Настоящи проекти

Иновативен проект: „ Стъпка по стъпка, година по година, реален резултат“

През учебната 2023/2024 година всички паралелки от 10 клас в ПГМЕЕ продължават обучението си по чужд език , съгласно  заложените параметри в иновативния проект „ Стъпка по стъпка, година по година – реален резултат“, чрез въвеждане на нов и усъвършенстван модел на организацията на учебния процес по немски и английски език. Моделът доказа своята ефективност и се прилага и във випуск 8 и 9 клас.

С решение № 469 от 7 юли 2023 г.  Министерският съвет на Република България прие Списък на иновативните училища в България за учебната 2023/2024 година.

ПГМЕЕ е одобрена със своето предложение за разширяване на обхвата на иновацията чрез повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Целта на разширението на иновативния  ни проект е изграждане на подобрен модел на управление на системата  на обучение в ПГМЕЕ. Чрез него всички ученици ще бъдат въвлечени по-ефективно  в учебния процес. За постигането на тази цел  поставихме акцент върху професионалното развитие на педагогическите екипи, посредством квалификацията на  педагогическите специалисти в различни аспекти: умения за формиране на критично и аналитично мислене, ефективни практики за  преподаване и учене, подобряване на лидерски и преподавателски практики и др.

В изпълнение на етап 3 от реализирането на иновативния проект на ПГМЕЕ „Стъпка по стъпка, година по година – реален резултат”, е направена промяна в учебния план на всички паралелки от 10 клас за учебната 2023/2024 година, която се изразява с увеличаване на часовете по  изучаваните в 10 клас чужди езици за втори учебен срок. Изготвени са Учебни програми, разработени специално за часовете по чужд език английски и немски с разширено изучаване от 8 клас, съобразно изискванията и целите на иновативен проект „Стъпка по стъпка, година по година – реален резултат“  в ПГМЕЕ в сила от 2023/2024 учебна година.

Учебното съдържание в учебните програми се разработва по различен начин, в съответствие с темпото на усвояване на учебния материал, динамиката на работа и спецификата на целевата група.

Академичният напредък и нагласите на учениците за учене се проследяват периодично чрез система за събиране и анализиране на данни, възоснова на които  се набелязват мерки за подобряване качеството на преподаване и учене.

Проект „Да споделим успеха“ 

Поредна година ПГМЕЕ работи по  вътрешно училищен проект „Да споделим успеха“. Участници са ученици, учители, външни участници, в т.ч. и родители, работодатели. Първоначалната идея бе при индикиран положителен резултат да бъде продължен и дори да се превърне в постоянна дейност на ПГМЕЕ, което на практика се реализира.

Основна цел на проекта е да приобщи бивши и настоящи възпитаници на нашето училище в създаването на мрежа, чрез която да се споделят постижения, успехи, трудности, идеи и други; да се популяризират професиите сред учениците в гимназиален етап и да се повиши мотивацията за учене и усвояване на професионални компетентности.

Дейностите по проекта са: сформиране на екип за работа по проекта, определяне на цели на проекта, създаване на база данни със списъци на бивши възпитаници, с добра професионална реализация.  След което се провеждат предварителни срещи с наши бивши ученици /партньори по проекта/, с цел обсъждане на идеята и дневния ред на срещата с учениците. Организацията на срещите е по специалности, съобразявайки се със специалността на гостите.

Предвижда се  водене  на постоянна рубрика в сайта на училището, която ще отразява и споделя актуална информация от проведените срещи с външни партньори.

Очакваните резултати от реализирането на проекта са:

Създаване на неформална и модерна извънкласна форма на работа, която да съдейства за мотивацията на ученицте да усвояват професията, за която се подготвят .

–  Развитие  и възпитаване на устойчив интерес към изучаваната  специалност .

– Съхраняване и поддържане на установените  традиции във възпитаване на приобщеност   и принадлежност към ПГМЕЕ .

– Създаване на трайни връзки и партньорство между училището ни и бившите възпитаници .

– Съхраняване, поддържане и обогатяване на традициите .

– Създаване на функциониращи връзки и съвместни прояви, които да продължат и след приключване на проекта.

Екип за реализиране на проекта:

Координатор на проекта: Н.Н.

Членове на екипа: М.Щ. и М.С.


ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИЩА ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.

От 30.10.2020 г. ПГМЕЕ-Бургас е Училище посланик на Европейския парламент и стартира работата си в тази програма. Тя е насочена към ученици от средни и професионални училища. Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред. Програмата е тригодишна, като участващите училища ще бъдат оценявани веднъж годишно на място или от разстояние.

Старши посланици за нашата гимназия са г-жа Д. К. и г-жа Г. Д., които чрез  подбор определиха младши посланиците – 14 ученика от осми, девети и десети клас. Концепцията развита от тях, която спечели членовете на журито и направи ПГМЕЕ част от програмата, е на територията на ПГМЕЕ  да бъде създаден Механо парламент, представляващ умален модел на Европейския парламент. Младшите посланици, чрез гласуване, ще изберат председател на парламента. Ще бъдат създадени постоянни комисии, всяка една от които ще отговаря за определена област и ще изпълнява присъщите дейности на реалните комисии. При изпълнението на дейностите по програмата ще се назначават делегации, които са отговорни за реализирането на дейностите. Основна отговорност на комисиите ще бъде популяризирането на Европейския парламент, неговите структури и гражданските и човешки права на хората сред всички ученици, първо на училищно, а след това и на регионално ниво.

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Обща информация за проекта

На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца.

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
 • Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.
  Предстои приключване на проекта през учебната 2023-2024 г.

Линк към проекта


Проект  BG05M2OP001-2.014-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение”

От учебната 2020-2021 г. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника работи по проект  „Подкрепа за дуалната система на обучение” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Продължителността на проекта е 36 месеца, със срок на изпълнение от 03.02.2020 г.  до  31.10.2023 г.

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.

Изпълнението на проекта ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда.

Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап ще се осигурява подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване” в партниращото предприятие. Част от дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения на наставниците от предприятията-партньори. По този начин се обхващат в цялостен план различни компоненти, свързани с качеството на професионалното образование, включително учебно съдържание, образователна среда в училищата, добре подготвени и мотивирани педагогически специалисти. Създаването на условия за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за учениците по време на образователния процес ще намали социалния фактор като причина за тяхното отпадане от училище, а това е много важна национална политика, която ще бъде подкрепена чрез проекта. Проектът предвижда организиране и провеждане на информационни кампании, допринасящи за популяризиране и развитие на дуалната система на обучение.

Предстои приключване на проекта през учебната 2023-2024 г.


Проект № BG05M2OP001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, съгласно Заповед № РД 09-1006 /27.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката е включена за участие в изпълнението на  по проект № BG05M2OP001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.

Основни дейности, в които гимназията ще вземе участие са: Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогическите специалисти и учениците за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“, включваща закупуване на преносими технически устройства  и Дейност 3 „Обучение на педагогическите специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда“, включваща провеждане на краткосрочни обучения за усъвършенстване на уменията на педагогическите специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда, в т.ч. за подобряване уменията им за работа с електронни образователни платформи.

Гимназията  е влючена в списъка на иновативните училища за учебната 2023-2024 г. и като такава ще се включи в дейност по осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в условията на кризи. За осъществяването им са ангажирани външни експерти-лектори, кото в рамките на 4 астрономически часа ще проведат тренинги във всяка паралелка. В тях ще вземат участие и класните ръководители.

„ Образование за утрешния ден “

От октомври 2023 г. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника работи по дейност 6 „ Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности по ключови дигитални умения“  на  проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, което е продължение на участието по този проект от 2020 г.  и 2022 г.

В гимназията са сформирани два клуба за допълнителни занимания по ключови дигитални умения:  „ Роботика“ и „3 D проектиране и принтиране“. В клубовете участват общо 40  ученика от десети,  единадесети и дванадесети клас. Целта на дейността на клубовете  е придобиване знания по програмиране на Микро контролери  Atmel в среда Arduino, усвояване правилата за 3 D проектиране и принтиране със софтуер. Всеки ученик след успешно приключване на заниманията по интереси ще  получи удостоверение за преминато обучение.

От м.октомври 2023 година ПГМЕЕ работи за изпълнение  по Дейност 3.4 „Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ по  Проект „Образование за утрешния ден“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския. Три групи от 52-ма  педагогически специалисти от гимназията  се включват в изпълнението на Дейност 3.4 чрез организиране на обучения за придобиване на компетентности за работа с дигитални образователни ресурси, както и прилагане на иновативни подходи в преподаването чрез чрез средствата на платформата Дигитална раница.


„Еразъм” акредитация в сектор, „Професионално образование и обучение” с номер2022-1-BG01-kA120-VET-000108578 на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника

Присъдената акредитация дава възможност на гимназията да кандидатства с проектни предложения в рамките на програма „Еразъм +“ за периода 2023 – 2027 година. В Еразъм плана е посочено реализиране на  мобилности на обучаеми и педагогически персонал по професионална подготовка. В мобилностите ще бъдат включени ученици от всички специалности в ПГМЕЕ гр. Бургас. В Еразъм плана общо 190 ученици и 19 придружаващи учители ще вземат участие в образователни мобилности на обучаеми. 56 участници ще се включат в мобилност на персонал. Придобитият опит и преживявания ще се мултиплицират сред останалите ученици и учители в ПГМЕЕ.

Проект “Еразъм+”

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ПРОЕКТ – приключили

XI ПРОЕКТ: „Усъвършенстване на професионалните умения чрез практическо обучение”

От началото на учебната 2022/2023 г. ПГМЕЕ стартира изпълнението на дейности по  проект „Еразъм+“ Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Професионално образование и обучение” на Европейския съюз – Център за развитие на човешките ресурси по договор № 2022-1-BG01-KA122-VET-000074518 на тема „Усъвършенстване на професионалните умения чрез практическо обучение”

Проекта е с продължителност 18 месеца и стартира  на 01.09.2022 г . Проектът е насочен към ученици от 10 и 11 клас от специалности „Електрообзавеждане на производството”, „Микропроцесорна техника”, „Компютърни мрежи” и „Мехатроника”.

Училищният проект предвиди провеждане на две международни мобилности в рамките на по 10 работни дни за всяка от двете държави Испания и Португалия за по 15 ученици за всяка мобилност за периода април – октомври 2023 г.  За първата мобилност по проекта /в края на учебната 2022-2023 год./ в гр. Фаро, Португалия взеха участие ученици от специалностите: Мехатроника, Електрообзавеждане на производството, Микропроцесорна техника и Компютърни мрежи. За втората мобилност по проекта /в началото на учебната 2023-2024 год./ в гр. Малага, Испания взеха участие ученици от специалностите: Електрообзавеждане на производството, Микропроцесорна техника и Компютърни мрежи.

Цели на проекта:

 • подобряването качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение и работа в реална работна среда на учениците.
 • повишаване интереса към професионалното образование.
 • осигуряване по-добри възможности за практика в реална работна среда.
 • Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание – повишаване на интереса на учениците към практическата реализация на знанията и уменията, акцентиране върху ученето „чрез работа“ и учене чрез преживяване.
 • Развиване на езиковите компетенции на учениците за свободно използване на английски език и технически английски език.
 • Изграждане на основни трудови навици у учениците.
 • Подобряване на учебните планове по практика в ПГМЕЕ чрез подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.

XII ПРОЕКТ: № 2022-1-FR01-KA220-SCH-000087997  под името „ Stop Bullying”- Стоп на тормоза

През месец ноември  2022 година ПГМЕЕ, гр.Бургас подписа нов договор за проект по програма „Еразъм + “, № 2022-1-FR01-KA220-SCH-000087997  под името „ Stop Bullying”- Стоп на тормоза.  Участници в проекта са екипи от шест училища – Румъния, България, Турция, Канарски острови, Франция и  Португалия. В дейностите по проекта ще вземат участие 30 учители и 200 ученици.

Целите на проекта са насочени  към обогатяване и разнообразяване на инструментариума от методи, които ще допринесат за повишаване на резултатите и постигане на стандартите и целите, заложени в стратегията „Европа 2021-2030 г.“. Проектът се фокусира върху проблемите на толерантността и тормоза, както и върху някои от основните културни аспекти на Европа.

Конкретните цели, които си поставяме с този проект са, развитие на уменията на участниците да идентифицират тормоза, да говорят открито за насилието,  и да се справят успешно с него. Всичко това е съчетано с  изследователски проучвания, насърчаване на критично мислене и  усъвършенстване  на междукултурния диалог и общуването. Учителите в този проект ще обогатят  своята практика с иновативни методи за преподаване, събразени с психологическите особености на учениците.

Идеята на проекта е свързана с философията на приобщаващото образование и учене през целия живот, като се поставя акцент върху   проблеми, които са общи за младежите  в  цяла Европа, а именно   тормоза в училищата и  извън тях.

Основните целеви групи са ученици  и учители, но обхватът от дейности се разпростира и върху други групи участници – родители, местни общности, политици, организации за борба с тормоза,  партньорски центрове и училища, медии, и широк кръг от заинтересовани лица.

Методологията обхваща организиране на семинари, формални и неформални учебни часове, изследвания, анализи и  проекти. Приемащите училища ще демонстрират как културното образование може да бъде интегрирано в учебната програма на всеки един предмет. По време на всяка мобилност учениците  ще обсъждат, сравняват и анализират   сходствата  и различията между своите училища по отношение на проблемите на тормоза.Участие по Национални програми на МОН

1. Национална програма “Без свободен час”, модул “Без свободен час в училище”С помощта на тази програма се възстановяват средствата за възнаграждения на заместващи учители за болнични, които са сметка на работодателя.

2. “Оптимизация на вътрешната структура на персонала”

3. “България- образователни маршрути”

4. “Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти”

5. “Заедно в изкуствата и в спорта”- по Модул 2 “Спорт” са сформирани три групи:  „Баскетбол мъже 8-10 клас“ с 15 участника;  „Волейбол мъже 8-10 клас“ с 15 участника;  „Футбол мъже 8-10 клас“ с 20 участника

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”

За поредна година Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника участва по Националната програма „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади и състезания“, която е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователни потребности.

Основната цел е да се предостави още една възможност за откриване, развитие и изява на заложбите на учениците, които имат склонност към по-задълбочено изучаване на техническото чертане и приложението версиите на приложно програмния продукт – AutoCAD при изготвяне на конструктивна документация. Чрез директно финансово стимулиране се поощрят тези учители, да участват по-активно в подготовката на изявени ученици. Средствата по проекта се използват за обогатяване на материалната база при работа в групите. Участието и доброто представяне в олимпиадите е възможност за създаване на връзки и запознанства в цялата страна, както на участниците така и на техните ръководителите.

Години наред учениците от ПГММЕ гр. Бургас заемат призови места при участието си на национални олимпиади. Професионалните компетенции по учебния предмет техническо чертане се формират в две посоки – чрез усвояване на специфични понятия, регламентирани принципи и правила, както и чрез развитие на пространствето мислене. Голямата по обем и разнообразна по съдържание научна информация, както и изискванията за изграждане на практически умения за за скициране и чертане, налагат да се търсят извънкласни форми на обучения. За тази цел в гимназията са създадена школа, в рамките на всяка по две  групи: ТEХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ с ръководители  инж. М.Д. и А.К.

Национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

През 2023/2024 учебна  година  ПГМЕЕ бе одобрена по НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ по модул 1 и модул 2 Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ с проект за обновяване на учебен кабинет по български език и литература, в който учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки. По проекта ще бъдат осигурени учебни средства и пособия, както и съвременно обзавеждане и оборудване на учебния кабинет. Това е част от програмата на ПГМЕЕ за създаване на оптимални и привлекателни учебно-възпитателни условия. Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движение по пътищата“ с проект за осигуряване на външна и вътрешна / подвижна / площадкка   за обучение по безопасност на движение по пътищата. Външната площадка включва разчертаване и боядисване и оборудване.

НП „Иновации в действие“

За четвърта поредна година, като иновативно училище ПГМЕЕ е партньор по НП „Иновации в действие“.

През учебната 2022/2023 година, ПГМЕЕ има съвместно участие в Програмата със следните партньорски училища:

 1. Свищовска професионална гимназия Алеко Константинов – гр. Свищов/иновативно училище/
 2. Професионална гимназия по кожени изделия и текстил Д-р Иван Богоров – гр. Пловдив /неиновативно/
 3. Професионална гимназия по транспорт – гр. Русе /неиновативно/

Планираните дейности са по мобилност 1 на Програмата  за споделяне на добри иновативни практики и ще се реализират през  м.април и м.юни 2023 г.

В тях ще вземат участие ученици от 8-11 клас и преподаватели от всички партньорски гимназии.


ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ