Ученически съвет

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

1. Училищният ученически съвет е вид самостоятелна форма на самоуправление на учениците.
2. Училищния ученически съвет работи в съответствие със закона за народната просвета, нормативните актове на МОМН, училищния правилник, училищните планова и плана за работа на ученическия съвет.
3. Училищния ученически съвет осъществява своята дейност в училище с подкрепата на училищното ръководство, педагогическия съветник и класните ръководители.
4. Решенията на ученическия съвет имат препоръчителен характер и учениците сами преценяват дали трябва да се включат в предложените инициативи.
5. Всеки ученик има право да внесе предложение за определени инициативи или конкретни мероприятия, независимо дали е член на УУС, както да поиска подкрепа за предложени идеи.
6. Когато ученик, група ученици, клуб или паралелка са поели ангажимент за осъществяването на дадена инициатива, те поемат моралната отговорност за нейното реализиране.
7. Членовете на УУС трябва да запознаят всички ученици с настоящия правилник и плана за работа на УУС през учебната година.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

1.Активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на учебновъзпитателния процес в училище и издигане на неговия авторитет чрез взаймодействие с учители, родители и училищното ръководство.
2. Утвърждаване на УУС като притегателен център за училищната ученическа общност.

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

1.УУС включва всички отговорници на паралелките от ІV до XІІ клас.
2.УУС се ръководи от председател. Този пост се избира на общо събрание на ученическия съвет за една учебна година чрез явно гласуване и при наличие на 51% от гласувалите “за” от присъстващите членове на УУС.
3.Всеки ученик от ІV до XІІ клас може да подаде своята кандидатура за председател на ученическия съвет.
4.За председател на УУС не може да бъде избран ученик с допуснати неизвинени отсъствия над 5 или наказан от педагогическия съвет за нарушения на училищния правилник през изминалата учебна година.
5.Председателят на УУС има право да присъства на педагогическите съвети за похвали и наказания на ученици.
6. Председателят на УУС има право да посочи за свой заместник, член от УУС за времето, през което отсъства от учебни занятия по уважителни причини. 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПГМЕЕ ПРЕЗ 2018/2019УЧЕБНА ГОДИНА

1.Заседанията на УУС се провеждат всеки втори четвърък от месеца от 13:00 часа.
2. Избор на ръководство.
3. Обсъждане и приемане на пан за работа през настоящата учебна година.
4. План за дейността на УУС се приема всяка учебна година.
5. Работни планове, програми и комисии се изготвят и сформират за всяка отделна инициатива.
6. В края на учебната година  отговорниците за изпълнението на конкретните задачи отчитат дейността си пред УУС.
7. Ден на ученическо самоуправление. /Срок: месец май /
8. Почистване на училището по паралелки.
9. Провеждане на спортен празник на училището.