Микропроцесорна техника

I. Цел на обучението
Овладяване на система от знания и умения за полупроводникови елементи и материали, електрически и електронни измервателни апарати, токозахранващи устройства,
усилватели, генератори, телевизионни устройства, цифрови електронни устройства, микропроцесори и електронноизчислителни машини.
II.Практическа приложимост:
1. Проучване, проектиране, разработване и внедряване на електронни прибори;
2. Извършване на разчети, изпълнение на монтажи, настроечни, експлоатационни и контролни операции на електронни прибори;
3. Диагностика и ремонт на аналогови електронни апаратури;
4. Диагностика и ремонт на микропроцесорни системи.
III. Реализация в производството на учениците:
1. Конструктор;
2. Технолог;
3. Настройчик;
4. Контрольор;
5. Приемчик.