В края на учебната година в ПГМЕЕ гр. Бургас, се проведе иновативен бинарен урок с ученици от неиновативна паралелка 10 е клас, специалност Електрообзазвеждане на производството” – по проект Дуално обучение. Темата на урока беше – „Работа в конкурентна среда и фирмени стратегии”.

Подготовката на урока премина под ръководството на госпожа Розалия Петрова, госпожа Стефка Чавдарова и  инж. Стоян Тодоров. Специални гости бяха инж. Елена Томцина – зам.-директор в ПГМЕЕ и други колеги.

Урокът беше разделен на три части. В първата двата екипа „ЕВН” и „ЧЕЗ” трябваше да представят своята фирма и услуги,стратегии, бъдещи проекти на гостите, и да спечелят конкурс за възлагане на обществена поръчка. Всеки от екипите представи своята фирма и нейната главна цел под формата на презентация на английски език.

Във втората част екипите трябваше да отговарят на въпроси, свързани с електротехниката, на английски език. Упражненията бяха представени под формата на интерактивни софтуерни приложения.

Третата част включваше практическо представяне. На учениците беше възложена задача да свържат електромерно табло. Предварително бяха осигурени макети и елементи, с които учениците работиха, и сглобиха ел. табло. Критериите за избор на фирмата бяха следните: време, качество, представяне, схема. Накрая двата екипа трябваше да се оценят взаимно и да посочат цена, която биха заплатили за предлаганата услуга. Победител в тази част беше екипът, предложил най-ниска цена. Финалните резултати бяха обявени в полза на отбор „ЕВН”, който се представи най-добре и в трите кръга.