Настоящи проекти

Иновативен проект: „ Стъпка по стъпка, година по година, реален резултат“

ПГМЕЕ продължава да бъде  в Списъка на иновативните училища в Република България за 2021/2022 учебна година, който бе приет  на 22.07.2021 г. с Решение 523 на Министерски съвет.

През 2021 г. ПГМЕЕ кандидатства с нов иновативен проект, който обхваща всички ученици от 8 клас: „ Стъпка по стъпка, година по година, реален резултат“.

Целта на проекта е изграждане на нов модел на управление на системата ни на професионално обучение и образование. Чрез него всички ученици ще бъдат активно въвлечени в учебния процес , ще се повиши мотивацията им, ще се развият техните умения за анализ, презентиране, позитивно общуване, работа в екип и ще се подготвят за бъдеща реализация. Специфични цели: сравнителен анализ на резултатите между иновацията за новия модел и осъществената през периода 2017-2020г.; създаване на иновативен поток по отношение на чуждоезиковото обучение и придобиване на ефикасни умения по основната и допълнителни професии. Ще отчетем и диференцираме различните нива на усвояване на основните знания, умения и компетенции на учениците и ще индивидуализираме обучението, ще постигнем управляем напредък.

Училища за пример”

От 2021 г.  ПГМЕЕ е част от лидерска  двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи  „Училища за пример“ на „Заедно в час“, в сътрудничество с фондация „Америка за България“.

Програма „Училища за пример” цели да подкрепи учители, преподаващи в публични училища в България в разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик.

ПРОГРАМАТА е двугодишна и е насочена към професионална квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти, работещи в училище. ПРОГРАМАТА се състои от две неразделни части: курс „Лидерство в училище“ и курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване (“Избираем курс“). Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска програма. 

Проект „Да споделим успеха“ 

Поредна година ПГМЕЕ работи по  вътрешно училищен проект „Да споделим успеха“. Участници са ученици, учители, външни участници, в т.ч. и родители, работодатели. Първоначалната идея бе при индикиран положителен резултат да бъде продължен и дори да се превърне в постоянна дейност на ПГМЕЕ, което на практика се реализира.

Основна цел на проекта е да приобщи бивши и настоящи възпитаници на нашето училище в създаването на мрежа, чрез която да се споделят постижения, успехи, трудности, идеи и други; да се популяризират професиите сред учениците в гимназиален етап и да се повиши мотивацията за учене и усвояване на професионални компетентности.

Дейностите по проекта са: сформиране на екип за работа по проекта, определяне на цели на проекта, създаване на база данни със списъци на бивши възпитаници, с добра професионална реализация.  След което се провеждат предварителни срещи с наши бивши ученици /партньори по проекта/, с цел обсъждане на идеята и дневния ред на срещата с учениците. Организацията на срещите е по специалности, съобразявайки се със специалността на гостите.

Предвижда се  водене  на постоянна рубрика в сайта на училището, която ще отразява и споделя актуална информация от проведените срещи с външни партньори.

Очакваните резултати от реализирането на проекта са:

Създаване на неформална и модерна извънкласна форма на работа, която да съдейства за мотивацията на ученицте да усвояват професията, за която се подготвят .

–  Развитие  и възпитаване на устойчив интерес към изучаваната  специалност .

– Съхраняване и поддържане на установените  традиции във възпитаване на приобщеност   и принадлежност към ПГМЕЕ .

– Създаване на трайни връзки и партньорство между училището ни и бившите възпитаници .

– Съхраняване, поддържане и обогатяване на традициите .

– Създаване на функциониращи връзки и съвместни прояви, които да продължат и след приключване на проекта.

Екип за реализиране на проекта:

Координатор на проекта: Н.Н.

Членове на екипа: Н.Г. и инж.С.В.


„Отбора на талантите на ПГМЕЕ“

От тази учебна година стартира нов вътрешно училищен проект „ Отбора на талантите на ПГМЕЕ“. Участници в проекта са ученици от осми до единадесети клас и екип от педагогически специалисти от различни предметни области.

Целта на проекта е откриване на ученици с изявен интерес и потенциал за развитие в различни предметни области, насърчаване на тяхната любознателност и стремеж към откривателство, повишаване на мотивацията им за учене, чрез подпомагане включването им в школи, спомагащи тяхното развитие, а също и подготовката им за включване и успешно представяне на олимпиади и състезания. Откриването, подготовката и участието на талантливи ученици в олимпиади, състезания и конкурси ще повиши имиджа и популярността на нашето училище, ще го утвърди  като желано място за учене.

Научните области, в които първоначално ще се работи са: математика, физика, химия и роботика.

Дейностите предвидени по проекта са: сформиране на екип за работа по проекта, изработка на критерии за подбор на ученици в съответните научните области, извършване на подбор, организиране включване на подбраните, в резултат от направения подбор ученици в обучения, продължаващо обучение под ръководството на преподавателите в съответната област и участие в олимпиади и състезания.

Индикатори за успеха на проекта са:

– повишаване на академичните резултати на учениците в процеса на обучение в училище;

– постигане на отлични резултати на олимпиади, състезания и конкурси на областно, национално и международно ниво;

– удовлетвореност на всички заинтересовани страни / ученици, учители и родители /;

– утвърждаване на ПГМЕЕ като еталон за качествено професионално образование.

ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИЩА ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.

От 30.10.2020 г. ПГМЕЕ-Бургас е Училище посланик на Европейския парламент и стартира работата си в тази програма. Тя е насочена към ученици от средни и професионални училища. Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред. Програмата е тригодишна, като участващите училища ще бъдат оценявани веднъж годишно на място или от разстояние.

Старши посланици за нашата гимназия са г-жа Д. К. и г-жа Г. Д., които чрез  подбор определиха младши посланиците – 14 ученика от осми, девети и десети клас. Концепцията развита от тях, която спечели членовете на журито и направи ПГМЕЕ част от програмата, е на територията на ПГМЕЕ  да бъде създаден Механо парламент, представляващ умален модел на Европейския парламент. Младшите посланици, чрез гласуване, ще изберат председател на парламента. Ще бъдат създадени постоянни комисии, всяка една от които ще отговаря за определена област и ще изпълнява присъщите дейности на реалните комисии. При изпълнението на дейностите по програмата ще се назначават делегации, които са отговорни за реализирането на дейностите. Основна отговорност на комисиите ще бъде популяризирането на Европейския парламент, неговите структури и гражданските и човешки права на хората сред всички ученици, първо на училищно, а след това и на регионално ниво.

ПРОГРАМА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ / ЕNVIRONMENT PROTECTION AND CLIMATE CHANGE PROGRAMME

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника е неформален партньор от Община Бургас по проект „ Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ , приоритетна ос „Кръгова икономика и управление на ресурсите“.

В проекта участват общо девет образователни институции от Община Бургас- детски градини, основни училища и профилирани гимназии. Заинтересовани страни са учениците, техните учители и родители. Със създаването на откритите класни те ще имат възможност да са по-близо до природата , ще пренесат обучението в различна физическа среда.

Заложено е изграждане на мрежа от клубове, в които под ръководството на учителите ще се получат знания и умения в областта на екологичното образование. Участието на партньорите ще допринесе за изграждане на положителен имидж  на образователните институции.

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Обща информация за проекта

На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца.

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
 • Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Линк към проекта


Проект  BG05M2OP001-2.014-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение”

От учебната 2020-2021 г. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника работи по проект  „Подкрепа за дуалната система на обучение” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Продължителността на проекта е 36 месеца, със срок на изпълнение от 03.02.2020 г.  до  31.10.2023 г.

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.

Изпълнението на проекта ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда.

Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап ще се осигурява подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване” в партниращото предприятие. Част от дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения на наставниците от предприятията-партньори. По този начин се обхващат в цялостен план различни компоненти, свързани с качеството на професионалното образование, включително учебно съдържание, образователна среда в училищата, добре подготвени и мотивирани педагогически специалисти. Създаването на условия за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за учениците по време на образователния процес ще намали социалния фактор като причина за тяхното отпадане от училище, а това е много важна национална политика, която ще бъде подкрепена чрез проекта. Проектът предвижда организиране и провеждане на информационни кампании, допринасящи за популяризиране и развитие на дуалната система на обучение.

Проект „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда” с № BG05M2OP001-3.017-0050 

ПГМЕЕ е партньор по  проект „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда” с № BG05M2OP001-3.017-0050 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,по процедура Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна сред BG05M2OP001-3.017. Координатор на проекта е Фондация „Астика”.

Проектът има за цел да повиши професионалните компетентности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.

Целева група на проекта са: 245 учители, директори на училища и детски градини, други педагогически специалисти, и 5 образователни медиатори, от партниращите училища и детски градини.

Проектът се осъществява от фондация „Астика“ в партньорство с: ДГ „Вълшебство“ и ДГ „Яна Лъскова“ – гр. Карнобат; ОУ „Христо Ботев“- с. Трояново; ОУ „Светлина“- с. Тополица, СУ „Христо Ботев“- гр. Сунгурларе; Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас, СУ „Христо Ботев“- гр. Камено, ОУ „Христо Ботев“ – с. Лозарево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с. Манолич, ОУ „Отец Паисий“ – с. Съединение

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Негови специфични цели са:

 1. Разработване и прилагане на стратегии, програми и планове за квалификация на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда на десет образователни институции (детски градини и училища) от област Бургас;
 2. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда, с оглед повишаване на техните компетенции за равнопоставено участие на ученици и повишаване на мотивацията за учене, подкрепа на културната идентичност на децата и учениците; създаване на подходящ социално-педагогически климат в съответното училище или детска градина.

Обучавана институция: ПГМЕЕ гр. Бургас

Тема на обучението: Мотивация на педагогическите специалисти за приобщаване на деца и ученици, обучавани в мултикултурна среда – иновативни, интерактивни и дигитални методи
Място на провеждане Старозагорски минерални бани
Период на провеждане 10,11,12 юни 2022
Начален и краен час 09:00- 19:00
Наименование на обучителната организация “Евротур МК” ЕООД
Брой на педагогическите специалисти , заявили желание за участие  30

Обучавана институция: ПГМЕЕ гр. Бургас

Тема на обучението: Мотивация на педагогическите специалисти за приобщаване на деца и ученици, обучавани в мултикултурна среда – иновативни, интерактивни и дигитални методи
Място на провеждане Старозагорски минерални бани
Период на провеждане 3,4,5 юли 2022
Начален и краен час 09:00- 19:00
Наименование на обучителната организация “Евротур МК” ЕООД
Брой на педагогическите специалисти , заявили желание за участие  30

Проект № BG05M2OP001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, съгласно Заповед № РД 09-1006 /27.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката е включена за участие в изпълнението на  по проект № BG05M2OP001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.

Основни дейности, в които гимназията ще вземе участие са: Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогическите специалисти и учениците за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“, включваща закупуване на преносими технически устройства  и Дейност 3 „Обучение на педагогическите специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда“, включваща провеждане на краткосрочни обучения за усъвършенстване на уменията на педагогическите специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда, в т.ч. за подобряване уменията им за работа с електронни образователни платформи.

„Образование за утрешния ден“

От декември 2021 г. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника работи по дейност 6 „ Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности по ключови дигитални умения“  на  проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, което е продължение на участието по този проект от 2020 г.

В гимназията са сформирани два клуба за допълнителни занимания по ключови дигитални умения:  „ Роботика“ и „Проектиране на печатни платки“. В клубовете участват общо 35  ученика от единадесети и дванадесети клас. Целта на дейността на клубовете  е придобиване знания по програмиране на Микро контролери  Atmel в среда Arduino, усвояване правилата за проектиране на печатни платки и работа със софтуерен продукт Altium Designer. Всеки ученик след успешно приключване на заниманията по интереси ще  получи удостоверение за преминато обучение.

линк към проекта


CB005.2.23.053 „Съвместни инициативи за екологично образование в трансграничния район“

Водещ партньор по проекта е Национална асоциация „Българско Черноморие“. Проекта се изпълнява съвместно с турска неправителствена организация „ Сдружение природен спортен клуб Одрин“ и се финансира от ЕС чрез програма Интеррег –ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Дейности по проекта са разработване на насоки за екологично образование в Странджа планина, провеждане на конференция „Странджа-съкровище за опазване  и открити уроци. Ученици от осми, девети и десети от ПГМЕЕ ще вземат участие в откритите  уроци, подготвени от екипа на проекта и в тясно сътрудничество с учители. Целта на тези уроци е ангажиране на учениците в опазване на околната среда, разширяване и обогатяване  на знанията им за опазване на околната среда и насърчаване на устойчив екотуризъм.

Проект “Еразъм+”

I, II и III ПРОЕКТ – приключили

IV ПРОЕКТ:  CAReer – Професионална практическа подготовка на ученици в областта на автотранспортната техника чрез стаж в реална работна среда

През учебната 2021/2022 г.  ПГМЕЕ продължава да  работи по проект „Еразъм+“ Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2019-1-BG01-KA102-061948 на тема „ Професионални практически умения в областта  на автотранспортната техника чрез стаж в реална работна среда“

Проекта е с продължителност 30 месеца и е стартирал на 01.06.2019 г. В проекта ще участват общо 20 от 11 клас,  обучаващи се по специалност „Автотранспортна техника“. Те бяха изпратени  на двуседмична работна практика в Португалия.

Практиката в реална работна среда е една от стъпките за повишаване качеството на обучението. Основната цел на практиката е допълване на теоретичните познания на учениците, придобити в училище, с практически знания и умения изградени в реална работна среда. В процеса се очаква освен професионалните умения на учениците да бъдат развити и техните умения като креативност, критично мислене, предприемачески, комуникативни и езикови умения, толерантност, социални и между културни умения, сътрудничество (работа в екип), умения за събиране и обработване на информация и др. Това ще направи учениците по конкурентно способни на пазара на труда, ще доведе до задоволяване нуждата от квалифицирани кадри.

V ПРОЕКТ: CYBERTRAIN – Усвояване на иновативни технологии в областта на дигиталния софтуер и киберсигурността

През учебната 2021/2022 год. ПГМЕЕ приключва работата си  по проект„Еразъм+“ Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2019-1-BG01-KA102-061986. Проекта е с продължителност 24 месеца

За целите на настоящия проект Европейски център за качество /ЕЦК/ се обедини в национален консорциум за мобилност с 3 държавни училища със засилено изучаване на компютърни науки, информационни системи и технологии – ПГМЕЕ Бургас, ПГЕЕ Сливен и ПГЕХТ Плевен. Всички членове поеха инициатива и ангажимент за съвместни действия по засилване на европейското сътрудничество и повишаване привлекателността на професионалното образование /ПОО/, насърчаване на ученическата мобилност, осигуряване на кадри с по-висока квалификация и осъществяване на триъгълника на знанието: връзката между образованието, технологиите и бизнеса.

С осъществяването на двуседмична мобилност на 60 ученици и 6 придружаващи учители от трите гимназии в италианска дигитална компания за надграждане на ключови знания и практически умения в областта на дигиталния софтуер и киберсигурността, ПГ ще постигнат адресираните общи цели, задоволявайки нуждата от: мобилност на участници от двете страни на образователния процес – ученици и преподаватели за осъществяване на транснационално обучение; засилване привлекателността на образованието за учащи и работодатели – обвързване на ПОО с бизнеса и трудовата заетост. За ПГМЕЕ, ПГЕЕ и ПГЕХТ мобилността на ученици ще има ключово значение за осигуряване на ПОО в съответствие със съвременните изисквания за знания и умения на личността, предоставяне на възможности за перспективна професия и добра професионална реализация на младите хора.

VI ПРОЕКТ: „ Мобилността – едно успешно начало за моята реализация“.

Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2020-1-BG01-KA102-078331 на тема „ Мобилността – едно успешно начало за моята реализация“.

Проекта е с продължителност 15 месеца и стартира  на 01.10.2020 г. В проекта ще вземат участие 20 ученици от 11 клас на ПГМЕЕ Бургас от специалностите „Електрообзавеждане на производството“ и “Мехатроника”. Те ще обогатят знанията и подобрят уменията си благодарение на практиката в  гр. Виченца, Италия. Компаниите, които осигуряват учебната практика са: ITS MECCATRONICO, AUXEL, SAF S.p.A., ITIS Enrico Fermi , FENICE GREEN ENERGY PARK, IIS Silvio Ceccato, FAB LAB IT IS ROSSI , TELWIN S.p.A. Там учениците ще се запознават със съвременните средства за монтаж, диагностика, ремонт, регулиране и контрол на различни съоръжения и апаратура. Планираната мобилност не само ще надгради професионалната подготовка на учениците, но ще им даде и предимство за заетост след завършване.

VII ПРОЕКТ:  Проект № 2020-1-BG01-КА101-078640  “Формиране на умения за използване на иновативни методи в преподаването – Future now”

През учебната 2020/2021 г.  ПГМЕЕ стартира  проект „Еразъм+“ Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2020-1-BG01-KA101-078640 на тема „Формиране на умения за използване на иновативни методи в преподаването“.
Проекта е с продължителност 12 месеца и стартира  на 01.10.2020 г. В проекта ще вземат участие 12 учители от  ПГМЕЕ Бургас. Те ще участват в четири квалификационни курса по трима във всеки курс. Всеки курс ще е с продължителност 10 дни. Обучението на учителите ще се осъществи в  в  гр. Барселона, Испания. След приключване на обучението те ще представят иновативни уроци и ще внедряват наученото в практиката.

VIII ПРОЕКТ: „Европейски дигитални практики за професионално развитие“

През учебната 2020/2021 г.  ПГМЕЕ стартира  проект „Еразъм+“ Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2020-1-BG01-KA102-078618 на тема „Европейски дигитални практики за професионално развитие”

Проекта е с продължителност 24 месеца и стартира  на 01.10.2020г . ще се осъществи от консорциум, чиито членове са Професионална гимназия по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров”, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника гр. Бургас и Професионална гимназия по електротехника и електроника “М.В. Ломоносов” гр. Горна Оряховица., които да се включат в дейностите.

Проекта предвижда двуседмична практика в Италия в реална работна среда на 50 ученици от 10 и 11 клас от училищата членове на консорциума от специалностите “Компютърна техника и технологии” и “Компютърни мрежи”, “Приложно програмиране“ и  “Електронна търговия” придружени от 6 учители, разпределени по на три  групи. В рамките на 10 работни дни по 6 часа на ден ще се придобият  професионални знания и компетентности.  Обучителната програма е разделена на 2 етапа в съответствие с нивото на подготовка на обучаемите.

Проектът цели предоставянето на възможност на млади хора от три региона да проведат практика в реална работна среда, която да надгради техните базови професионални знания и компетентности, получени в училище, да ги направи по-адаптивни към новостите в съвременният дигитален свят, в съответствие с непрекъснато нарастващите потребностите и изисквания на европейския пазар на труда.

IX ПРОЕКТ: „Digistories“

През учебната 2020/2021 г.  ПГМЕЕ стартира  проект „Еразъм+“ Ключова дейност 2: „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Партньорства за училищен обмен” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2020-1-RO01-KA229-079782_4 на тема „Digistories“.
Проекта е с продължителност 24 месеца и стартира  на 01.09.2020 г . Участници в проекта са екипи учители и ученици от Румъния, България, Турция, Испания, Италия и Ирландия. Обхваща шест училища, 30 учители и 3  00 ученици, които да се включат в дейностите.
Идеята на проекта е свързана с философията на приобщаващото образование и учене през целия живот, като поставя акцент върху работата с  проблеми, които са общи за младежите  в Европа, а именно липса на достатъчна мотивация  и/или обезкураженост в процеса на учене.
Целите на проекта са насочени и към обогатяване и разнообразяване на инструментариума от методи, които да допринесат за повишаване на резултатите и постигане на стандартите и целите, заложени в стратегията „Европа 2020“.

X ПРОЕКТ: Проект „Еразъм +“ -КА2 – BoostClass 2.0

Проектът e с продължителност 24 месеца. Стартира  на 1 октомври 2020 г. и приключва до   30 септември 2022 г.  Партньори на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника  по проекта са центрове и училища от четири държави: Румъния, Испания, Италия и България.

Целева група: Възрастни учители / възпитатели и ученици. Целта на проекта е електронно обучение на възрастни. В този контекст ще бъде постигнато:

– Подобряване на уменията на учителите в използването на модалността на електронното обучение чрез идентифициране на нови среди и учебни програми за обучение, технически и организационни промени.

– Идентифициране на ефективен педагогически подход за преодоляване на проблема, свързан с ниските компетенции в ИКТ на възрастни учащи.

– Ефективно ще се внедри интеграцията на нови технологии за възрастни

– Ще се подобри сътрудничество между учителите и училищата чрез обмен на опит, добри практики за подобряване на използването на технологии в училище за възрастни.

– Ще бъде създадена рамка за интегриране на нови технологии в образованието за възрастни чрез обучение.

БЮЛЕТИН NO. 1/2021

БЮЛЕТИН NO. 2/2021

Електронен курс на обучение


„Микро и проектно базирано обучение за преподаване на кръгова икономика и екологична осведоменост в професионалните гимназии“

От 2022 г. ПГМЕЕ е асоцииран партньор  в проект Микро и проектно базирано обучение за преподаване на кръгова икономика и екологична осведоменост в професионалните гимназии“ (“Micro- and project-based learning programme for Teaching ciRcular Economy and Ecological awareness in VET”) (No. 2021-1-LT01-KA220-VET-000034724). Проектът е разработен в рамките на програма Erasmus+ KA2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, координиран е от VšĮ “eMundus” (Saulės g. 22-17, Kaunas, LT-51364). Проектът е финансиран от Европейската Комисия.

В рамките на проекта ще се включат двама преподаватели и 40 ученици, които  ще допринесат за постигането на очакваните по проекта резултати и ще участва в следните проектни дейности:

 • Включване в проучвания и споделяне относно дейности/проекти/предизвикателства, свързани с образование за устойчиво развитие и/или кръгова икономика с които е ангажирана организацията. Например добри практики/проекти в сферата, различни предизвикателства, въпроси за решаване и др.
 • Споделяне на проектните резултати (проучване, методически материал, други).
 • Учителите и учениците ще се включат в тестване на проектните резултати
 • Участие в оценката на проектните резултати
 • Участие в едно обучение по образование за устойчиво развитие, зелена и кръгова икономика
 • Споделяне на опит с други преподаватели
 • Преглед на методическия материал, тестването му  на практика (в клас) и обратна връзка към координатора
 • Разпространяване на проектната идея и резултати
 • Участие в използването на резултатите от проекта и процесите на устойчивост (насърчаване на използването на проектните резултати).

БЮЛЕТИН NO. 1/2021

БЮЛЕТИН NO. 2/2021

Електронен курс на обучение


Участие по Национални програми на МОН

I.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”

Националната програма „Ученически олиимпиади и състезания” е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователни потребности.

Основната цел е да се предостави още една възможност за откриване, развитие и изява на заложбите на учениците, които имат склонност към по-задълбочено изучаване на техническото чертане и приложението версиите на приложно програмния продукт – AutoCAD при изготвяне на конструктивна документация. Чрез директно финансово стимулиране се поощрят тези учители, да участват по-активно в подготовката на изявени ученици. Средствата по проекта се използват за обогатяване на материалната база при работа в групите. Участието и доброто представяне в олимпиадите е възможност за създаване на връзки и запознанства в цялата страна, както на участниците така и на техните ръководителите.

Всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по
различен начин в зависимост от индивидуалните му възможности и интереси. За осигуряването на оптималното му развитие е необходимо да се отчита динамиката в развитието на способностите за изучаване на отделните учебни предмети и на тази основа да се поставят допълнителни цели на обучение и развитие, свързани с коригиране на пропуски в знанията или с компенсиране на недостига от учебно време за развитие на талантите.  Създаване на условия за изява на тези  учениците и подготовката им за участие в олимпиади.

Години наред учениците от ПГММЕ гр. Бургас заемат призови места при участието си на национални олимпиади. Професионалните компетенции по учебния предмет техническо чертане се формират в две посоки – чрез усвояване на специфични понятия, регламентирани принципи и правила, както и чрез развитие на пространствето мислене. Голямата по обем и разнообразна по съдържание научна информация, както и изискванията за изграждане на практически умения за за скициране и чертане, налагат да се търсят извънкласни форми на обучения. За тази цел в гимназията са създадена школа, в рамките на всяка по една  група:

 1. ТEХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ  – инж. М.Д.

II. Национална програма “Без свободен час”, модул “Без свободен час в училище”

С помощта на тази програма се възстановяват средствата за възнаграждения на заместващи учители за болнични, които са сметка на работодателя.

III. Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”, Модул ” Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование”.

С помощта на тази програма се възстановяват средствата за обезщетения във връзка с пенсиониране на персонала и изплатен неизползван отпуск.


ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ