Важно за родителите

БЛАНКИ

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАБЕЛЕЖКИ И ОТСЪСТВИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на служебна бележка на ученик в ПГМЕЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ от родител
ЗАЯВЛЕНИЕ от родител за отсъствия по семейни причини
ЗАЯВЛЕНИЕ от външно лице
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КЛУБ

ЗАЯВЛЕНИЕ за извиняване на отсъствия в ОРЕС по технически причини (чл.10 ал.5 от ПДУ)

/АКО ФАЙЛОВЕТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ, ПРОВЕРЕТЕ НАСТРОЙКИТЕ НА БРАУЗЪРА ИЛИ ЗАРЕДЕТЕ СТРАНИЦАТА С ДРУГ БАРАУЗЪР./


Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции