Проект „Ученически практики – 2“

На 03.01.2023 година стартира изпълнението по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Включиха се 30 ученици от 10 и 11 клас – специалности: „Микропроцесорна техника“ и „Компютърни мрежи“. Учениците са разпределени във фирмите: „Комплекс 2000 ООД“, „ФРАГ“, „Глобал Нет технолоджи АД“, „Компютър маркет ЕООД“, „МС Софт ООД“ и „Контракс Бургас ООД“. Допълнителните практики на учениците в реална работна среда и взаимодействието с работодателите повишава интереса им към обучението чрез работа. Адаптират се бързо на работното място с помощта на наставници, изпълняват с желание поставените им задачи. Основната цел на проекта е учениците да приложат на практика придобитите знания и умения, както и повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.