Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – Бургас е едно от училищата включено в обученията по проект “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР. Общата цел на проекта е повишаване капацитета на населението на национално ниво за действия при наводнения и последващи кризи, чрез създаване и развитие на необходимата инфраструктира и методологическа рамка за подготовка на населението на територията на Република България за защита и справяне с последствията при възникването на наводнения. Дейностите, в които ще вземат участие ученици от ПГМЕЕ са: теоретични занятия по тема: „Подготовка за действия при наводнения и последващи кризи”, водени от служители на ГДПБЗН на МВР, и двудневни обучения за самоспасяване и действия преди пристигане на специализирани медицински екипи (центровете за спешна медицинска помощ) при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи.