Нормативни документи

Правилник за дейността на ПГМЕЕ – Бургас

Етичен кодекс

Годишен план на ПГМЕЕ – Бургас

Календарен план

План за квалификационната дейност

Стратегия за развитие на училището за следващите пет години и план за действие и финансиране

Политики и мерки за повишаване на качеството в образованието в ПГМЕЕ – Бургас

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в ПГМЕЕ

Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, дейности за почишаване на професионалната подготовка на училищните психолози в тази посока и информационни дейности с цел превенция

Заповед за формите на обучение в ПГМЕЕ

Училищни учебни планове 2023/2024г.

Училищни учебни планове 2022/2023г.

Училищни учебни планове 2021/2022г.

Училищни учебни планове 2020/2021г.

Училищни учебни планове 2019/2020г.

Училищни учебни планове 2018/2019г.