ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

На 26.06.2024 г. се проведе ден на отворените врати в ПГМЕЕ гр. Бургас.  Той се осъществи в изпълнение на дейност 9 „Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване на връзката ученици/родители“ от проект BG05SFPR0)1-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз. Събитието е насочено към ученици от основни училища и техните родители, интересуващи се от възможностите за получаване на професионално образование, и търсещи подкрепа и консултации при избора на училище. Посетителите имаха възможност да се запознаят и с практическата част от обучението в гимназията. В „Механото“ се предоставя обучение по седем специалности. Отворените врати позволиха на бъдещите гимназисти да се запознаят с учебния план, преподавателите и учебните помещения на конкретната специалност. Посещението на учебните работилници помогна на учениците да направят по-осъзнат избор за своето бъдеще, образование и кариерни планове. Те  се запознаха с изискванията за постъпване в гимназията, както и с възможностите за последващо образование и професионално развитие след завършване. Седмокласниците задаваха въпроси на преподаватели и гимназисти за опита им в учебното заведение, както се запознаха със стажове и практики, в които могат да участват по време на обучението си. Посетиха и STEM центъра на ПГМЕЕ, където бяха запознати с обучението на учениците в извънкласните дейности, които включват провеждане на научни експерименти, работа с роботи и програмиране, конструиране на макети и модели, изследване на природни явления и др. През тези дейности учениците придобиват нови знания и умения, да развият критическо мислене и проблемно решаване, както и да се подготвят за бъдещи кариери в науката, технологиите, инженерството и математиката. За това са доказателство и високите постижения на учениците от ПГМЕЕ в състезанията по професиите на национално и международно ниво.