УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГМЕЕ – БУРГАС В ТРЕНИНГИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ПРИ КРИЗИ

Учениците и техните класни ръководители от ПГМЕЕ-Бургас преминаха тренинги/симулации  за повишаване на социално-емоционалните умения при кризи, в изпълнение на проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Предвидените дейности бяха пряко свързани както с превенция, така и с преодоляване на негативните последици от преживени кризи и създаване на позитивна среда в училище.

 Заниманията с всяка от паралелките, с продължителност от 4 астрономически часа, се проведоха в периода 11.10 – 27.10.2023 г. Като теми на тренингите бяха разгледани действия при кризисни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи, насилие, видове насилие, кибертормоз. Вниманието на учениците беше насочено чрез интерактивни дейности към поведение за справяне с кризисни ситуации, психологическа подкрепа и помощ, взаимопомощ и затвърждаване на практики при действия в извънредни ситуации, бедствия, аварии и др. При изграждането на стратегии за емоционално фокусирано справяне като вид социалнопсихологическа подкрепа учениците овладяваха знания и умения за регулиране на собствени негативни или ступорни емоционални реакции към стресовите дразнители от различно естество.

 Тренингите бяха подпомогнати от външни специалисти с доказан опит.  Високото професионално отношение към темите, както и към подготовката и провеждането на заниманията личеше в работата на инсп. Владимир Бойчев, инсп. Емил Чилев, ст. инсп. Димитър Драгнев и ст. инсп. Иван Попов от РСПБЗН-Бургас, г-жа Женя Петрова и г-н Георги Янев от Асоциация „Деметра“, г-н Даниил Страхов, г-н Васил Алексиев и г-н Станимир Коларов от Областен съвет на БЧК- Бургас В споделеното мнение от нашите ученици и техните класни ръководители тренингите получават висока оценка за своята полезност и оставения емоционален отпечатък.