Електрообзавеждане на производството

I.Цел на обучението:

Овладяване на система от знания и умения за конструиране, ремонт и експлоатация на електрически съоръжения, машини, апарати и уредби.

II.Практическа приложимост:

1.Проектиране, конструиране и разчитане на системи за управление и защита;

2.Практически умения за монтаж на силотокови ел.уредби;

3.Диагностика и ремонт на ел.машини,трансформатори,апарати за управление;

4.Умения за икономическа оценка.

III.Реализация в производството на учениците

Завършилите специалността “Ел. обзавеждане на промишлени предприятия” могат да работят като:

1.Електротехник в промишлено предприятие-монтаж,ремонт и поддръжка;

2.Проектант на ел.инсталации;

3.Конструктор;

4.Ел.техник в подстанции и електроцентрали,поддръжка на ел. обзавеждането.