 10. Дизайнерско проектиране; III. Реализация в производството на учениците Завършилите специалността " Промишлена естетика и дизайн " могат да работят като: 1. Оператор на металообработваща машина 2. Чертожник; 3. Конструктор ; 4. Технолог; 5. Контрольор.

 

%d блогъра харесват това: