ОРЕС

Заповед N РД09-4982/14.12.2021г. на МОН

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа съгласно приложението

Заповед NРД-07-557/14.12.2021г. на Директора на ПГМЕЕ за ротационно обучение

Заповед NРД-07-547/09.12.2021г. на Директора на ПГМЕЕ за ротационно обучение

Заповед NРД-07-516/06.12.2021г. на Директора на ПГМЕЕ за ротационно обучение

Важно 01.12.2021 г. Утвърждаване на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа заповед МОН
приложение
 
Важно 01.12.2021 г. Организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки заповед МОН
 
Важно 03.12.2021 г. Изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени с Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г. на МОН файл  
Важно 03.12.2021 г. ОРЕС във връзка със Заповед № РД 01-973/26.11.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването заповед МОН

Заповед NРД-07-428/01.12.2021г. на Директора на ПГМЕЕ за ротационно обучение

Заповед NРД09-4756/30.11.2021г. на МОН – Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа съгласно приложението.

Приложение към Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г.