Участие в проект „Гласът на младите изследователи“

На 19.06.2022г.  ученици от 9-ти , 10-ти и 11-ти  клас взеха  участие в изпълнението на проект „Гласът на младите изследователи“ 2021-2-BG01-KA154-YOU-000039063, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС. Лекционната част  се състоеше в следните дискусионните теми: „Трансфер на иновации и добри европейски практики“, „Финансиране на идеи“, „Проекти по национални и европейски механизми“, „Кариерно развитие в академичната сфера“, „Регионални и местни механизми за финансиране на научно-изследователски и иновативни проекти“, „Модели на сътрудничество на национално и европейско равнище: образование – бизнес –млади учени“. След като се запознаха с теоретичната част, участниците бяха разделени на четири екипа, като всеки екип имаше за цел да разработи различна тема – стартъп, научен проект и граждански проблем свързан с младежта. Накрая всеки екип представи своята работа, а след това последва дискутиране на идеите.

Чрез включването си в проекта, учениците на ПГМЕЕ се  докоснаха  до света на предприемачеството и научиха много нови неща, които ще са им от полза в живота.