Нормативни документи

ПРАВИЛНИК за дейността на ПГМЕЕ – Бургас

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ГОДИШЕН ПЛАН на ПГМЕЕ – Бургас за учебната 2021/2022г.

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ  ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023  ГОДИНА

Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

Политики и мерки за повишаване на качеството в образованието в ПГМЕЕ – Бургас

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО ОТПАДАНЕ НА УЧЕНИЦИ

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в ПГМЕЕ

Вътрешни правила за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в ПГМЕЕ

Отчет на комисията по качеството 2021/2022

Училищни учебни планове 2021/2022г.

Училищни учебни планове 2020/2021г.

Училищни учебни планове 2019/2020г.

Училищни учебни планове 2018/2019г.

Училищни учебни планове 2017/2018г.

Заповед N РД-07-2549/14.09.2021г.