С решение № 601 от 17 август 2022 г.  Министерският съвет на Република България прие Списък на иновативните училища в България за учебната 2022/2023 година

ПГМЕЕ е в списъка под номер 45 и е одобрена със своето предложение за разширяване на обхвата на иновацията чрез повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Целта на разширението на иновативния  ни проект е изграждане на подобрен модел на управление на системата  на обучение в ПГМЕЕ. Чрез него всички ученици ще бъдат въвлечени по-ефективно  в учебния процес. За постигането на тази цел  поставихме акцент върху професионалното развитие на педагогическите екипи, посредством квалификацията на  педагогическите специалисти в различни аспекти: умения за формиране на критично и аналитично мислене, ефективни практики за  преподаване и учене, подобряване на лидерски и преподавателски практики и др.

Решението ни за разширяване на проекта чрез повишаване на квалификацията се основава на задълбочен анализ на  факторите от вътрешната и външна среда, влияещи на обучението на учениците по общообразователна подготовка в първи гимназиален етап.

Предвидените  измененията в изпитните формати на външното оценяване, очертават необходимостта от повишаване на квалификацията  на педагогическите специалисти при прилагане на  компетентностния подход в преподаването в училище. Надграждането на умения за интегриране на информация, нейния анализ и прилагането й в различни ситуации от реалния живот  е пътят, който ще ни доведе до целта. В този смисъл, повишаването на квалификацията на учителите се превръща в част от училищната политика и ядро на тази иновация.