Проект BG05M2OP001-2.014-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение”

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на специфичните цели на приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ и инвестиционен приоритет  „Подобряване на адекватността на системите за образование и обучение спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образование към работа и укрепване на професионалното образование и системите на обучение, както и тяхното качество, включително чрез механизми за предвиждане на уменията, адаптиране на учебните програми и създаване и развитие на основаващи се на работата системи за учене, включително двойни системи на учене и схеми за стаж“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

През 2021/2022г. за ученици от 10-ти клас, обучаващи се в дуална система на обучение, бяха организирани групи за професионално обучение и чужд език по професията от специалностите: „Електрообзавеждане на производството“ и „Автомобилна мехатроника“. С учениците от осми и девети клас, специалност „Електрообзавеждане на производството“ и десети клас /специалности „Електрообзавеждане на производството“ и „Автомобилна мехатроника“/от ПГМЕЕ бе проведено „пробно стажуване“ в партниращите предприятия. С учениците от 11 клас,  специалност „Електрообзавеждане на произвоството“ бе проведена производствена екскурзия в Стара Загора /полигон на EVN/, организирана от „Електроразпределение юг“ гр.Пловдив.