Нормативни документи

Правилник за дейността на ПГМЕЕ – Бургас

Етичен кодекс

Годишен план на ПГМЕЕ – Бургас

Календарен план

План за квалификационната дейност

Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

Политики и мерки за повишаване на качеството в образованието в ПГМЕЕ – Бургас

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в ПГМЕЕ

Вътрешни правила за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в ПГМЕЕ

Механизъм за противодействие на тормоза и  насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Правилник за пропускателен режим в ПГМЕЕ – Бургас за учебната 2022/2023г.

Отчет на комисията по качеството 2021/2022

Училищни учебни планове 2022/2023г.

Училищни учебни планове 2021/2022г.

Училищни учебни планове 2020/2021г.

Училищни учебни планове 2019/2020г.

Училищни учебни планове 2018/2019г.

Заповед N РД-07-2549/14.09.2021г.