Самооценяване

3-fasada12_lzn.jpg_1.jpg_0

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И  ЕЛЕКТРОНИКАБургас

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО на ПГМЕЕ Бургас

Системата за управление на качеството в обучението (СУКО) на Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника – Бургас включва всички процеси и дейности, които се извършват за осъществяването на образователната услуга, както и периодичната им проверка за установяване, поддържане и подобряване на изискванията на съответните образователни стандарти.

Системата ни по качеството се реализира чрез общата политика на училището и в частност чрез политиката по качеството. Тази политика демонстрира нашето намерение, основните насоки и генералната цел за постигане на декларираното качество в обучението, а именно:

Осъществяване на целенасочена системна дейност за постигане на устойчивост при реализиране на стратегията и дългосрочните ни цели, свързани с подготовка на квалифицирани зрелостници, адаптиращи се към промените в обществото.

Пътищата, по които следваме тази политика, са:

  • Поддържане и подобряване на ресурсните условия за учебна дейност, образователни технологии и практическо обучение, системи за комуникация и непрекъснато наблюдение и контрол на постиженията на учащите се;
  • Квалификационно развитие на педагогическия персонал и мотивирането му за усъвършенстване на образователния процес;
  • Непрекъснато наблюдение на промените в потребностите на пазара на труда и изискванията на работодателите с цел удовлетворяването им;

Ефективното прилагане на нашата политика е свързана с постигането на следните дългосроч-ни цели:

  • Поддържане на Система за управление на качеството на обучението;
  • Представяне на училището и неговите постижения пред обществото;
  • Поддържане на добрите традиции на училището и доброто му име на престижно, предпочитано и развиващо се техническо училище;
  • Поддържане на взаимоизгодни отношения с Общината и нейните структури, партньори, обществени и неправителствени организации и други заинтересовани страни.

С възприемането на системния подход за управление на качеството на обучението Ръководството на ПГМЕЕ се ангажира с осигуряването на адекватни ресурси и условия в рамките на планирания бюджет за изпълнение на тази политика и цели, с цялостно поддържане и подобряване на СУКО.

Ние поощряваме и оценяваме усилията на всеки един учител, служител и ученик в нашата гимназия да участва в изпълнението на тази политика.

Директор на ПГМЕЕ-Бургас: …………………………….                                                                                 11.2014 г.

/инж. Роза Желева /


Д О К Л А Д /резюме/ от проведено самооценяване на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника в гр. Бургас за учебната 2014/ 2015 година

 


ТАБЛИЦА за резултатите от проведено самооценяване на качеството на професионалното образование в ПГМЕЕ – Бургас през учебната 2014/2015 година

 


Сравнителни резултати от проведено самооценяване на качеството на ПОО в ПГМЕЕ – Бургас през учебните 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 години

 


 6-Kompas