Важно за родителите

БЛАНКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за извиняване на отсъствия в ОЕСР по технически причини (чл.100 ал.5 от ПДУ)

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на служебна бележка на ученик в ПГМЕЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ от родител
ЗАЯВЛЕНИЕ от родител за отсъствия по семейни причини
ЗАЯВЛЕНИЕ от външно лице
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КЛУБ


Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции