ДЗИ и ДИ по специалността

Информираме всички ученици, неуспешно положили ДЗИ и/или ДКИППК на предходни редовни и/или поправителни сесии, на ученици от минали години и СФО, че заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ за придобиване на професионална квалификация за майска сесия се подават от 06.02.2024 г. до 19.02.2024 г. (вкл.) на място в училище. Заявлението се подава дори да имате някакъв предстоящ поправителен изпит от XII клас.

Заповед № РД09-2046/ 28.08.2023г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2023 – 2024 година