За ПГМЕЕ

Mисия

ПГМЕЕ е водещо училище в гр.Бургас и страната, провеждащо модерна иновационна общообразователна и професионална подготовка на висококвалифицирани кадри в сферите на машиностроенето, транспорта, електротехниката и компютърните технологии, развиващи се в условията на пазарната икономика.

Учители 
В ПГМЕЕ работят 75 високообразовани и квалифицирани учители – 43 по общообразователна подготовка и 32 по професионална подготовка. От тях 3 преподаватели са I ПКС , 22 са с II ПКС  , 3- с III ПКС , 4- с IV ПКС.

Ученици

В ПГМЕЕ се обучават ученици в специалностите “Промишлена естетика и дизайн”, “Автотранспортна техника”, “Ел. Обзавеждане на производството”, “Електрообзавебдане на транспортна техника”, “Компютърни мрежи”,  “Микропроцесорна техника” , “Промишлена електроника” , “Мехатроника”.

Реализацията на завършилите ученици е 91%

Проекти, национални и международни програми: 
ПГМЕЕ участва в:

– Национална програма “Училището – територия на учениците”, 2008г., модул “Ритуализация на училищния живот” , Тема на  проекта :”Създаване на училищен музей и училищен исторически сборник”

– Национална програма модернизиране на системата на професионално образование – “Модернизиране на учебна база – ДВГ”

– Проектът на нашия клас – за живот без тютюн – “Здрав съм – не пуша и спортувам”

– Програма за трансгранично сътрудничество IPA – Обмен на опит между ПГМЕЕ – гр. Бургас и ТУ в Къркларели за създаване на съвременни условия за обучение по микропроцесорна техника

– Проект “Оперативна програма регионално развитие” с тема “Доставка на оборудване, строителен и текущ ремонт”

Материална база
ПГМЕЕ има богата материално – техническа база: блиблиотека, четири модерно

оборудвани компютърни зали, три кабинета с мултимедиен проектор за презентации,

професионални работилници по различните специалности.

Секции и клубове :
Към гимназията са създадени и успешно работят:

–          Духова музика

–          Танцов състав

Клубове:

–          “Млад еколог”

–          “Млад краевед”

–          “Млад редактор”

–          “Млад програмист”

–          “Млад дизайнер”

–          “Модерен балет”

–          Издава се и училищен весник ”Свободен час”

В училището са сформирани физкултурни секции по:

–          Бадминтон

–          Баскетбол

–          Тенис на маса

–          Лека атлетика

–          Волейбол

–          Хандбал

–          Футбол

–          Шах