Административни услуги

  • Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища –   прочети тук

 Заявление за преместване изтегли

  • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити –  прочети тук
  • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  прочети тук
  • Издаване на диплома за средно образование –   прочети тук
  • Издаване на удостоверение за професионално обучение, свидетелство за професионална квалификация и свидетелство за правоспособност –  прочети тук
  • Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и свидетелства за валидиране на професионална квалификация –  прочети тук
  • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование –  прочети тук
  • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – прочети тук  
  • Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2020/2021г.) –  прочети тук
  • Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2020/2021г.) –  прочети тук