Проект „Ученически практики“ – 2

През месец февруари 2022 год. ПГМЕЕ стартира участието си в проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

От ПГМЕЕ се включиха 32 ученици от специалности „Микропроцесорна техника“, „Компютърни мрежи“, „Мехатроника“ и „Промишлена електроника“. Всеки ученик, участник в проекта, проведе практика в реална работна среда с продължителност 240 часа във фирми на територията на гр.Бургас. Учениците бяха избрани по предварително обявени критерии за практики в реални условия, като изискването е да са навършили 16 г. и да се обучават за придобиване на квалификация по професия. Практиките се ръководиха от трима учители наставници – преподаватели от гимназията с доказан професионален опит и стаж: инж.Бояна Георгиева, инж.Никола Чанев и инж.Яни Самоковлиев.

За реализацията на допълнителното им практическо обучение в реална работна среда се сключиха договори с 7 обучаващи организации – работодатели (от бизнеса) – „Комплекс 2000 ООД“, „Елимекс инженеринг ЕООД“, „Макскарт интернешънъл ООД“, „Макспрогрес ЕООД“, „МС Софт ООД“, „Сервиз компютри Бургас ЕООД“, „Спартак АД“.

Фирмите са подбрани според следните критерии: наличие на съвременна МТБ, осигурени подходящи работни места, квалифицирани специалисти, които участват в практическото обучение, условия за изпълнение на възложените задачи и подкрепяща учебна среда за надграждане на знания, умения и практически компетенции по изучаваната специалност.

Проект „Ученически практики“ предоставя чудесна възможност и за фирмите да използват капацитета на млади и ентусиазирани хора, които да допринесат за дейността на компаниите и да обменят нови и свежи идеи за развитието им.

През месец май 2021/2022 учебна година приключиха практическото си обучение в реална работна среда 32 ученика. В резултат на това те получиха удостоверение за проведена практика на реално работно място и стипендия.