Приключили проекти

Училища за пример”

От 2021 г.  ПГМЕЕ е част от лидерска  двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи  „Училища за пример“ на „Заедно в час“, в сътрудничество с фондация „Америка за България“.
Програма „Училища за пример” цели да подкрепи учители, преподаващи в публични училища в България в разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик.
ПРОГРАМАТА е двугодишна и е насочена към професионална квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти, работещи в училище. ПРОГРАМАТА се състои от две неразделни части: курс „Лидерство в училище“ и курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване (“Избираем курс“). Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска програма. 


ПРОГРАМА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ / ЕNVIRONMENT PROTECTION AND CLIMATE CHANGE PROGRAMME

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника е неформален партньор от Община Бургас по проект „ Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ , приоритетна ос „Кръгова икономика и управление на ресурсите“.

В проекта участват общо девет образователни институции от Община Бургас- детски градини, основни училища и профилирани гимназии. Заинтересовани страни са учениците, техните учители и родители. Със създаването на откритите класни те ще имат възможност да са по-близо до природата , ще пренесат обучението в различна физическа среда.

Заложено е изграждане на мрежа от клубове, в които под ръководството на учителите ще се получат знания и умения в областта на екологичното образование. Участието на партньорите ще допринесе за изграждане на положителен имидж  на образователните институции.

Проект „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда” с № BG05M2OP001-3.017-0050 

ПГМЕЕ е партньор по  проект „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда” с № BG05M2OP001-3.017-0050 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,по процедура Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна сред BG05M2OP001-3.017. Координатор на проекта е Фондация „Астика”.

Проектът има за цел да повиши професионалните компетентности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.

Целева група на проекта са: 245 учители, директори на училища и детски градини, други педагогически специалисти, и 5 образователни медиатори, от партниращите училища и детски градини.

Проектът се осъществява от фондация „Астика“ в партньорство с: ДГ „Вълшебство“ и ДГ „Яна Лъскова“ – гр. Карнобат; ОУ „Христо Ботев“- с. Трояново; ОУ „Светлина“- с. Тополица, СУ „Христо Ботев“- гр. Сунгурларе; Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас, СУ „Христо Ботев“- гр. Камено, ОУ „Христо Ботев“ – с. Лозарево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с. Манолич, ОУ „Отец Паисий“ – с. Съединение

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Негови специфични цели са:

 1. Разработване и прилагане на стратегии, програми и планове за квалификация на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда на десет образователни институции (детски градини и училища) от област Бургас;
 2. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда, с оглед повишаване на техните компетенции за равнопоставено участие на ученици и повишаване на мотивацията за учене, подкрепа на културната идентичност на децата и учениците; създаване на подходящ социално-педагогически климат в съответното училище или детска градина.

Обучавана институция: ПГМЕЕ гр. Бургас

Тема на обучението: Мотивация на педагогическите специалисти за приобщаване на деца и ученици, обучавани в мултикултурна среда – иновативни, интерактивни и дигитални методи
Място на провеждане Старозагорски минерални бани
Период на провеждане 10,11,12 юни 2022
Начален и краен час 09:00- 19:00
Наименование на обучителната организация “Евротур МК” ЕООД
Брой на педагогическите специалисти , заявили желание за участие  30

Обучавана институция: ПГМЕЕ гр. Бургас

Тема на обучението: Мотивация на педагогическите специалисти за приобщаване на деца и ученици, обучавани в мултикултурна среда – иновативни, интерактивни и дигитални методи
Място на провеждане Старозагорски минерални бани
Период на провеждане 3,4,5 юли 2022
Начален и краен час 09:00- 19:00
Наименование на обучителната организация “Евротур МК” ЕООД
Брой на педагогическите специалисти , заявили желание за участие  30

CB005.2.23.053 „Съвместни инициативи за екологично образование в трансграничния район“

Водещ партньор по проекта е Национална асоциация „Българско Черноморие“. Проекта се изпълнява съвместно с турска неправителствена организация „ Сдружение природен спортен клуб Одрин“ и се финансира от ЕС чрез програма Интеррег –ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Дейности по проекта са разработване на насоки за екологично образование в Странджа планина, провеждане на конференция „Странджа-съкровище за опазване  и открити уроци. Ученици от осми, девети и десети от ПГМЕЕ ще вземат участие в откритите  уроци, подготвени от екипа на проекта и в тясно сътрудничество с учители. Целта на тези уроци е ангажиране на учениците в опазване на околната среда, разширяване и обогатяване  на знанията им за опазване на околната среда и насърчаване на устойчив екотуризъм.

„Отбора на талантите на ПГМЕЕ“

От тази учебна година стартира нов вътрешно училищен проект „ Отбора на талантите на ПГМЕЕ“. Участници в проекта са ученици от осми до единадесети клас и екип от педагогически специалисти от различни предметни области.

Целта на проекта е откриване на ученици с изявен интерес и потенциал за развитие в различни предметни области, насърчаване на тяхната любознателност и стремеж към откривателство, повишаване на мотивацията им за учене, чрез подпомагане включването им в школи, спомагащи тяхното развитие, а също и подготовката им за включване и успешно представяне на олимпиади и състезания. Откриването, подготовката и участието на талантливи ученици в олимпиади, състезания и конкурси ще повиши имиджа и популярността на нашето училище, ще го утвърди  като желано място за учене.

Научните области, в които първоначално ще се работи са: математика, физика, химия и роботика.

Дейностите предвидени по проекта са: сформиране на екип за работа по проекта, изработка на критерии за подбор на ученици в съответните научните области, извършване на подбор, организиране включване на подбраните, в резултат от направения подбор ученици в обучения, продължаващо обучение под ръководството на преподавателите в съответната област и участие в олимпиади и състезания.

Индикатори за успеха на проекта са:

– повишаване на академичните резултати на учениците в процеса на обучение в училище;

– постигане на отлични резултати на олимпиади, състезания и конкурси на областно, национално и международно ниво;

– удовлетвореност на всички заинтересовани страни / ученици, учители и родители /;

– утвърждаване на ПГМЕЕ като еталон за качествено професионално образование.

„Образование за утрешния ден“

От декември 2021 г. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника работи по дейност 6 „ Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности по ключови дигитални умения“  на  проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, което е продължение на участието по този проект от 2020 г.

В гимназията са сформирани два клуба за допълнителни занимания по ключови дигитални умения:  „ Роботика“ и „Проектиране на печатни платки“. В клубовете участват общо 35  ученика от единадесети и дванадесети клас. Целта на дейността на клубовете  е придобиване знания по програмиране на Микро контролери  Atmel в среда Arduino, усвояване правилата за проектиране на печатни платки и работа със софтуерен продукт Altium Designer. Всеки ученик след успешно приключване на заниманията по интереси ще  получи удостоверение за преминато обучение.

линк към проекта

Проект „Образование за утрешния ден“

От януари 2020 г. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника работи по дейност 6 „ Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности по ключови дигитални умения“  на  проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В гимназията е сформиран клуб „ Роботика“. Групата се състои от 20 ученика от десети, единадесети и дванадесети клас. Целта на дейността на клуба е придобиване знания по програмиране на Микро контролери  Atmel в среда Arduino.

Японското предизвикателство

През 2021 г. ПГМЕЕ спечели проект и стана партньор на Японската фондация /със седалище в гр. Токио/ в Специална програма за изучаване на японски език : Support program for Organization in Japanese Language Education -Special program in response to COVID-19.

Цел на проекта: Опознаване на Япония чрез нейния език.

В продължение на 2 месеца учениците от ПГМЕЕ, желаещи  да се включат в обучението,  ще изучават японски език  и ще се научат да използват двете японски азбуки- хирагана и катакана. Освен знания по езика те ще имат възможността да се разходят виртуално в известни японски музеи, да  създадат контакти с японски ученици и да обогатят своята култура относно историята и символите на Страната на изгряващото слънце.

Проектът ще  се осъществи изцяло онлайн, в три модула за период от два месеца / 25.01.2021г – 25.03.2021 г./. След успешно приключване  на онлайн програмата, обучаваните ще имат възможност да се явят на изпит за достигнато ниво на владеене на японски език- БАЗОВО НИВО – N5, еквивалент на ниво A1.1.по Европейската езикова рамка/, както и да продължат самостоятелно своето обучение в други форми.

Екип на проекта: Н.Н., Я.С., Н.Г.

Проект “Еразъм+”

I ПРОЕКТ:

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника  е партньор в международен проект по  програма  „Еразъм +“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор  „Училищно образование“   на Европейския съюз –  Център за развитие на човешките ресурси по Договор 2017-1-PL01-KA219-038664_3 на тема “New Paths in Math –innovative methods in math for engineering students”.

В проекта участват професионални гимназии от пет държави – Полша, Португалия, Кипър, Италия и България. Водеща организация  е Гимназия по електроника в гр. Варшава, Полша.  Срокът за изпълнение е 25 месеца, като стартът бе даден  на 01.11.2017 година. Проектът касае представяне, прилагане и анализиране на нови иновативни методи  при изучаването на математиката в професионалните училища,  във връзка с професионалните предмети, изучавани в тях. Учениците от ПГМЕЕ, участници в проекта, ще имат възможността да посетят училищата в  изброените държави и  заедно със своите връстници по интересен и нетрадиционен начин да обогатят своите познания, да създадат нови приятелства и натрупат незабравими впечатления.

II ПРОЕКТ:                                         

Проект 2018-1-BG01-KA102-047490

Усвояване на ключови компетентности и умения по специалности Промишлена електроника и Електрообзавеждане на производството чрез практика в реална среда – SkillsEquip”

За втори път ПГМЕЕ беше одобрена за финансиране по програма Еразъм +.  13 ученици от 11 клас – специалност „Електрообзавеждане на производството“ от ПГМЕЕ ще  бъдат изпратени на двуседмична работна практика в Tripolar – Electricidade e Telecomunicações, S.A., Брага и 13 ученици от 11 клас от специалност „Промишлена електроника“ от ПГМЕЕ – на двуседмична работна практика в Aquafer Lda., Барселос. Професионалният опит и капацитета на двете фирми ще гарантират успешното изпълнение на настоящия проект, като ще се осигури необходимата материална, техническа и експертна база за качествено провеждане на професионалната практика по специалностите:  „Електрообзавеждане на производството“ и „Промишлена електроника“. Всичко това ще доведе до обмен на знания и професионален опит, изучаване на чужди езици . Практиката в реална среда е една от стъпките за повишаване качеството на процеса на обучение. Професионалната подготовка в учебния план развива общите технически компетенции на учениците, докато динамиката на пазара на труда изисква подготовката на кадри с по-тясна специализация. Работата в Tripolar и Aquafer ще спомогне именно за това, разширявайки мирогледа на учениците чрез работа в мултинационална среда. Това ще направи учениците по-конкурентноспособни на пазара на труда, ще доведе до задоволяване на нуждата от квалифицирани кадри в региона.

III ПРОЕКТ: “6!nnovations Young Europeans Search”.

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника  е партньор в международен проект по  програма  „Еразъм +“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор  „Училищно образование“   на Европейския съюз –  Център за развитие на човешките ресурси по Договор 2018-1-FR01-KA229-047717_6 на тема “6!nnovations Young Europeans Search”.

В проекта участват гимназии от пет държави – Франция, Кипър, Германия, Испания и България с подкрепата на депутати от Европейския парламент. Водеща организация  Професионална гимназия “Свети Доминик”  гр. Валреас, Франция.  Срокът за изпълнение е 30 месеца, като проекта стартира на 01.09.2018 година. Учениците, участващи в проекта  ще търсят нови идеи и иновации по следните шест теми: Ранно детство; Комуникация;  Туризъм и културно наследство; Затруднения; Околна среда и  Нови технологии. Учениците от ПГМЕЕ, участници в проекта ще изучават четири теми по проекта съвместно със своите връстници от две държави. В резултат на изследвания и проучвания те  ще третират темите в нашия град и в ежедневието ни, както и тяхното развитие до 2050 година. В края на проекта учениците ще създадат филм за избрани шест иновации, който ще бъде презентиран пред Европейския парламент в Брюксел. Учениците не само ще завършат курс по гражданско образование, но ще натрупат оригинални и незабравими преживявания.

IV ПРОЕКТ:  CAReer – Професионална практическа подготовка на ученици в областта на автотранспортната техника чрез стаж в реална работна среда

През учебната 2021/2022 г.  ПГМЕЕ продължава да  работи по проект „Еразъм+“ Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2019-1-BG01-KA102-061948 на тема „ Професионални практически умения в областта  на автотранспортната техника чрез стаж в реална работна среда“

Проекта е с продължителност 30 месеца и е стартирал на 01.06.2019 г. В проекта ще участват общо 20 от 11 клас,  обучаващи се по специалност „Автотранспортна техника“. Те бяха изпратени  на двуседмична работна практика в Португалия.

Практиката в реална работна среда е една от стъпките за повишаване качеството на обучението. Основната цел на практиката е допълване на теоретичните познания на учениците, придобити в училище, с практически знания и умения изградени в реална работна среда. В процеса се очаква освен професионалните умения на учениците да бъдат развити и техните умения като креативност, критично мислене, предприемачески, комуникативни и езикови умения, толерантност, социални и между културни умения, сътрудничество (работа в екип), умения за събиране и обработване на информация и др. Това ще направи учениците по конкурентно способни на пазара на труда, ще доведе до задоволяване нуждата от квалифицирани кадри.

V ПРОЕКТ: CYBERTRAIN – Усвояване на иновативни технологии в областта на дигиталния софтуер и киберсигурността

През учебната 2021/2022 год. ПГМЕЕ приключва работата си  по проект„Еразъм+“ Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2019-1-BG01-KA102-061986. Проекта е с продължителност 24 месеца

За целите на настоящия проект Европейски център за качество /ЕЦК/ се обедини в национален консорциум за мобилност с 3 държавни училища със засилено изучаване на компютърни науки, информационни системи и технологии – ПГМЕЕ Бургас, ПГЕЕ Сливен и ПГЕХТ Плевен. Всички членове поеха инициатива и ангажимент за съвместни действия по засилване на европейското сътрудничество и повишаване привлекателността на професионалното образование /ПОО/, насърчаване на ученическата мобилност, осигуряване на кадри с по-висока квалификация и осъществяване на триъгълника на знанието: връзката между образованието, технологиите и бизнеса.

С осъществяването на двуседмична мобилност на 60 ученици и 6 придружаващи учители от трите гимназии в италианска дигитална компания за надграждане на ключови знания и практически умения в областта на дигиталния софтуер и киберсигурността, ПГ ще постигнат адресираните общи цели, задоволявайки нуждата от: мобилност на участници от двете страни на образователния процес – ученици и преподаватели за осъществяване на транснационално обучение; засилване привлекателността на образованието за учащи и работодатели – обвързване на ПОО с бизнеса и трудовата заетост. За ПГМЕЕ, ПГЕЕ и ПГЕХТ мобилността на ученици ще има ключово значение за осигуряване на ПОО в съответствие със съвременните изисквания за знания и умения на личността, предоставяне на възможности за перспективна професия и добра професионална реализация на младите хора.

VI ПРОЕКТ: „ Мобилността – едно успешно начало за моята реализация“.

Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2020-1-BG01-KA102-078331 на тема „ Мобилността – едно успешно начало за моята реализация“.

Проекта е с продължителност 15 месеца и стартира  на 01.10.2020 г. В проекта ще вземат участие 20 ученици от 11 клас на ПГМЕЕ Бургас от специалностите „Електрообзавеждане на производството“ и “Мехатроника”. Те ще обогатят знанията и подобрят уменията си благодарение на практиката в  гр. Виченца, Италия. Компаниите, които осигуряват учебната практика са: ITS MECCATRONICO, AUXEL, SAF S.p.A., ITIS Enrico Fermi , FENICE GREEN ENERGY PARK, IIS Silvio Ceccato, FAB LAB IT IS ROSSI , TELWIN S.p.A. Там учениците ще се запознават със съвременните средства за монтаж, диагностика, ремонт, регулиране и контрол на различни съоръжения и апаратура. Планираната мобилност не само ще надгради професионалната подготовка на учениците, но ще им даде и предимство за заетост след завършване.

VIII ПРОЕКТ: „Европейски дигитални практики за професионално развитие“

През учебната 2020/2021 г.  ПГМЕЕ стартира  проект „Еразъм+“ Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2020-1-BG01-KA102-078618 на тема „Европейски дигитални практики за професионално развитие”

Проекта е с продължителност 24 месеца и стартира  на 01.10.2020г . ще се осъществи от консорциум, чиито членове са Професионална гимназия по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров”, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника гр. Бургас и Професионална гимназия по електротехника и електроника “М.В. Ломоносов” гр. Горна Оряховица., които да се включат в дейностите.

Проекта предвижда двуседмична практика в Италия в реална работна среда на 50 ученици от 10 и 11 клас от училищата членове на консорциума от специалностите “Компютърна техника и технологии” и “Компютърни мрежи”, “Приложно програмиране“ и  “Електронна търговия” придружени от 6 учители, разпределени по на три  групи. В рамките на 10 работни дни по 6 часа на ден ще се придобият  професионални знания и компетентности.  Обучителната програма е разделена на 2 етапа в съответствие с нивото на подготовка на обучаемите.

Проектът цели предоставянето на възможност на млади хора от три региона да проведат практика в реална работна среда, която да надгради техните базови професионални знания и компетентности, получени в училище, да ги направи по-адаптивни към новостите в съвременният дигитален свят, в съответствие с непрекъснато нарастващите потребностите и изисквания на европейския пазар на труда.

VII ПРОЕКТ:  Проект № 2020-1-BG01-КА101-078640  “Формиране на умения за използване на иновативни методи в преподаването – Future now”

През учебната 2020/2021 г.  ПГМЕЕ стартира  проект „Еразъм+“ Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2020-1-BG01-KA101-078640 на тема „Формиране на умения за използване на иновативни методи в преподаването“.
Проекта е с продължителност 12 месеца и стартира  на 01.10.2020 г. В проекта ще вземат участие 12 учители от  ПГМЕЕ Бургас. Те ще участват в четири квалификационни курса по трима във всеки курс. Всеки курс ще е с продължителност 10 дни. Обучението на учителите ще се осъществи в  в  гр. Барселона, Испания. След приключване на обучението те ще представят иновативни уроци и ще внедряват наученото в практиката.

IX ПРОЕКТ: „Digistories“

През учебната 2020/2021 г.  ПГМЕЕ стартира  проект „Еразъм+“ Ключова дейност 2: „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Партньорства за училищен обмен” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2020-1-RO01-KA229-079782_4 на тема „Digistories“.
Проекта е с продължителност 24 месеца и стартира  на 01.09.2020 г . Участници в проекта са екипи учители и ученици от Румъния, България, Турция, Испания, Италия и Ирландия. Обхваща шест училища, 30 учители и 3  00 ученици, които да се включат в дейностите.
Идеята на проекта е свързана с философията на приобщаващото образование и учене през целия живот, като поставя акцент върху работата с  проблеми, които са общи за младежите  в Европа, а именно липса на достатъчна мотивация  и/или обезкураженост в процеса на учене.
Целите на проекта са насочени и към обогатяване и разнообразяване на инструментариума от методи, които да допринесат за повишаване на резултатите и постигане на стандартите и целите, заложени в стратегията „Европа 2020“.

X ПРОЕКТ: Проект „Еразъм +“ -КА2 – BoostClass 2.0

Проектът e с продължителност 24 месеца. Стартира  на 1 октомври 2020 г. и приключва до   30 септември 2022 г.  Партньори на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника  по проекта са центрове и училища от четири държави: Румъния, Испания, Италия и България.

Целева група: Възрастни учители / възпитатели и ученици. Целта на проекта е електронно обучение на възрастни. В този контекст ще бъде постигнато:

– Подобряване на уменията на учителите в използването на модалността на електронното обучение чрез идентифициране на нови среди и учебни програми за обучение, технически и организационни промени.

– Идентифициране на ефективен педагогически подход за преодоляване на проблема, свързан с ниските компетенции в ИКТ на възрастни учащи.

– Ефективно ще се внедри интеграцията на нови технологии за възрастни

– Ще се подобри сътрудничество между учителите и училищата чрез обмен на опит, добри практики за подобряване на използването на технологии в училище за възрастни.

– Ще бъде създадена рамка за интегриране на нови технологии в образованието за възрастни чрез обучение.

БЮЛЕТИН NO. 1/2021

БЮЛЕТИН NO. 2/2021

Електронен курс на обучение

„Микро и проектно базирано обучение за преподаване на кръгова икономика и екологична осведоменост в професионалните гимназии“

От 2022 г. ПГМЕЕ е асоцииран партньор  в проект Микро и проектно базирано обучение за преподаване на кръгова икономика и екологична осведоменост в професионалните гимназии“ (“Micro- and project-based learning programme for Teaching ciRcular Economy and Ecological awareness in VET”) (No. 2021-1-LT01-KA220-VET-000034724). Проектът е разработен в рамките на програма Erasmus+ KA2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, координиран е от VšĮ “eMundus” (Saulės g. 22-17, Kaunas, LT-51364). Проектът е финансиран от Европейската Комисия.

В рамките на проекта ще се включат двама преподаватели и 40 ученици, които  ще допринесат за постигането на очакваните по проекта резултати и ще участва в следните проектни дейности:

 • Включване в проучвания и споделяне относно дейности/проекти/предизвикателства, свързани с образование за устойчиво развитие и/или кръгова икономика с които е ангажирана организацията. Например добри практики/проекти в сферата, различни предизвикателства, въпроси за решаване и др.
 • Споделяне на проектните резултати (проучване, методически материал, други).
 • Учителите и учениците ще се включат в тестване на проектните резултати
 • Участие в оценката на проектните резултати
 • Участие в едно обучение по образование за устойчиво развитие, зелена и кръгова икономика
 • Споделяне на опит с други преподаватели
 • Преглед на методическия материал, тестването му  на практика (в клас) и обратна връзка към координатора
 • Разпространяване на проектната идея и резултати
 • Участие в използването на резултатите от проекта и процесите на устойчивост (насърчаване на използването на проектните резултати).

Участие по Национални програми на МОН

I.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”

Националната програма „Ученически олиимпиади и състезания” е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователни потребности.

Основната цел е да се предостави още една възможност за откриване, развитие и изява на заложбите на учениците, които имат склонност към по-задълбочено изучаване на техническото чертане и приложението версиите на приложно програмния продукт – AutoCAD при изготвяне на конструктивна документация. Чрез директно финансово стимулиране се поощрят тези учители, да участват по-активно в подготовката на изявени ученици. Средствата по проекта се използват за обогатяване на материалната база при работа в групите. Участието и доброто представяне в олимпиадите е възможност за създаване на връзки и запознанства в цялата страна, както на участниците така и на техните ръководителите.

Всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по
различен начин в зависимост от индивидуалните му възможности и интереси. За осигуряването на оптималното му развитие е необходимо да се отчита динамиката в развитието на способностите за изучаване на отделните учебни предмети и на тази основа да се поставят допълнителни цели на обучение и развитие, свързани с коригиране на пропуски в знанията или с компенсиране на недостига от учебно време за развитие на талантите.  Създаване на условия за изява на тези  учениците и подготовката им за участие в олимпиади.

Години наред учениците от ПГММЕ гр. Бургас заемат призови места при участието си на национални олимпиади. Професионалните компетенции по учебния предмет техническо чертане се формират в две посоки – чрез усвояване на специфични понятия, регламентирани принципи и правила, както и чрез развитие на пространствето мислене. Голямата по обем и разнообразна по съдържание научна информация, както и изискванията за изграждане на практически умения за за скициране и чертане, налагат да се търсят извънкласни форми на обучения. За тази цел в гимназията са създадена школа, в рамките на всяка по една  група:

 1. ТEХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ  – инж. М.Д.

IV. Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул “Подобряване на експерименталната работа по природни науки”.

Със средства по тази програма се  закупени учебни средства и пособия по природните науки.

V. Национална програма “ИКТ”

По тази програма Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника кандидатства и е класиран по следните направления: Закупуване на хардуерно оборудване; Средства за електронен дневник; Средства за интернет свързаност и Средства за доизграждане на  безжични локални мрежи.

VI. Национална програма „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Професионална гимназия участва и по двата модула: Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“ и Модул 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП“

По тази програма група учители и ученици от ПГ по електротехника и химични технологии, гр. Плевен и ПГ по електротехника и електроника, гр. Пловдив ще обменят иновационни практики с ПГМЕЕ.

Участието ще създаване на култура на иновациите в ПГМЕЕ, креативно мислене. Нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците и ще  създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.

VII. Национална програма „ИТ БИЗНЕСА ПРЕПОДАВА“

По тази Национална програма по Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ ще се проведе семинар в Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника от представител на технологична фирма. По Модул 2 „Включване на ИТ специалисти в учебния процес в училище“ ,  ИТ специалист ще се включи в учебния процес в ПГМЕЕ, а по Модул 3 „Учители в ИТ фирми“, учител от ПГМЕЕ ще се обучи в ИТ фирма. Това участие ще повишаването качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на информационните технологии и дигитализацията на професиите.


Национална програма за младежта (2016-2020)  „ ДОБРОВОЛЦИ – СПОРТ И ПРИРОДА“

Проектът „Доброволци – спорт и природа“ ще се изпълни от сдружение с нестопанска цел „Зелена Странджа“ в партньорство с Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в гр. Бургас и кметството в гр. Ахтопол. В рамките на 3 месеца 20 младежи от училището ще бъдат обучени в детайли за работа като доброволци и ще се включат на практика в 3 реални събития със спортна и екологична насоченост. Благодарение на проекта преките участници в него, а и не само те ще разберат и оценят същността на призванието доброволец. Също така младежите ще бъдат въвлечени в среда на активноспортуващи и загрижени за природата хора, което ще се отрази благоприятно за изграждането им като осъзнати и активни личности.
Преки бенефициенти по проекта са младежите от ПГМЕЕ – гр. Бургас, които ще участват във всички негови дейности – 20 на брой. Те ще бъдат обучени като доброволци и ще изпълнят или подпомогнат реални спортни и екологични инициативи. Обучението на доброволците ще се проведе с цел промяна на нагласа и идеология за безкористна съпричастност или желание да помогнеш на обществото, в което живееш.
Обща цел на проекта е насърчаване и популяризиране на доброволчеството сред учениците от ПГМЕЕ – гр. Бургас чрез включването им в реални доброволчески инициативи в сферата на спорта, туризма и опазването на околната среда.
Специфични цели на проекта са участие на младежите от ПГМЕЕ – гр. Бургас в доброволчески инициативи и провеждане на мероприятия, свързани с развитието на спорта и опазването на околната среда.


Проект „НАУЧИХ, ПОМИСЛИХ, ИЗБРАХ ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

 Целта на проекта е изграждане на училищна политика, продължаваща традициите в подкрепа на здравословния начин на живот, чрез придобиване на знания, умения и нагласи за живот без тютюнев дим и алкохол при учениците от 8-мите класове на ПГМЕЕ.

Проектът се реализира със съдействието на Община   Бургас. Срокът  на проекта е от май 2019 г.  до октомври 2019 г. В целевата група ще участват 161 ученици от осми/ девети клас на ПГМЕЕ разпределени от всички  паралелки. От тях 157 момчета и 4 момичета, които са на възраст между 14  и 15 години.

Проекта ще се реализира чрез училищна политика, която ще включва класна и извънкласна и извънучилищна дейност. Чрез използване на интерактивни методи в различните часове, учениците ще получат знания за влиянието върху алкохола и цигарите върху здравето. В часовете по философия – Провеждане на дебати на тема „Мотиви за посягане към първата цигара“. В часовете по предприемачество – Изработване на проекти на тема „Икономически проблеми свързани с тютюнопушенето и алкохола“. В часовете по химия – Провеждане семинар на тема „Вредните вещества в тютюна и алкохола‘‘. В часовете по биология – Изработване на проекти от всички осмокласници  на тема „Странични ефекти и последици от тютюнопушенето и алкохола върху човешкото здраве‘‘. В часовете по изобразително изкуство – Изработване на баджове „Каузата ме прави силен“ В часа на класа – представяне на мултимедийна презентация на тема „Вреда от цигари и алкохол‘‘. Провеждане на седмица под надслов: „Кауза – живот без тютюнев дим и алкохол‘‘ , включваща: Изложба на тема „Без тютюнев дим съм здрав и силен“ с изработени постери и колажи от всички 8-ми класове; Спортно състезание на тема „Помисли и избери – Спорт срещу тютюн и алкохол“; Познавателна игра „Научих, помислих, избрах – здравословния начин на живот“


p1

Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб, както и да бъде повишен броя на учениците, които да се адаптират към нуждите на пазара на труда:

 1. Подкрепа за практическото обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.
 2. Подкрепа за формирането на предприемачески знания и умения, на предприемаческа култура, възприемането на предприемачеството като възможност за бъдеща реализация и професионална кариера.
 3. Подкрепа за начални професионални умения и компетентности за работа в екип и формиране на бизнес умения и лидерство, като и ориентация в реализацията след завършване на образованието по избрана професия.
 4. Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
 5. Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
 6. Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
 7. Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование чрез повишаване качеството на ПОО.
 8. Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите.

Целевата група са 43 ученици от 5 специалности: „Автотранспортна техника“, „Електрообзавеждане на промишлени предприятия“, „Микропроцесорна техника“, „Компютърни мрежи“, „ Електрообзавеждане на автотранспортната техника“. Сключени са договори с 8 фирми-партньори, които осигуряват реални работни места и наставници за практическото обучение на учениците по професията. Съвместно с тях са разработени програми и план-графици за провеждането на отделните практики.

До края на 2018 година успешно  завършилите ученици, провели по 240-часова практика в реална работна среда, ще  получат по 300 лева от бюджета на проекта.


Проект „Дуално обучение в Професионална гимназия  по механоелектротехника и електроника“

Проектът „Дуално обучение в ПГ по механоелектротехника и електроника, в гр.Бургас се изпълнява по силата на Споразумението за Тематичен фонд „Швейцарска подкрепа за въвеждане приниципите на дуалното образование в българската образователна система” и е съфинансиран с подкрепата на Конфедерация Швейцария чрез Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Гимназията  е водещ партньор по проекта, а  партньори от страна на работодателите са: „ЕВН  България Електроразпределение “ ЕАД, „Спартак“ АД – Бургас, „Сатурн 2“  ООД -Бургас,  „Дамвент“  ООД – Бургас, „Пристанище Бургас“  ЕАД – Бургас.
Проекта се реализира съвместно с Министерството на образованието и науката с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика, и Министерството на икономиката.
Целта на проекта е постигане подобряването на качеството на професионалното образование и улесняване на достъпа до практическо обучение чрез:

 • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда;
 • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за теоретично и практическо обучение по професии и специалности от професии;
 • Подобряване на връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда;
 • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО;
 • Повишаване на   квалификацията   на   обучаващите   в   системата   на   ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите- партньори.

Продължителността на Проекта, както е предвидено в споразумението за проектни дейности между гимназията, Швейцарския офис за сътрудничество в Република България  и Министерството на образованието и науката е 2 години,  не по-късно от 30 юни 2019 г.
На учениците от ПГМЕЕ им се предоставя достъп до дуално образование, включително практическо обучение. Деветнадесет ученици, от 11- ти клас, по специалност „Електрообзавеждане на производството”, през учебната 2016/2017 г., ще осъществяват практическо обучение в партньорите по проекта въз основа на Трудов договор при условията на чл. 230 от Кодекса на Труда.
Инж. Албена Миткова Колева е учител-методик по професионално образование на учениците, който да представлява училището  пред партньорите и  следи за цялостното изпълнение на практическото обучение на учениците в реални условия. Учителят-методик е отговорен за съответствието между практическото обучение извършвано от партньорите и утвърдените учебен план и учебна програма за дуално образование по съответната професия.


Проект “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – Бургас е едно от училищата включено в обученията по проект “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР. Общата цел на проекта е повишаване капацитета на населението на национално ниво за действия при наводнения и последващи кризи, чрез създаване и развитие на необходимата инфраструктура и методологическа рамка за подготовка на населението на територията на Република България за защита и справяне с последствията при възникването на наводнения. Дейностите, в които ще вземат участие ученици от ПГМЕЕ са: теоретични занятия по тема: „Подготовка за действия при наводнения и последващи кризи”, водени от служители на ГДПБЗН на МВР, и двудневни обучения за само спасяване и действия преди пристигане на специализирани медицински екипи (центровете за спешна медицинска помощ) при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи.


ПГМЕЕ, програмата „Афлатун“ и предприемачество

 АФЛАТУН (AFLATOUN) е програма за социално и финансово образование, която е създадена в Индия.  През 2003 г. един от членовете на екипа на програмата,  г-жа Жеру, се премества в Холандия и през 2005 г. Създава Aflatoun Child Savings International (Афлатун – Международно детско спестяване).
Така програмата  навлиза и в Европа.
От тази учебна година ПГМЕЕ партнира на „Афлатун“ и „Интегра“- България, която разпостранява и координира рисъединяването на учениците към финансовото ограмотяване. Формата, под коята се извършва това партньорство е Клуб „Финансова Гранмотност“ към проекта на МОН „Твоят час“. ПГМЕЕ прие предизвикателството да работи по програмата с учениците, които са заинтересовани да управляват по-добре своите лични  финанси, да се научат правилно да спестяват и да харчат. Ние повярвахме  в концепцията за овластяване на учениците, които мечтаят за по-добър свят.

В края на програмата придобиват ключови житейски умения за бъдещото си социално и финансово благополучие, които се базират на личните им качества, умения и самоинициатива!
Учениците усвояват практически умения по СОЦИАЛНО И ФИНАНСОВО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Учейки за света и осъзнавайки, че те са в състояние да постигнат нещо сами или заедно в живота си!


Оперативна  програма “Наука и образование за интелигентен растеж”

BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас“.

Постигането на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етническите малцинства в община Бургас е основната цел на проекта. Водещ партньор е община Бургас. В реализирането му са включени шест основни училища и три професионални гимназии, в които интегрирано ще се обучават ученици от етническите малцинства. Продължителността на проекта е 36 месеца. Предвидените дейности включват допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал, подобряване на образователната среда, съхраняване и развиване на културната идентичност, осигуряване на психологическа подкрепа, кариерно консултиране и професионално ориентиране за продължаване на образованието в гимназиален етап. Важна част от проекта е и работата с родителите, за доброто взаимодействие с които ще партнира неправителствената организация “Областен ромски съюз”. От съществено значение за успешната интеграция и социализация на учениците от етническите малцинства е и активната работа за преодоляването на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход. В резултат от изпълнението на проекта се очаква намаляване на отпадналите от системата ученици, увеличаване на учениците, продължаващи образованието си в гимназиален етап, увеличаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система ученици от етническите малцинства. В мерките по образователна интеграция се включат 746 ученици от етническите малцинства, като 700 от тях се очаква да бъдат трайно интегрирани.

По проекта ще се осигурят допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила. В сформираните  клубове “Краезнание” и „Спорт ще бъдат включени най – малко по 12 ученици, застрашени от отпадане от училище от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила. Клубовете ще работят както в учебно, така и по време на ваканции. Ръководители на клубовете са: Клуб „Краезнание“ – Дарина Фильовска; Клуб „Спорт“  – Марчо Водев

В подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на  средно образование се сформира клуб „Бъдеща професия” . В гимназията ще бъде създадена занималня за самоподготовка на учениците. Ръководител на  Клуб  “Бъдеща професия-заваряване” е Иванка Иванова

Експертни мнения по кръгла маса на тема “Ползите от образователната интеграция и приемането на различието”

Експертно мнение – проф. д-р Мария Алексиева, декан на ЦХН към БСУ

Експертно мнение – Митко Доков, Фондация “Областен ромски съюз”

АНКЕТА „Ползите от образователната интеграция и приемането на различието”


Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”   2017/2018 учебна година

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Училищната програми „Твоят час” е разработена  и утвърждена  от директора на гимназията въз основа на идентифицираните интереси и обучителни затруднения на учениците, определени чрез механизма за идентифициране на извънкласните дейности.

Сформирани са 21 групи в две направления:  за преодоляване на обучителни затруднения  – 6  групи и по интереси – 15 групи.

I.    Извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения:

 1. Основи на електрониката –  ръководител Диана Стефанова Илиева
 2. Генетика –  ръководител  Даниела Цакова Русева
 3. Математиката – стъпка по стъпка – ръководител Галина Минчева Стайкова- Русева
 4. Ставаме все по-добри по английски език – ръководител Милена Йорданова Сталева
 5. Немски език –стъпка по стъпка – ръководител Надя Пенева Николова
 6. Искам да знам повече – ръководител Пепа Димитрова Марчева

II.    Извънкласни дейности по интереси:

 1. Обучение по AUTO cad – ръководител Албена Миткова Колева
 2. С++ – научи повече – ръководител Боряна Згурова Митева
 3. Аз и мрежата – ръководител Весела Петрова Райкова
 4. Опознай България – ръководител Дарина Петкова Фильовска
 5. Сексуално и репродуктивно здраве – ръководител Даниела Цакова Русева
 6. Да говоря английски с лекота – ръководител Добрина Стоянова Нейчева
 7. Архимед – ръководител Даниела Димитрова Живкова
 8. Физическа подготовка и самозащита – ръководител Иво Любомиров Авуски
 9. Английски език – стъпка напред – ръководител Милена Йорданова Сталева
 10. В света на математиката – ръководител Надежда Добрева Йорданова
 11. Ток – на старт – ръководител Недялка Александрова Колева
 12. Личностно развитие, релаксация и медитация – ръководител Росица Георгиева Павлова
 13. Английски език – прозорец към света – ръководител Стефка Стоянова Чавдарова
 14. Финансова Лаборатория – ръководител Татяна Иванова Ботева
 15. Никола Тесла – Христина Тодорова Христова

Eлектронната платформа за обществен мониторинг по проект “Твоят час”


НП ” Осигуряване на съвременна образователна среда” , модул “Модернизиране на системата на професионалното образование”

Основни цели на проекта са: Актуализиране и модернизация на оборудването в учебните работилници на ПГМЕЕ в съответствие със съвременното ниво на развитие на техниката и технологиите с цел повишаване на качеството и обхвата на придобитите знания и умения; повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда, осъществяване на реална връзка на пазара на труда – професионално образование – работодател; активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии; повишаване на квалификацията на обучаващите; повишаване на относителния дял на реализираните в професията, завършващи ученици от специалността Автотранспортна техника и Ел.обзавеждане на транспортна техника.
Партньор по проекта е „Спекта Ауто” ООД,  който сигурява условия за провеждане на практическо обучение  в реална работна среда на ученици от единадесети и дванадесети клас от специалност „Автотранспортна техника” и „Електрообзавеждане на транспортна техника“. „Спекта Ауто” ООД съфинансира съвметната дейност при осъществяване на проекта.
Дейности по проекта са: доставка  и монтаж на техника и оборудване за  учебните работилници на ПГМЕЕ в съответствие със съвременното ниво на развитие на техниката и технологиите; обучение на учениците в новооборудваната учебна работилница;  доставка на лек учебен автомобил;  осъществяване на реална връзка – ученик – работодател;  провеждане на изнесена производствена практика и учебна практика на учениците от специалност АТТ  и Ел.обзавеждане на транспортна техника в сервизната база на Спекта Ауто.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”  2016/2017 учебна година

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Училищната програми „Твоят час” е разработена  и утвърждена  от директора на гимназията въз основа на идентифицираните интереси и обучителни затруднения на учениците, определени чрез механизма за идентифициране на извънкласните дейности. Сформирани са 18 групи в две направления:  за преодоляване на обучителни затруднения  – 6  групи и по интереси – 12 групи.

I.Извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения.

 1. И аз мога – ръководител Даниела Димитрова Живкова
 2. Млад европеец – ръководител Добрина Стоянова Нейчева
 3. Стъпка по стъпка с немски език – ръководител Зланина Тодорова Панайотова
 4. Английски език – път към нови приятелства – ръководител Милена Йорданова Сталева
 5. Учене на немски – забавно и приятно – ръководител Надя Пенева Николова
 6. На езиков пост – ръководител Янина Йосифова Славова
 7. Извънкласни дейности по интереси
 8. Обучение по AUTO cad – ръководител Албена Миткова Колева
 9. Фотошоп- научи по-вече – ръководител Боряна Згурова Митева
 10. Първи стъпки в електрониката – ръководител Весела Петрова Райкова
 11. Оптоелектроника – ръководител Диана Стефнова Илиева
 12. Сексуално и репродуктивно здраве – ръководител Даниела Цакова Русева
 13. Уеб дизайн – ръководител Иванка Желева Янкова
 14. Седмото изкуство в полза на обучението по английски език – ръководител Мая Стефанова Христова
 15. По стъпките на Питагор – ръководител Надежда Добрева Йорданова
 16. Математиката – вратата към моя успех – ръководител Румяна Иванова Георгиева
 17. На ти с тока – ръководител Румяна Христова Момчилова
 18. Връзка между отделните етноси и общества от миналото до наши дни – ръководител Светозар Георгиев Люцканов
 19. Финансова грамотност – ръководител Татяна Иванова Ботева

ПРОЕКТ: Трансгранично сътрудничество в развитието на професионална обучителна  система CAD/CAM

Този проект е в пълно съответствие с цялостния проект на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция и неговото реализиране  допринесе  за по-силно сътрудничество и интегритет.
Партньори по ПРОЕКТ: Трансгранично сътрудничество в развитието на професионална обучителна система CAD/CAM  са училищата: Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника (Бургас, България) и Техническо-професионално училище в Къркларели, Турция.
Те  работят съвместно, за да създадат устойчиво подобрение и развитие на процеса на качествено образование чрез иницииране на модерни системиCAD/CAM. И двете училища  работят съвместно с бизнеса, за да намерят най-добрите решения и софтуеърни приложения, и за да създадат заедно методология за професионално обучение със ситеми CAD/CAMи за създаване на мрежа от CAD/CAM общност. В резултат  се създадват устойчиви връзки и партньорство между двете училища – Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника (Бургас, България), Техническото училище в Къркларели, Турция и бизнеса. Това поддържа добра практика на обмяна на ученици и учители и организирането на състезания между партньорите в тази област. По време на осъществяването на проекта  има напълно оборудвани 2 модерни лаборатории с компютри и софтуеър и методологията тествана в реални работни условия. В дългосрочен аспект, проекта подобри конкурентноспособността на учениците на пазара на труда и това ще намали безработицата в трансграничния регион и ще има положителен ефект върху местната икономика.

За повече информация посетете интернет страницата на проекта  http://cadcamproject.eu


Проект ‘Успех’

123

Цели на проекта:

(1) Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

(2) Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

КЛУБОВЕ по проект “УСПЕХ“ през учебната 2014/2015 година


Проект ” УЧИЛИЩЕТО-ЗОНА ЗА ФИЛАНТРОПИЯ”
ИЗПЪЛНИТЕЛ – НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ /НАРД/

МОТВАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Бедността, социалната изолация, деградацията на семейните ценности, прекъсване връзката между поколенията и влошаването на здравния статус са фактори, които водят до необходимост от материална и морална подкрепавъв на все по-големи групи хора на град Бургас.
Това накара училищната общтост от ПГМЕЕ, град Бургас да поиска да бъде включена в изграждането на училищна мрежа, работеща за доброволчески каузи. Чрез обучението на ученици и учители да се изградят познания за подходи на планиране и реализиране на доброволческа активност.


p1

Основни дейности – обучения и квалификации 

І. Осигуряване на достъп до програми за едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища на учители[1] на възраст до 35 години към 01.09.2011 г.

ІІ. Създаване на механизъм за квалификация и мотивация на педагогически специалисти[2], доказали своите професионални качества.

ІІІ. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на детски учители и педагогически специалисти с място на провеждане по региони.

ІV. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията и уменията на директори и помощник-директори.

ПГМЕЕ –Бургас е одобрена и участва в проекта от 2012 г.

През първата година от изпълнението му отделни учители взеха участие в различни тематични направления за професионална квалификация.

Принос за методическото израстване на педагогическите кадри в гимназията имат и проведените обучения:

–         Общуване в училище

–         Работа в екип

От началото на учебната 2013/2014 година обучение по проекта вече са преминали седем колеги:

–         двама за „младши учители” /Антон Стоянов и Иван Манов/

–         четирима  за „главни учители” / Надежда Йорданова, Пепа Воденичарова, Таня Пантова и инж.Тотка Пенкова/

–         един за изявени педагогически специалисти по направление приложно-технически дисциплини /инж.Веселина Кашукеева/

Продължава обучението на учители от гимназията по следните направления:

–         оценяване постиженията на учениците – инж.Албена Колева, Галина Петрова-Стамболиева

–         превенция на училищното насилие, агресията и други – Даниела Русева, Мария Бедрова, инж.Роза Желева, инж.Стефка Велкова, инж.Христина Жабова

–         допълнителна квалификация учител по чужд език /английски, испански/ – Надя Г. Николова, Стефка Чавдарова

–         специализирана квалификация за международно признати сертификати по руски език – Раиса Агеенко-Русчева

–         допълнителна квалификация учител по информатика и информационни технологии – Христина Христова

–         помощник-директори по учебната дейност – инж.Елена Томицина, Пепа Марчева

p1

   Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

1.     Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

2.     Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.

3.     Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.

4.     Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.

5.     Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.

6.     Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

ПГМЕЕ –Бургас се включва в проекта от началото на 2013 година.

Сключени са договори с 14 фирми-партньори, които осигуряват реални работни места и наставници за практическото обучение на учениците по професията. Съвместно с тях са разработени програми и план-графици за провеждането на отделните практики.

До края на учебната 2012/2013 година шест ученика от 12.клас, специалност АТТ, успешно са завършили 240-часова практика в реална работна среда, като за това са получили по 300 лева от бюджета на проекта.

През лятната ваканция своето обучение са продължили и до началото на новата учебна 2013/2014 година успешно са завършили своята практика още единадесет ученика от 11.клас, специалност АТТ, ТМ и МТ.

Към момента продължава практиката на  трима ученика от 11.клас, специалност АТТ.

В процеса на изпълнение интересът към проекта се засилва, както от страна на бизнеса, така и от страна на учениците. Предстои включването на нови фирми-партньори и още много практиканти към него.

Вижте още информация и снимки

p1

Цели на проекта:

(1) Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

(2) Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

ПГМЕЕ–Бургас участва в проекта от учебната 2011/2012 година. Създадени са различни клубове и спортни секции, в които учители и ученици с голямо желание работят заедно, развиват се и се опознават, научават нови неща и се забавляват. Добрите резултати от дейността на тези извънкласни форми дават стимул на учителите да вземат още по-активно участие в реализирането на проекта и мотивират учениците да се включват в общоучилищния живот, да придобиват нови знания, умения и компетентности.

През учебната 2011/2012 година по проект “УСПЕХ” с общ бюджет от 14 430.00 лв. в гимназията работят шест клуба:

– Умения за социален живот – ръководител Росица Димова

– Общуване чрез танци – ръководител Стефка Чавдарова

– Уеб-дизайн – ръководител Стоян Димитров

– Здравословен начин на живот и устойчиво поведение – ръководител Даниела Русева

– Млад еколог – ръководител Росица Павлова

– Виртуално пътешествие в европейските езици – ръководител Надя Г. Николова

През учебната 2012/2013 година извънкласните форми са вече тринадесет с бюджет 28 595.00 лв.:

– Пътешественик – ръководител Галина Петрова-Стамболиева

– Езиците на Европа – ръководител Надя П. Николова

– Изкуство от хартия и стъкло – ръководител Златина Тренчева-Браткова

– Зелени алтернативи – ВЕИ – ръководител инж. Албена Колева

– За чиста природа – ръководител Янка Шурелова

– Здравословен начин на живот с бадминтон – ръководител Георги Власев

– Туризъм с раница – среща с природата – ръководител инж. Тотка Пенкова

– Да успеем заедно – волейбол – ръководител Марчо Водев

– Да успеем заедно – баскетбол – ръководител Марчо Водев

– Самоотбрана – ръководител  Иво Авуски

– Общуване чрез танци – ръководител Стефка Чавдарова

– Виртуално пътешествие в Second Life – ръководител Янка Шурелова

– Български народни танци и хора – ръководител Марио Егов

През настоящата 2013/2014 учебна година са сформирани отново тринадесет клуба с бюджет 23 450.00 лв.:

– Сексуално и репродуктивно здраве – ръководител Даниела Русева

– Mex@нIT – ръководител Стоян Димитров

– Да успяваме заедно – волейбол – ръководител Марчо Водев

– Бадминтон – ръководител Георги Власев

– Да играем тенис на маса – ръководител Янко Димитров

– Общуване чрез танци – ръководител Стефка Чавдарова

– Здраве и красота – ръководител инж.Стефка Велкова

– Туризъм с раница – ръководител инж. Тотка Пенкова

– Енергия на бъдещето – ръководител инж. Албена Колева

– За чиста природа – ръководител Янка Шурелова

– Моят роден край в един фоторазказ – ръководител Янка Шурелова

– Изкуство от хартия и стъкло – ръководител Златина Тренчева-Браткова

– Български народни танци и хора – ръководител Марио Егов

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Приоритетна ос 4 на ОП РЧР:  „Подобряване на достъпа до образование и обучение”,  област на интервенция 4.3 „Развитие на системата за учене през целия живот” посредством схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”

Основната цел на операцията е да се актуализира професионалното образование и обучение чрез изграждане на образователни паркове между институциите за професионално образование и работодателите.

Специфични цели:

• Привличане на местните работодатели в образователния процес в професионалните училища и професионалните гимназии;

• Адаптиране на образователния процес към конкретните изисквания на местните работодатели;

• Актуализиране на уменията на учители и ученици, в съответствие с конкретните потребности на работодателите.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   На 28.08.2013 г. ПГМЕЕ като водещ партньор стартира изпълнението на проект по схема BG051PO001-4.3.05 под надслов „Създаване на устойчиви условия в ПГМЕЕ-Бургас за развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите в региона” съвместно с Пристанище Бургас ЕАД на обща стойност 206 859.69 лв. и продължителност 12 месеца.

Проектът предвижда изграждането на учебна работилница за нови знания, умения и компетентности в професия «заварчик» на базата на доказани потребности на работодателите от Бургаски регион. Ще бъде извършен основен ремонт на отделението по заваряване и ще се закупят два инверторни и четири МИГ-МАГ заваръчни апарата с необходимото оборудване към тях.

Съвместно с партньора-работодател ще бъдат актуализирани училищните учебни планове и учебните програми по СИП, ще се разработят и съответните изпитни материали.

Ще се проведе обучение на 8 учители съобразно ДОИ. В съответствие с актуализираните учебни планове ще се реализират обучения в клас и в новооборудваната работилница на 160 ученика по професия «заварчик».

Изграждането на удобна и модерна учебна работилница, пресъздаваща истинските условия на труд в реална работна среда и осигуряваща висококачествена професионална подготовка на учениците, както и повишените компетенции на учителите ще осигурят траен и устойчив във времето ефект и след постигането на конкретните цели на проекта. Актуализирането и адаптирането на учебните програми към реалните потребности на бизнеса, създаването на устойчиви условия в практическото обучение по професията, съобразно изискванията на местните работодатели, ще улеснят реализацията на трудовия пазар на учениците и ще осигурят на бизнеса кадри, подготвени според нуждите му.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”

Целите на програмата са намаляване броя на свободните часове, намаляване на отсъствията на учениците чрез коректното им отразяване в училищната документация, чрез предприемането на реални, навременни и ефективни мерки от училището за мотивиране на учениците редовно да посещават учебните часове, да участват в процеса на обучение и да овладяват знанията с активното участие на родителите, на ученическата общност, на общинските структури и на гражданското общество. 

МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” – ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩИ

УЧИТЕЛИ В УЧИЛИЩАТА

Мярката „Без свободен час” е свързана с политиката за задържане на децата в училище и способства за нейната реализация.

Мярката цели повишаване ефективността на разходите на училищата чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието по отношение на изпълнението на държавните образователни изисквания. Чрез нея се предоставят допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове от учители и възпитатели, които заместват отсъстващи от работа свои колеги.

ПГМЕЕ работи успешно по мярка „Без свободен час” от 2009 година. Програмата има доказан принос за повишаване ефективността на разходите в училище За петте години от включването на гимназията към нея са усвоени над 12 000.00 лева.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

Модул 1

„Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

 Националната програма „С грижа за всеки ученик” е насочена към повишаване
качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното
развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователни
потребности.

Всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по
различен начин в зависимост от индивидуалните му възможности и интереси. За осигуряването на оптималното му развитие е необходимо да се отчита динамиката в развитието на способностите за изучаване на отделните учебни предмети и на тази основа да се поставят допълнителни цели на обучение и развитие, свързани с коригиране на пропуски в знанията или с компенсиране на недостига от учебно време за развитие на талантите.  Създаване на условия за изява на тези  учениците и подготовката им за участие в олимпиади.

Години наред учениците от ПГМЕЕ – Бургас заемат престижни места  на национални олимпиади. За да се осигурят още по-добри условия за подготовка, развитие и изява на заложбите на учениците, гимназията кандидатства и вече за четвърта година по ред е одобрена да работи по НП „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“.

През учебната  2010/2011 година спечеленият проект е на стойност 975.00 лв. В гимназията са създадени три школи:

1.    ТеХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ  – Веселина кашукеева

2.    ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ С AUTOCAD – РУМЕН ИВАНОВ

3.    ФИЗИКА –  МАРИЯ ПЕТКОВА

През учебната  2011/2012 година спечеленият проект е на стойност 1560.00 лв. В гимназията са създадени две школи:

1.    ТеХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ  – Веселина кашукеева

2.    ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ С AUTOCAD – РУМЕН ИВАНОВ

През учебната  2012/2013 година спечеленият проект е на стойност 1170.00 лв.В гимназията са създадени три школи:

1.    ТеХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ  – Веселина кашукеева

2.    ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ С AUTOCAD – РУМЕН ИВАНОВ

3.    ФИЗИКА – ХРИСТИНА ХРИСТОВА

За учебната  2013/2014 година спечеленият проект е на стойност 2600.00 лв. В гимназията са създадени три школи:

1.    ТеХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ  – Веселина кашукеева

2.    ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ С AUTOCAD – МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

3.    ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ИВАНКА ЯНКОВА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 

За осигуряване на качествено професионално образование като фактор за подготовка на конкурентноспособна и адаптивна работна сила е необходимо обединяване на усилията на централната власт и на заинтересованите стопански организации. Подобряването на механизма на сътрудничество и споделянето на отговорности за модернизирането на професионалното образование между държавата и бизнеса в България ще осигурят условия за повишаване качеството на професионалната подготовка в съответствие с новите изисквания на националната и регионалната икономика.

Настоящата Национална програма  е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии в съответствие с развиващите се съвременни нови производствени технологии, както и осигуряване на възможности за провеждане на практическо обучение в реална работна среда.

През месец септември 2013г. ПГМЕЕ стартира изпълнението на спечеления по програмата проект:

KАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНO ОБРАЗОВАНИЕ в МОДЕРНА УЧЕБНА РАБОТИЛНИЦА

Основни цели

–  Актуализиране и модернизация на оборудването на лабораторията и учебните работилници на ПГМЕЕ в съответствие със съвременното ниво на развитие на техниката и технологиите с цел повишаване на качеството на придобитите знания и умения

–    Повишаване квалификацията на преподавателите от системата на професионалното образование със специфични компетентности в условията на партньорство с работодателите

–  Осъществяване на реална връзка на пазара на труда – професионално образование – работодател чрез провеждане на практическо обучение в реална работна среда

–  Повишаване на относителния дял на реализираните в професията, завършващи ученици от специалността АТТ

Партньор на ПГМЕЕ при изпълнението на проекта е фирма Спекта Ауто ООД, която е оторизиран дилър и сервиз за марките Toyota и Lexus в градовете Сливен и Бургас и Mazda за гр.Стара Загора. Дейността на компанията обхваща автосервиз с марката AutoBOX  – 14  автоцентъра за експресно обслужване на автомобили  в цялата страна, гаранционен и следгаранционен сервиз и други услуги.

Спекта Ауто ООД ще осигури работни места за практическо обучение на 68 ученика като за целта е сключен договор за съвместна дейност. Ученици от 11. и 12. клас на ПГМЕЕ със специалност Автотранспортна техника ще провеждат изнесена производствена практика, както и част от учебната практика на конкретни работни места по определен график през учебната година.

Бюджетът по проекта е 99 876.80 лв. Средствата са осигурени по линия на държавния бюджет от МОН със съфинансиране от страна на Спекта Ауто ООД в размер на 10 000 лв. Ще бъдат закупени нови инструменти и оборудване за  учебните работилници на ПГМЕЕ в съответствие със съвременното ниво на развитие на техниката и технологиите, както и нов учебен автомобил.

Очаквани резултати

1. Чрез  модернизирането на учебната среда за професионално образование ще се     синхронизират нуждите и очакванията на бизнеса от знаещи и можещи кадри, които ще бъдат осигурени от  ПГМЕЕ по специалност Автотранспортна техника.

2. Обучаемите ще се запознаят и работят с най-новото техническо оборудване, което ще повиши конкурентноспособността  им, както на местния, така и на европейския пазар на труда.

3. Повишаване качеството на придобитите знания и умения.

4. Учениците ще работят на реални работни места в реални производствени условия. Ще придобият качествени трудови и професионални навици и умения, както и професионални компетенции. Партньорът може да намери своите бъдещи качествени работници.

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (2007-2013)

Секторна програма  ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Програмата е насочена към осъществяване политиката на ЕС в областта на професионалното обучение. Поддържа и осъществява обучение, като се съобразява напълно със съдържанието и организацията му във всяка страна.

Цели на програмата:

 • използване на транснационалното сътрудничество и натрупания опит
 • за повишаване качеството на обучение
 • поощряване на иновациите и разпространяване на добрата професионална практика в Европа.

Координатор на програмата е МОН чрез Център за развитие на човешките ресурси.

ПГМЕЕ – Бургас работи по програмата в раздел –Многостранни партньорства – с проект:

e-Learning Applications in Vocational Education – ELEVATION – електронни приложения в професионалното образование

Основни цели

Да предостави възможност на учителите да придобият нови компетенции и да използват нови дидактически методи чрез прехвърляне на уроците в нова образователна среда с помощта на „електронно обучение”, което ще допринесе за борбата с отпадането от образование на ученици в областта на ПОО.

Да бъде създаден електронен обучителен портал, където най-успешните уроци ще бъдат достъпни за учениците във всеки един момент през цялата година, за да им се даде възможност да се развиват успешно.

Проектът е на стойност 20 000.00 евро, с период на действие 01.08.2012 – 31.07.2014 година.

Секторна програма  КОМЕНСКИ

Програмата е насочена към първата фаза на образованието – от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски” допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за повишаване на качеството на преподаването, засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и мобилността.

Цели

* усъвършенстване качеството на училищното образование и процесите на формиране на личността на учeниците;
* развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение;
* активизиране използването на информационните и комуникационни технологии;
* развитие на граждански активно общество.

ПГМЕЕ – Бургас работи по програмата в раздел –Многостранни партньорства – с проект:

Common Help for European Environmental Responsibility by Students – CHEERS – Обединена помощ за европейска екологична отговорност от студенти

Основни цели

Да се опише местната, за всяка страна, екологична обстановка като информацията се предостави на всички участници.

Да се създаде Съвет на учениците, който ще бъде отговорен за вземане на решения за дейностите по проекта, относно екологичните проблеми в партньорските градове.

Учениците да работят заедно в еко-клуб, който се управлява от самите тях под ръководството на учителите.

На база придобитите знания и умения в часовете учениците да изготвят екологични проекти.

Проектът е на стойност 20 000.00 евро, с период на действие 01.08.2012 – 31.07.2014 година.

Резултатите от работата по проекта: дискусионни групи, проучвания, въпросници, обмен на отчети, добри практики и др., ще бъдат на разположение на платформата Moodle.

21.10.2013г.  Нека се поздравим!

Механото отново със спечелен проект за публично-частно партньорство  с Община Бургас на стойност 10 000 лв! Проектът включва подмяна на тротоарните плочки, облагородяване на тревните площи около спортната площадка  и създаване на „зелена ограда“ с цел ограничаване на вредните емисии във въздуха.