Специалности

Съгласно Решение на Педагогическия съвет на ПГМЕЕ от 01.07.2022 г.  за всички паралелки от 8 клас  се въвежда иновативен модел  на организация на чуждоезиковото обучение чрез формиране на различни езикови нива, в зависимост от постигнатите резултати през първия учебен срок от обучението по чужд език, респ. немски/английски. Новият модел влиза в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година и следва параметрите на проекта „Стъпка по стъпка, година по година, реален резултат“, стартирал през 2021/2022 учебна година.


За учебната 2021/2022г. всички паралелки от 8 клас в ПГМЕЕ работят по нов иновативен проект,  чийто основен фокус е: въвеждане на нов и усъвършенстван модел на организация на обучение в 8 клас по първи чужд език /8 г , 8 д – немски език, 8 а, 8 б, 8 е, 8 з, 8 и класове –английски език/. Целта е създаване на иновативен поток на различни нива на чуждоезиково обучение.

Специалности

I. Цел на обучението:

Мехатрониката  е съвременна област от науката и технологиите, посветена на създаване и функциониране на машини и системи с контролирано от компютър движение, което се основава на знания в областта на механиката, електрониката и микропроцесорната техника, информационните технологии и компютърното управление на движенията в машините и агрегатите.
Учениците придобиват знания и умения за: механични системи (механизми, устройства, машини и съоръжения); електронни системи (автоматизация и управление на технологични процеси);  информационни системи (компютърно програмиране и моделиране, CAD/CAM системи); пресмятане и конструиране на машинни елементи с общо и специално предназначение; интернет технологии и др.;

II.Практика и приложимост:

1.Подготовка, настройка и управление на машини и съоръжения;
2.Реализиране на съответни технологични операции и подбиране на режими на работа;
3.Електротехника и електроника;
4.Състояние на управляващи програми за машини с ЦПУ;
5. Информационна и системна техника;

III. Области на реализация:

Завършили специалност „Мехатроника”, могат да работят като:

  • специалисти във фирми свързана със интелигентни мехатронни системи във всички области на съвременното производство.
  • в машиностроителните фирми, свързани с автоматизацията и управлението на технологичните процеси;
  • специалисти по техническа диагностика на машини, уреди и апарати;
  • работят като програмисти на ММ с ЦПУ;

I. Цел на обучението:

Автомобилната мехатроника е широко профилна специалност, която включва следните компоненти:
Механични системи - механизми, устройства, възли, сглобени единици.
Електронни системи - датчици, микроелектроника, електромеханика.
Информационни системи - компютърна техника, софтуер.
Учениците придобиват знания и умения за: основните принципи, структура и класификация на електронните системи за управление на автомобилите; 
модел на бензинов двигател като обект на управление; модел на дизелов двигател като обект на управление; управляемост и устойчивост на автомобила;  електронни системи за управление на трансмисията; електронни системи за управление на спирачната система;
електронни системи за управление на окачването; електронна програма за стабилност на автомобила; системи за диагностика.

Управление на лек автомобил-курсът на обучение е безплатен. 

II.Практика и приложимост:

Познаване на моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили. Анализ на алгоритмите на действие при различни режими, познаване конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти.

III. Области на реализация:

Завършили специалност „Автомобилна мехатроника”, могат да работят като:

  • техници, специалисти по електронните системи за управление и компютърна диагностика на автомобила;
  • да работят с компютърна техника, технически системи, агрегати, машини и комплекси с различно предназначение, съдържащи мехатронни модули;
  • да извършват техническа диагностика на машини, уреди и апарати в автомобила;
  • да консултират и контролират качеството в автомобилостроенето.

Тези специалисти са на първо място сред най-търсените кадри от фирмите в автомобилната индустрия.

I. Цел на обучението
Овладяване на система от знания и умения за полупроводникови елементи и материали, електрически и електронни измервателни апарати, токозахранващи устройства,
усилватели, генератори, телевизионни устройства, цифрови електронни устройства, микропроцесори и електронноизчислителни машини.
II.Практическа приложимост:
1. Проучване, проектиране, разработване и внедряване на електронни прибори;
2. Извършване на разчети, изпълнение на монтажи, настроечни, експлоатационни и контролни операции на електронни прибори;
3. Диагностика и ремонт на аналогови електронни апаратури;
4. Диагностика и ремонт на микропроцесорни системи.
III. Реализация в производството на учениците:
1. Конструктор;
2. Технолог;
3. Настройчик;
4. Контрольор;
5. Приемчик.

I. Цел на обучението

Овладяване на система от знания и умения за изграждане и поддръжка на компютърни мрежи.

Ученикът получава пълния набор от знания за реализация в динамичния свят на информационните технологии.
II.Практика и приложимост:
1. Изграждане на компютърни мрежи
2. Администриране на компютърни мрежи
3. Създаване и администриране на WEB приложения
4. Асемблиране на компютърни системи.
III. Реализация в производството на учениците:
1. Мрежови администратори
2. Сервизни техници
3. WEB дизайнери

Учениците, завършили специалността придобиват професионална квалификация "Авиационен техник" и могат да извършват дейности от изпълнителски характер, свързани с производството и ремонта на авиационна техника. 
Практическа приложимост: изпълнителски технически персонал в организации, сертифицирани за ремонт и производство на авиационна техника, изделия и компоненти за гражданската авиация, в технически хангари, специализирани измервателни и изпитателни лаборатории, авиоремонтни бази, както и в други технически производства, за които не се изискват специфични познания.

I.Цел на обучението:
Овладяване на системи от знания и умения за ремонт и експлоатация на автомобили и кари, двигатели с вътрешно горене, ел. инсталация на автомобили и кари.
II.Практическа приложимост:
1.Разчитане на констукторско-технологична документация;
2.Конструиране на машиностроителни изделия;
3.Диагностика и ремонт на автомобили и кари, двигатели с вътрешно горене, ел.инсталация на автомобили и кари;
4.Работа с измервателни апарати и съоръжения, както и със специализирана апаратура за контрол на токсичността на изгорелите газове;
5.Управление на лек автомобил-курсът на обучение е безплатен;
6.Умения за икономическа оценка.
III.Реализация в производството на учениците
Завършилите специалността "Автомобили и кари" могат да работят като:
1.Автомонтьор;
2.Механик;
2.Водач на моторно превозно средство;
3.Чертожник;
5.Конструктор.

I.Цел на обучението:

Овладяване на система от знания и умения за конструиране, ремонт и експлоатация на електрически съоръжения, машини, апарати и уредби.

II.Практическа приложимост:

1.Проектиране, конструиране и разчитане на системи за управление и защита;

2.Практически умения за монтаж на силотокови ел.уредби;

3.Диагностика и ремонт на ел.машини,трансформатори,апарати за управление;

4.Умения за икономическа оценка.

III.Реализация в производството на учениците

Завършилите специалността "Ел. обзавеждане на промишлени предприятия" могат да работят като:

1.Електротехник в промишлено предприятие-монтаж,ремонт и поддръжка;

2.Проектант на ел.инсталации;

3.Конструктор;

4.Ел.техник в подстанции и електроцентрали,поддръжка на ел. обзавеждането.

Учениците, завършили специалността придобиват професионална квалификация "Техник на електронна техника".  Обучаемият има познания по:
Сигнално-охранителни системи
Системи за видеонаблюдение
Системи за контрол на достъпа
Пожароизвестителни системи
Практическа приложимост:
Решаване на задачи, свързани с проектиране, конфигуриране, настройка и експлоатация на техническите системи за охрана, видеонаблюдение, пожароизвестяване, периферни и охранителни системи и контрол на достъпа чрез прилагане на съвременни средства за проектиране и конструиране.